Ви є тут

Головна
Метою курсу «Журналістське розслідування» є ознайомлення студентів з історією, теорією та технологією проведення журналістського розслідування як синтетичного жанру аналітичної публіцистики, сучасною українською та зарубіжною практикою публіцистичного дослідження актуальних проблем суспільного життя.
Основними завданнями вивчення дисципліни “Журналістське розслідування” є:
- дати майбутнім журналістам вичерпні знання з організації й проведення журналістських розслідувань; 
- прищепити практичні навички роботи з накопичення фактичного матеріалу;
- ознайомити з методами та технологіями журналістського розслідування;
- сформувати навички планування журналістського розслідування;
- забезпечити осмислення студентами поняття особистої безпеки в розслідувальній журналістиці;
- сприяти оптимальній організації процесу проведення журналістського розслідування.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні
знати:
- історію становлення і розвитку жанру журналістських розслідувань;
- специфіку журналістського розслідування в системі журналістської діяльності;
- особливості роботи над журналістським розслідуванням як жанром журналістики;
- функції журналістського розслідування;
- основні етапи роботи над журналістським розслідуванням;
- методи і прийоми у роботі журналіста-розслідувача;
- особливості роботи журналіста-розслідувача в екстримальних умовах, "гарячих точках" тощо;
- особливості роботи з базами даних.
вміти:
- всебічно використовувати набуті знання в умовах інформаційної війни, військового конфлікту та інших; 
- оперувати методикою журналістського розслідування;
- використовувати спеціальні методи та підходи для розкриття теми;
- застосовувати різні жанрові форми для репрезентації результатів розслідування;
- орієнтуватись у суспільно-політичних процесах, що відбуваються в світі та Україні.
Дисципліна «Журналістське розслідування» (2,5 кредити;75 год.) вивчається студентами ІV курсу протягом 8 навчального семестру. Аудиторна робота становить 33% від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді лекцій (20 год.) і практичних занять (10 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 25 год.,  для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Після вивчення курсу студенти складають залік. Дисципліну викладає кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Хітрова Тетяна Володимирівна.