Ви є тут

Головна
Метою викладання навчальної дисципліни «Практична стилістика» є допомогти студентам опанувати можливості української мови в різних функціональних стилях (підстилях) на лексичному, фразеологічному, морфологічному й синтаксичному рівнях, удосконалення мовних знань, систематизація їх і на цій основі формування розуміння сучасних мовленнєвих норм та особливостей мови майбутнього фаху. Глибшому засвоєнню теоретичного мовного матеріалу сприятиме виконання завдань різного типу аж до стилістичного аналізу фахової літератури. Важливо також сформувати навички роботи з «Українським правописом», лінгвістичними словниками, довідниками, необхідними для писемного та усного спілкування українською мовою у професійній сфері.
Основними завданнями вивчення дисципліни  є 
- сформувати у студентів-третьокурсників систему орієнтуючих знань про практичну стилістику сучасної української мови;
- сформувати у студентів концептуальне розуміння теоретичних засад практичної стилістики та культури мовлення;
- дати студентам ґрунтовні й системні знання з усіх розділів навчальної дисципліни “Практична стилістика сучасної української літературної мови”;
- дати стилістичну характеристику лексичним та граматичним явищам української мови;
- розглянути норми сучасної української мови, звертаючи особливу увагу зокрема на орфоепічні та акцентуаційні;
- виробити стійкі практичні навички у володінні нормами української літературної мови на всіх її рівнях.
- удосконалити вміння й навички студентів у дотриманні вимог культури усного й писемного мовлення;
- сформувати стійкі навички стилістичної правки текстів різних стилів та жанрів, яка ґрунтуватиметься на чіткому визначенні характеру мовленнєвих помилок та їх вправному усуненні.
сформувати навички вмілого добору мовних засобів відповідно до життєвих ситуацій.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
основні поняття та категорії стилістики;
стилістичне розшарування української лексики;
стилістичне використання багатозначності, омонімії, паронімії, синонімії, антонімії в мові ЗМК;
стилістичне використання в мові ЗМК іншомовних слів, діалектизмів, неологізмів, історизмів та архаїзмів;
канцеляризми та штампи в мові ЗМК;
стилістичне використання фразеологізмів у мові мас-медіа;
стилістичне використання морфологічних засобів;
стилістичне використання синтаксичних засобів; 
уміти :
- виступати з доповідями і повідомленнями перед аудиторією за результатами власної пізнавальної діяльності, дотримуючись орфоепічних і граматичних норм;
- дискутувати, переконливо аргументуючи особисту життєву позицію, узгоджуючи її із загальнолюдськими моральними і етичними нормами;
- писати твори, добираючи відповідні мовні засоби, виражаючи своє ставлення, враховуючи ситуацію спілкування, зокрема адресата;
- вільно користуватися словниками;
- редагувати неправильно побудовані речення, виправляти орфоепічні і граматичні помилки в мові ЗМК;
- проводити комплексний аналіз текстів на підставі здобутих знань;
- застосовувати    фахову    українську    термінологію    у    професійній діяльності журналіста; 
- визначати типові помилки у використанні орфоепічних, орфографічних, граматичних, фразеологічних, синтаксичних норм;
- виявляти типові помилки у мовностилістичному використанні різних частин мови;
- давати стилістичну оцінку уривкам із газетних текстів;
- виконувати правку медіа-текстів.
Дисципліна «Практична стилістика» (3 кредити; 90 год.) вивчається студентами ІІІ курсу протягом 6 навчального семестру. Аудиторна робота становить 42 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді  лекцій (12 год.) і практичних занять (26 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 32 год.,  для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Після вивчення курсу студенти складають екзамен. Дисципліну викладає кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Волинець Галина Миколаївна.