Ви є тут

Головна
Метою навчальної дисципліни «Радіовиробництво» є ознайомлення студентів зі специфікою принципів і законів діяльності з радіовиробництва, структурування знань про систему зв’язків ЗМІ на основі вивчення специфіки радіомовлення. 
Основними завданнями вивчення дисципліни  є :
- висвітлити особливості радіомовлення в системі ЗМІ;
- окреслити специфіку сучасного етапу розвитку радіомовлення й основні історичні етапи його функціонування;
- навчити студентів застосовувати практичні рекомендації у процесі створення професійного та конкурентоспроможного програмного радіопродукту ;
- з’ясувати жанрово-стильовий спектр радіожурналістики й особливості взаємодії з радіоаудиторією .
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні
знати :
- що таке „програма на радіо”, шляхи інтерпретації цього полісемантичного поняття теоретиками та практиками сучасного радіомовлення;
- що таке „програмування радіомовлення”, основні принципи та правила програмування від часів становлення регулярного масового радіомовлення до теперішнього періоду багатопрограмності радіо;
- особливості верстки авторських і блокових програм із урахуванням відмінностей у їх композиції, зумовлених приналежністю до різноманітних типів і форм радіомовлення, а також жанрів радіожурналістики;
уміти :
- складати сітки годинного та добового програмного мовлення;
- розробляти медіа-плани радіопрограм із спонсорською підтримкою;
- створювати сучасні програми, спираючись на новітні методи монтажу звукового матеріалу та принципи фактурності радіопередачі.
Дисципліна «Радіовиробництво» (5,5 кредитів; 165 год.) вивчається студентами ІІ курсу протягом 4навчального семестру. Аудиторна робота становить 32 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді  практичних занять (56 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 89 год.,  для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Після вивчення курсу студенти складають залік. Дисципліну викладає кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Скуртул Ганна Сергіївна.