Ви є тут

Головна
Метою викладання навчальної дисципліни «Економічна проблематика ЗМІ» є з'ясування основних напрямків, тем та проблем, котрі розглядає сучасна журналістика, аналіз особливостей різних ЗМІ та їх взаємодії, аналіз журналістської  творчості  сучасного  періоду; характеризування тематики публікацій, присвячених вузловим проблемам розвитку промисловості, реформуванню сільського господарства, становленню приватного бізнесу, розвитку громадянського суспільства, розбудові соціальної стратегії держави тощо; дослідження творчості  провідних українських журналістів з  точки зору нових підходів, з науково-об'єктивних позицій як цілісного ідейно-художнього явища.
Основними завданнями вивчення дисципліни  є 
усвідомлення студентами місця курсу «Економічна проблематика ЗМІ» в системі  підготовки журналіста;
визначення ролі журналістських матеріалів на економічну тематику в житті суспільства; 
ознайомлення з історією становлення і розвитку економічної журналістики;
усвідомлення правових  засад висвітлення економічної проблематики в ЗМІ;
вивчення  економічної преси України в її різновидах;
вивчення специфіки висвітлення економічної проблематики каналами ефірних ЗМІ;
вивчення жанрового розмаїття висвітлення економічної проблематики;
ознайомлення з глосарієм економічної проблематики;
ознайомлення зі специфікою підготовки тексту на економічну тематику;
ознайомлення зі специфікою формування заголовка, заголовкового комплексу в текстах економічної проблематики;
ознайомлення зі специфікою використання в журналістських матеріалах статистичних даних, економічних показників тощо;
знайомство з особливостями підготовки аналітичних журналістських матеріалів;
знайомство зі специфікою проведення журналістських розслідувань в межах економічної, фінансової, бізнесової проблематики.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
– правові засади діяльності економічного журналіста;
– основні поняття, тлумачення і терміни економічної журналістики;
– етичні принципи діяльності економічного журналіста ;
– жанри журналістських матеріалів на економічну, фінансову, бізнесову тематику;
– композицію журналістського матеріалу на економічну тематику;
– специфіку роботи над кожним з композиційних елементів журналістського тексту на економічну тематику;
– специфіку підготовки журналістських матеріалів для різних видів ЗМІ: загальнонаціональна преса, спеціалізовані видання, ТБ, радіо, Інтернет-видання;
– специфіку підготовки матеріалів на економічну тематику  для різних соціологічних моделей аудиторії;
– види аргументів, що їх можна використовувати в журналістських матеріалах на економічну тематику.
уміти :
– аналізувати публікації в ЗМІ й уміти визначати наступні компоненти: рубрикацію  і  жанрову  різноманітність, у  залежності  від висвітлюваних проблем; проблематику; основні мотиви; характер конфлікту і його суть; композиційні особливості;
– готувати матеріал відповідно до характеру видання, каналу ефірних ЗМІ;
– виробляти стратегію журналістського матеріалу;
– застосовувати різні види аргументів у журналістських матеріалах;
– готувати аналітичні і інформаційні матеріали на економічну тематику;
– розрізняти специфіку підготовки матеріалів: економічний огляд, економічний коментар, економічна стаття, економічна стаття, замітка, інтерв’ю.
Дисципліна «Економічна проблемптика ЗМІ» (2 кредити; 60 год.) вивчається студентами ІІ курсу протягом 3  навчального семестру. Аудиторна робота становить 40 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді  лекцій (12 год.) і практичних занять (12 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 16 год.,  для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Після вивчення курсу студенти складають екзамен. Дисципліну викладає кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Тонкіх Ірина Юріївна.