Ви є тут

Головна
Метою викладання навчальної дисципліни «Спортивна проблематика в ЗМІ» є надання студентам теоретичних знань з основ спортивної журналістики та формування практичних навичок, враховуючи специфіку фаху спортивного журналіста. 
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
усвідомлення студентами місця курсу «Спортивна проблематика ЗМІ» в системі  підготовки журналіста;
визначення ролі журналістських матеріалів на спортивну тематику в житті суспільства; 
ознайомлення з історією становлення і розвитку спортивної журналістики;
вивчення  спортивної преси України в її різновидах;
вивчення специфіки висвітлення спортивної проблематики каналами ефірних ЗМІ;
вивчення жанрового розмаїття висвітлення спортивної проблематики;
ознайомлення з глосарієм спортивної проблематики;
ознайомлення зі специфікою підготовки тексту на спортивну тематику;
ознайомлення зі специфікою формування заголовка, заголовкового комплексу в текстах спортивної проблематики;
ознайомлення зі специфікою використання в журналістських матеріалах статистичних даних, результатів змагань тощо;
знайомство з особливостями підготовки аналітичних журналістських матеріалів;
знайомство зі специфікою проведення журналістських розслідувань в межах спортивної проблематики.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
- принципи роботи спортивної редакції;
- основну термінологію спортивної журналістики; 
- принципи побудови журналістського спортивного матеріалу; 
- жанри спортивної журналістики;
- структуру побудови спортивного матеріалу залежно від виду ЗМК, для якого він готується та жанру матеріалу;
- основи історії національного олімпійського руху;
- специфіку окремих видів спорту.
уміти :
- самостійно добрати матеріали, необхідні для створення спортивного журналістського твору; 
- організувати та підготувати інтерв'ю;
- використовувати необхідні довідкові знання для практичної підготовки матеріалу; 
- створити самостійний спортивний журналістський матеріал для певного ЗМК (в залежності від спеціалізації). 
Дисципліна «Спортивна проблематика в ЗМІ» (3 кредити; 90 год.) вивчається студентами ІІІ курсу протягом 6 навчального семестру. Аудиторна робота становить 27 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді  лекцій (12 год.) і практичних занять (12 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 46 год.,  для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Після вивчення курсу студенти складають залік. Дисципліну викладає кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Скуртул Гання Сергіївна.