Ви є тут

Головна
Метою курсу "Зарубіжна література ХХ ст" є ознайомлення студентів із основними соціокультурними та естетичними характеристиками літературного процесу в країнах Західної Європи, США, країн Латинської Америки та Японії.
Основні завдання вивчення дисципліни: 
- сформувати уявлення про специфіку історико-літературного процесу Європи та Америки ХХ-ХХІ століття,
-  розглянути основні напрямки ідейно-естетичних пошуків митців ХХ століття;
- ознайомити студентів із провідними течіями модернізму та окреслити їх вплив на подальший розвиток літератури;
- проаналізувати творчість видатних митців ХХ століття;
- закріпити навички літературознавчого аналізу тексту та вміння критично оцінювати праці сучасних літературознавців з окремих питань курсу;
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
- специфіку історико-літературного процесу Європи та Америки ХХ століття;
- філософські та соціокультурні фактори, які впливали на формування літератури ХХ ст.;
- літературні напрямки, течії, школи, угрупування ХХ століття та їх вплив на подальший розвиток літератури;
-  основні етапи життя і творчості найвидатніших письменників вказаного періоду, естетичні особливості творів, що вивчаються, місце та значення цих творів у світовому літературному процесі;
- національні особливості розвитку літератури у вказані періоди, виявлення особливостей національного менталітету, який формує тип культурної свідомості.
уміти :
- орієнтуватися історико-літературних та теоретичних проблемах курсу;
- користуватися науковою, навчально-методичною та довідковою літературою з актуальних питань курсу;
- аналізувати літературні феномени у їх співвіднесенні з  культурно-історичними подіями доби та естетичними настановами авторів;
- визначати типологічні зв`язки та національну специфіку літератури у конкретний історичний період.
- визначати особливості світобачення, стрижневі закономірності авторського "образу світу" та шляхи формування філософських, естетичних та етичних поглядів, ступінь залучення авторської поетики до загального культурологічного контексту, національної та світової традиції.
Дисципліна «Зарубіжна література»  (8 кредитів; 240 год.) вивчається студентами ІІ та ІІІ курсів протягом 4 і 5 навчальних семестрів. Аудиторна робота становить 35 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді  лекцій (28 год.) і практичних занять (56 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 58 год.,  для виконання індивідуальних завдань – 40 год. Студенти складають екзамени у 4 і 5 семестрі. Дисципліну викладає доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики Погребна Вікторія Леонідівна.