Ви є тут

Головна
Метою викладання навчальної дисципліни «Журналістська етика» є ознайомлення студентів з основними етичними принципами журналістської діяльності, з нормами професійної і службової етики. Курс має на меті розкрити основні теоретичні положення етики в системі загальногуманітарного знання, принципи і норми професійної етики журналіста, основні положення кодексу журналістської етики України та інших країн світу, особливості їхнього застосування в теорії і практиці; сформувати у студентів навички аналізу моральних проблем, розуміння природи моральних конфліктів, шляхів їх подолання.
Основними завданнями вивчення дисципліни  є: 
- навчити студентів основам етичного регулювання масової комунікації;
- сформувати у студентів чітке уявлення про соціальну відповідальність журналіста;
- ознайомити студентів з основними етичними нормами і принципами журналістської діяльності.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
- основні принципи і норми професійної етики журналіста;
- визначення понять «етика», «мораль», «цінності», «принципи», «норми»;
- етичні основи діяльності преси, телерадіоорганізацій, Інтернет-ЗМІ;
- норми професійної і службової етики;
- вимоги Кодексів професійної етики журналістів України і світу;
- етичні аспекти збирання і поширення інформації;
- етичні норми формального і неформального спілкування.
уміти :
- використовувати теоретичні знання у практичній діяльності;
- орієнтуватися у чинному законодавстві України та в Кодексах професійної етики журналістів, міжнародних та українських;
- аналізувати випадки дотримання чи порушення журналістами етичних норм поведінки;
- аналізувати матеріали газет і журналів, програми телебачення і радіомовлення з приводу порушення етичних норм.
Дисципліна «Журналістська етика» (4 кредити; 120 год.) вивчається студентами ІІ курсу протягом 2 навчального семестру. Аудиторна робота становить 32 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді лекцій (12 год.) і практичних занять (26 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 62 год.,  для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Після вивчення курсу студенти складають екзамен. Дисципліну викладає кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Тонкіх Ірина Юріївна.