Ви є тут

Головна
Мета курсу «Українська література» – ознайомити студентів з основними принципами українського історико-літературного процесу, провідними постатями й творами української літератури; дати загальні уявлення про основні теоретико-літературні категорії. 
Основні завдання вивчення дисципліни: 
- вивчити історію української літератури (від давньої до сучасної), розширивши принципи історико-літературного дослідження, здійснюючи аналіз літературного процесу з урахуванням єдності біографії письменника і його   світогляду, художнього методу та суспільного смислу і значення його творів;
- визначити вплив української літератури на духовний розвиток суспільства впродовж століть;
- визначити основну проблематику української літератури на різних етапах її розвитку;
- вивчити основні художні напрями та течії української літератури  та зв’язок її з європейським літературним процесом.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні
знати :
- специфіку перебігу українського історико-літературного процесу;
- зміст основних літературознавчих термінів і понять;
- основні персоналії українських письменників;
- специфіку поетики знакових творів української літератури;
- основні характеристики літературних періодів та епох;
- ознаки поетики літературних стилів  та напрямів;
- основні праці українських вчених-літературознавців;
- специфіку відтворення в літературних текстах суспільно-політичної ситуації;
уміти :
- самостійно аналізувати художньо-літературний твір; 
- творчо використовувати набуті теоретичні знання в процесі своєї практичної діяльності;
- давати первинну критичну оцінку новим явищам сучасної української літератури.
Дисципліна «Українська література» (9,5 кредитів; 285 год.) вивчається студентами І та ІІ курсу протягом 2 і 3  навчальних семестрів. Аудиторна робота становить 44 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді  лекцій (42 год.) і практичних занять (84 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 140 год.,  для виконання індивідуальних завдань – 40 год. У 2 семестрі  студенти складають екзамен, в 3 – залік. Дисципліну викладає кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Панченко Світлана Анатоліївна та кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Скуртул Ганна Сергіївна.