Ви є тут

Головна
 
Програма з курсу «Теорія масової комунікацій» відповідає навчальному плану підготовки журналістів.
Курс «Теорія масової комунікації» є необхідною теоретичною основою для проведення медіа досліджень. Він дає можливість здобути теоретичні знання та практичні навички, необхідні магістрам для організації наукової роботи у своїй галузі.
Курс «Теорія масових комунікацій»  пов’язаний з курсами «Вступ до спеціальності» й «Теорія масової інформації», «Комунікаційні технології» та ін.
Мета, завдання, значення курсу: Теоретична підготовка студентів у галузі медіа досліджень, включно з опануванням найбільш відомими теоріями й методами, вивченням історії дослідження масових комунікацій, ознайомленням із сучасними українськими прикладами розвитку медіа галузі та проведення медіа досліджень. Оскільки ця дисципліна орієнтована головним чином на майбутніх журналістів, вона включає в себе головні складові цієї професії, а також вводить в центральну проблематику розвитку масових комунікацій сучасної України. Через цей курс студенти одержують цілісний погляд на журналістику, мас-медіа та масові комунікації.
В результаті вивчення курсу студент повинен
Знати:
основні теорії масових комунікацій
історію розвитку медіа досліджень
Вміти:
проводити медіа дослідження;
критично мислити;
давати експертні оцінки масовим комунікаціям сучасної України;
орієнтуватися у проблематиці громадського мовлення.
Дисципліна «Теорія масової комунікації» (4 кредити; 120 год.) вивчається студентами ІІ курсу протягом 3 навчального семестру. Аудиторна робота становить 36 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді  практичних занять (48 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 67 год.,  для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Після вивчення курсу студенти складають екзамен. Дисципліну викладає кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Хітрова Тетяна Володимирівна.