Ви є тут

Головна

Прізвище Репецька

Ім?я Анжела

По батькові Василівна

Посада старший викладач

 

Вчений ступінь, звання

 

Освіта:

1988 р. - Харківський національний університет ім Каразіна (ХГУ), спеціальність - біофізика, кваліфікація – біофізик, викладач.

2001 р - Запорізький національний університет (ЗГУ), спеціальність - психологія; кваліфікація - психолог (спеціаліст).

2010 р. – Запорізький національний технічний університет, спеціальність – психологія; кваліфікація – магістр психології.

2014 р. – Московский институт гештальт-терапии и консультирования, курс «Системная семейная терапия».

 

Дисертація

Робота над дисертацією за темою «Екзистенціальна рефлексія як чинник особистісного самовизначення в старшому юнацькому віці»

 

Наукові інтереси біологія та генетика людини; нейробіологія; екзистенціальний підхід в психології – екзистенціальна рефлексія, особистісне самовизначення, самореалізація особистості; системний підхід в різних сферах.

 

Дисципліни, що викладає: Основи біології та генетики людини, психофізіологія, анатомія та еволюція нервової системи людини, соціальна психологія, сімейне консультування, психологічна служба, практикум з загальної психології.

 

Основні наукові публікації

Факторна структура та психометричні властивості тесту смисложиттєвих орієнтацій//Актуальні проблеми психології: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості/за ред.. С.Д.Максименка, М.В.Папучі. – Київ, 2009. – Том 11. – Вип.2. – 323с.

Психосемантичний підхід щодо дослідження екзистенціальної рефлексії особистості/Психолінгвістика: Зб. наукових праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний університет ім.Г.Сковороди», - Переяслав-Хмельницький ФОП Лукашевич О.М., 2012. – Вип.11. – С.118-127.

Экзистенциальная рефлексия и изменения восприятия личностью себя и своего жизненного мира//Мир психологии. 2013. №1 (73). С. 148-154.

Місце та роль екзистенціальної рефлексії в процесі продуктивної соціалізації особистості//Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – Т.XI. – Соціальна психологія. - Вип. 6. – Книга II. - С. 230-240.

Рефлексивно-личностное самоопределение как формирование готовности к самореализации / А.В. Репецкая, Ю.А.Репецкий // Психология. Журнал ВШЭ. - Том 10. - №2. - 2013. – Специальная тема выпуска: Психология рефлексии (к 75-летию В.А. Лефевра). – С. 75-86.

Екзистенціальна активність та екзистенціальна рефлексія в структурі особистісного самовизначення студентів / Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. К.:НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. - №43 (67). – С. 287-301.

 

Участь у конференціях:

III Міжнародна науково-практична конференція «Методологія та технології практичної психології в системі вищої освіти»м. Київ, НПУ ім. Драгоманова 15 -16 травня 2012 р.

VII Міжнародна науково-практична конференція “Психолінгвістика у сучасному світі” - Державний вищий навчальний заклад “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди” м.Переяслав-Хмельницький, 19-20 жовтня 2012. З доповіддю на конференції;

VIII міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні і прикладні проблеми», 15-16 березня 2013р, м. Київ, Інститут психології ім. Г.С.Костюка. З доповіддю на конференції;

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми емпіричних досліджень у психології (до 200-річчя С.-А.К’єркегора)» 12-13 грудня 2013р., м. Київ;

I науково практична конференція з міжнародною участю «Методи і технології соціальної психології та психотерапії в умовах сучасного суспільства» 22-23 квітня 2014р., НПУ імені М.П. Драгоманова, Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій, кафедра соціальної психології та психотерапії, м. Київ.З доповіддю та майстер-класом на конференції;

III Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація і ресоціалізація в умовах сучасного суспільства», 07-09 листопада 2014 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ.

 

Рік початку роботи в університеті – 2009 р.

 

Основні мови спілкування –українська, російська.