Ви є тут

Головна
Метою викладання навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» є ознайомлення студентів з основами науково-дослідницької діяльності з метою активного залучення до науково-дослідницької діяльності, оволодіння навичками дослідження під час написання рефератів, курсових та кваліфікаційних робіт. Метою дисципліни є вивчення проблем методології, методики, організації науково-дослідницької роботи, що сприяє активізації творчого мислення, наукового пошуку.
Основними завданнями вивчення дисципліни  є: 
- сформувати у студентів уявлення про загальні особливості процесу наукового пізнання, основні методи й засоби наукового  дослідження;
- ознайомити студентів з теоретико-методологічними засадами сучасного журналістикознавства, його понятійно-термінологічним апаратом;
- навчити використовувати знання про науковий стиль в процесі науково-дослідної роботи студентів-журналістів;
- сформувати навички реферування наукових текстів;
- сприяти дотриманню основних вимог при написанні, оформленні, захисті курсових, творчих, кваліфікаційних робіт;
- сформувати у студентів уміння і навички самостійного наукового дослідження.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
- загальні принципи і підходи до наукових досліджень;
- методологію журналістикознавчих досліджень;
- основні відомості про науковий стиль сучасної української мови;
- головні етапи роботи над самостійним науковим дослідженням;
- основні принципи підбору й аналізу наукової літератури;
- композиційні особливості і правила оформлення наукової роботи;
- термінологічну лексику свого фаху;
уміти:
- використовувати теоретичні знання у практичний науково-дослідній діяльності;
- застосовувати методику журналістикознавчих досліджень;
- аналізувати та узагальнювати результати наукових досліджень;
- правильно оформлювати курсові та кваліфікаційні роботи;
- доцільно використовувати журналістикознавчі термінологію;
- самостійно створювати тексти різних жанрів наукового стилю.
Дисципліна «Основи наукових досліджень» (2 кредити; 60 год.) вивчається студентами ІІІ курсу протягом 2 навчального семестру. Аудиторна робота становить 40% від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді лекцій (12 год.) і практичних занять (12 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 16 год.,  для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Після вивчення курсу студенти складають залік. Дисципліну викладає кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Тонкіх Ірина Юріївна.