Ви є тут

Головна
Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія та історія видавничої справи та редагування» є освоєння магістром журналістики комплексу знань з теорії та історії видавничої справи та редагування, необхідних для реалізації у практичній роботі магістра відповідних виконавських і управлінських функцій.
Основні завдання вивчення дисципліни  формулюються в конкретиці її основних блоків: теоретичного та історичного. 
Завдання теоретичного блоку передбачає засвоєння значного за обсягом масиву матеріалу, пов’язаного із різними підходами українських учених до інтерпретації теоретичних проблем фаху; порівняння їх із працями західних учених та виокремлення тих точок зору, що сприяють зближенню, а не роз’єднанню поглядів на науку про видавничу справу та редагування.
Завдання історичного блоку концентруються здебільшого довкола вивчення проблемних питань історії видавничої справи та редагування, довкола яких ще й досі продовжуються дискусії дослідників. Йдеться зокрема про періодизацію та основні етапи розвитку видавничої справи на українських теренах; наукові, а не ідеологічні концепції еволюції професійної діяльності редакторів-видавців, вплив видань на суспільну свідомість.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
теоретико-методологічні аспекти навчальної дисципліни;
термінознавчі аспекти навчальної дисципліни;
змістове наповнення різних аспектів редагування;
види редагування;
українські та зарубіжні періодичні видання з фаху редактора-видавця;
основні історичні факти і явища, пов‘язані зі становленням і розвитком фаху редактора-видавця.
уміти:
розрізняти функціональне наповнення редакторських посад у пресі, видавництві, на телебаченні та радіо;
оперативно відшукувати необхідну фахову інформацію в українських і зарубіжних періодичних виданнях з проблематики видавничої справи та редагування;
застосовувати досвід видатних редакторів і видавців у своїй практичній роботі;
застосовувати оптимальні редакторські та видавничі прийоми і засоби щодо поліпшення культури видань.
Дисципліна «Теорія та історія видавничої справи та редагування» (3 кредити; 90 год.) вивчається магістрантами V курсу протягом 10 навчального семестру. Аудиторна робота становить 22% від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді  лекцій (14 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 50 год.,  для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Після вивчення курсу студенти складають залік. Дисципліну викладає кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики Островська Наталія Василівна.