Ви є тут

Головна
Метою викладання навчальної дисципліни “Міжнародна журналістика” є ознайомлення студентів з уявленням про місце і роль журналістики в системі міжнародних відносин, вивчення процесів міжнародного інформаційного обміну крізь призму інтересів та завдань, які переслідують його учасники.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
- вивчення міжнародних політичних, геополітичних, економічних, культурних, правових та інших взаємин між державами, регіонами та континентами;
- ознайомлення зі світовими процесами міжнародного обміну інформації;
- визначення впливу ЗМІ на світовий соціально-історичний розвиток; 
- виявлення тенденцій і вивчення концепцій розвитку сучасного світового інформаційного та комунікаційного простору.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати :
- функції та принципи міжнародної журналістики;
- основні тенденції розвитку сучасних світових ЗМІ;
- місце та значення міжнародної журналістики у світі та системі ЗМІ;
- типологію і структуру світових організацій у сфері ЗМІ;
- структуру міжнародних політичних, економічних та ін. інституцій;
- правові основи функціонування міжнародної журналістики; 
- специфіку методів і прийомів діяльності журналіста-міжнародника.
уміти :
- всебічно використовувати набуті знання для аналізу сучасних проблем функціонування міжнародної журналістики в умовах динамічності інформаційного простору;
- орієнтуватися в обігу міжнародної інформації (персоналіях, подіях, рішеннях);
- застосовувати на практиці функції міжнародної журналістики; 
- втілювати в редакційній практиці принципи міжнародної журналістики; 
- визначати бекграунди до повідомлень з міжнародної інформації;
- отримувати міжнародну інформацію від дипломатичних структур, із закритого доступу, від світових інформаційних агенцій;
- аналізувати процес міжнародного інформаційного обміну через призму таких проблем як глобалізація, міжнародний тероризм, міжнародна дипломатія, міжнародний економічний простір.
Дисципліна «Міжнародна журналістика» (2 кредити; 60 год.) вивчається студентами ІV курсу протягом 8 навчального семестру. Аудиторна робота становить 33 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді лекцій (10 год.) і  практичних занять (10 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 40 год.,  для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Після вивчення курсу студенти складають залік. Дисципліну викладає кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Хітрова Тетяна Володимирівна.