Ви є тут

Головна
Метою викладання навчальної дисципліни «Практикум з фаху (з телевізійного менеджменту)» є:
- ознайомити студентів з основами телевізійного менеджменту, а саме з процесом організації діяльності телекомпанії, окреслення необхідної певної стратегії, яка фіксуватиме основну мету компанії та наближатиме її досягнення;
- навчити  студентів  розробляти  бізнес-план  та  сітку  штатних  одиниць 
телеканалу.
Основне завдання вивчення дисципліни «Практикум з фаху (з телевізійного менеджменту)» – дати основи підготовки майбутніх телеменеджерів, які визначають цілі та  завдання,  конкретизують  їх  для  вибору стратегії,  спрямованої  на  досягнення  мети, поставленої телекомпанією.
 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:
- передумови  та  джерела  виникнення,  основні  віхи  становлення  та розвитку телебачення та тележурналістики як професії; 
- визначення  основних  категорій  і  теоретичних  понять  у  галузі тележурналістики;  
- місце  й  роль  телебачення  в  системі  соціальних  комунікацій  та  суспільно-політичних процесах;  
- технологію телевізійного виробництва; 
- журналістські професії та амплуа на ТБ, основи репортерської та авторської  тележурналістики,  журналістської спеціалізації;
- особливості підготовки бізнес-планів для майбутнього теелканалу.
уміти :
-  самостійно  та  вільно  орієнтуватися  в  теоретико-методологічних  та практичних аспектах тележурналістики; 
-  професійно  оперувати  поняттями,  термінами  та  ключовими  категоріями  з курсу (телебачення, фінансовий, рекламний та програмний телеменеджмент); 
-  застосовувати  отримані  теоретичні  знання  в  конкретній  журналістській діяльності на телебаченні; 
- вирішувати організаційні проблеми, які підвищуватимуть  ефективність  діяльності  телеканалу;
- формувати  кадрову  політику телеканалу;
- формувати сітку мовлення телеканалу; 
- добирати штатні одиниці для телеорганізації;  
- складати бізнес-план для організації телеканалу.
Дисципліна «Практикум з фаху (з телевізійного менеджменту)» (3 кредити; 90 год.) вивчається магістрантами V курсу протягом 9 навчального семестру. Аудиторна робота становить 14 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді  практичних занять (13 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 57 год.,  для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Після вивчення курсу студенти складають залік. Дисципліну викладає старший викладач кафедри журналістики Яценко Олена Олександрівна.