Ви є тут

Головна
Метою курсу «Реклама і зв’язки з громадськістю» є засвоєння студентами знань з теорії і практики рекламної діяльності, ролі реклами в стратегії маркетингу, принципів, засобів та видів реклами, психологічних основ і технології рекламної діяльності, основних принципів PR-діяльності.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Реклама і зв’язки з громадськістю» є: 
- допомогти студентам опанувати теоретичні засади курсу;
- розкрити зміст основних концепцій, теоретичних принципів і основних понять, які використовуються представниками світової та вітчизняної науки в цій галузі;
- сформувати уміння оцінювати результативність реклами та використання основних напрямків її розповсюдження;
- сприяти виробленню навичок організації рекламної діяльності, зокрема створення позитивного іміджу та фірмового стилю установи, розробки результативних рекламних текстів тощо;
- розкрити можливості використання теоретичних і практичних напрацювань паблік рілейшнз у журналістський діяльності;
- ознайомити з теорією управління кризовими ситуаціями і механізмами її застосування на практиці;
- подати основи формування іміджу організації і особи, механізму самоподання і регулювання корпоративних відносин.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати :
- передумови та джерела виникнення, основні етапи розвитку рекламної та PR-діяльності як феномену масової комунікації;
- особливості та умови існування реклами в різні часи;
- найвідоміші постаті й теорії в історії досліджень рекламної діяльності;
- основні напрямки сучасної рекламної діяльності – традиційні та новітні;
- роль і місце реклами в системі маркетингової діяльності;
- головні прийоми досягнення ефективності рекламної продукції різних типів;
- провідні риси, етапи та різновиди рекламних кампаній як форми рекламної діяльності;
- переваги та обмеження всіх ЗМІ щодо поширення рекламної інформації;
- правові та етичні норми рекламної діяльності, чинні в Україні й у світі;
уміти:
- практично використовувати засвоєні теоретичні знання;
- застосовувати науковий підхід до аналізу і створення рекламної продукції;
- зіставляти рекламні продукти, які представляють однотипні товари різних виробників, з огляду на ефективність рекламної ідеї;
- виявляти рівень і повноту втілення рекламної ідеї;
- вільно орієнтуватися у традиційних та нових формах і прийомах рекламної діяльності;
- розробляти стратегії рекламних кампаній різних типів;
- створювати рекламну продукцію, призначену для поширення різними ЗМІ.
Дисципліна «Реклама і зв’язки з громадськістю» (2 кредити; 60 год.) вивчається студентами ІV курсу протягом 8 навчального семестру. Аудиторна робота становить 33% від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді лекцій (10 год.) і практичних занять (20 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 10 год.,  для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Після вивчення курсу студенти складають залік. Дисципліну викладає кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Тонкіх Ірина Юріївна.