Ви є тут

Головна
Метою викладання навчальної дисципліни «Прикладні соціально-комунікаційні технології» є дати знання теоретичних основ комунікації, врахувати і закріпити знання, отримані студентами в межах курсу «теорія комунікації», поповнити уявлення про сучасні прикладні соціально-комунікативні технології і прищепити навички їхнього використання.
Основними завданнями вивчення дисципліни є: 
навчити студентів планувати ефективну масову комунікацію; 
обирати адекватні до цілей і завдань комунікації засоби, стратегії і тактики;
аналізувати процес комунікації з точки зору доцільності використання різних комунікативних технологій;
готувати творчі промопроекти з використанням різних прикладних соціально-комунікаційних технологій; 
забезпечувати ефективні комунікації відповідно до сфери: політичної, культурної, міжнародних відносин тощо.
 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
що таке прикладні соціально-комунікаційні технології як навчальна дисципліна; 
зміст поняття прикладні соціально-комунікаційні технології, структуру, функції соціально-комунікаційних технологій;
зміст поняття «інформаційне суспільство», засади існування і формування інформаційного суспільства;  
специфіку і засади використання різних технологій в процесі організації комунікативного простору.
уміти:
будувати ефективну комунікацію на рівні ділових, масових, публічних, організаційних комунікацій; 
аналізувати процес комунікації з точки зору доцільності використання різних комунікативних технологій;
готувати творчі промо-проекти з використанням різних прикладних соціально-комунікаційних технологій; 
забезпечувати ефективні комунікації відповідно до сфери: політичної, культурної, міжнародних відносин тощо.
Дисципліна «Прикладні соціально-комунікаційні технології» (2,5 кредитів; 75 год.) вивчається магістрантами V курсу протягом 10 навчального семестру. Аудиторна робота становить 25 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді  лекцій (6 год.) і практичних занять (13 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 36 год.,  для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Після вивчення курсу студенти складають екзамен. Дисципліну викладає старший викладач кафедри журналістики Островська Наталія Василівна.