Ви є тут

Головна
Метою викладання навчальної дисципліни «Спеціалізація. Преса. Газетно-журнальні жанри» є вивчення жанрового розмаїття сучасної газетно-журнальної журналістики, критерії поділу жанрів на інформаційну, аналітичну та художньо-публіцистичну групи, характерних класифікаційних ознак жанрових груп та окремих жанрових форм.
Основні завдання вивчення дисципліни формулюються в конкретиці його основних блоків: теоретичного та практичного.
- завдання теоретичного блоку передбачаютьо засвоєння значного за обсягом масиву матеріалу, пов’язаного із особливостями ідентифікації жанрових форм газетно-журнальної журналістики, специфіці рубрикаційного компонування текстів різних жанрів на газетній шпальті, історичними особливостям розвитку української та зарубіжної систем журналістських жанрів;
- завдання практичного блоку концентруються здебільшого довкола здобуття практичних навичок роботи в інформаційній та аналітичній журналістиці, основ публіцистичної майстерності.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні
знати: 
- сучасні концепції журналістської жанрології;
- термінознавчі аспекти навчальної дисципліни; 
- групи жанрів сучасної журналістики;
- методи збору інформації та аналітичні методи її узагальнення; 
- специфіку та жанрові ознаки окремих жанрових форм.
уміти :
- користуватися поділом на інформаційні, аналітичні та художньо-публіцистичні жанри під час написання журналістського твору; 
- самостійно збирати матеріал для підготовки публікацій у різних жанрових різновидах;
- писати матеріали інформаційного, аналітичного та художньо-публіцистичного змісту;
- поєднувати текстовий та графічний матеріал;
- користуватися сучасними аналітичними  методами.
Дисципліна «Спеціалізація. Преса. Газетно-журнальні жанри» (5 кредити; 150 год.) вивчається студентами ІІІ курсу протягом 5, 6  навчального семестру. Аудиторна робота становить 40 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді  практичних занять (52 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 74 год.,  для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Після вивчення курсу в 5 семестрі студенти складають залік, в 6 семестрі - екзамен. Дисципліну викладає кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Хітрова Тетяна Володимирівна.