Ви є тут

Головна
Метою викладання навчальної дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін» є надання слухачам магістратури цілісної і логічно-послідовної системи знань про дидактику підготовки кадрів вищої кваліфікації у ВНЗ; розкриття концепції, основ теорії та методики викладання навчальних дисциплін у системі вищої педагогічної освіти.
Основними завданнями вивчення дисципліни  є:
- ознайомити слухачів магістратури зі структурою і змістом навчального процесу у вищому навчальному закладі, з особливостями роботи викладачів, завідувача кафедри, деканату, адміністрації; 
- забезпечити оволодіння педагогічними формами освітньої взаємодії зі студентами; навчити творчо застосовувати знання і способи діяльності, засвоєні під час вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу;
- навчити планувати, організовувати і аналізувати різноманітні види навчальних і позааудиторних занять, використовувати найбільш ефективні методи навчання, виховання і розвитку студентів;
- стимулювати набуття початкового досвіду ведення науково-методичної роботи та дослідно-експериментальних форм педагогічної діяльності;
- ознайомити слухачів магістратури з кращим педагогічним досвідом викладачів ВНЗ України, апробувати найбільш ефективні прийоми і методи навчання, що застосовуються в системі викладання журналістикознавчих дисциплін.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент повинен
знати :
- методичні особливості організації навчального процесу у вищій школі;
- методологічні та методичні основи викладання журналістикознавчих дисциплін; 
- засоби та методи активізації навчального процесу у вищій школі;
- відмінності та переваги технологій і методів навчання студентів за традиційною та модульно-рейтинговою системами.
уміти:
- визначати основні наукові підходи щодо організації, змісту та методів процесу підготовки спеціалістів у вищій школі;
- застосовувати новітні й традиційні технології навчання і виховання студентів в процесі здійснення педагогічної діяльності у вищій школі;
- визначати складові професійної компетентності педагога вищої школи;
- володіти механізмами підвищення своєї професійної кваліфікації та технологічно-методичної компетентності.
Дисципліна «Методика викладання фахових дисциплін»  (3 кредити; 90 год.) вивчається магістрантами 5 курсу протягом 10 навчального семестру. Аудиторна робота становить 31 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді  лекцій (14 год.) і практичних занять (14 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 42 год.,  для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Після закінчення курсу студенти складають залік. Дисципліну викладає доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики Погребна Вікторія Леонідівна.