Ви є тут

Головна

Прізвище: Скуртул
Ім’я: Ганна
По батькові: Сергіївна

Посада: доцент
Вчений ступінь, звання: кандидат філологічних наук
Освіта: вища

Запорізький національний університет, рік закінчення – 2008, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «українська мова та література», кваліфікація за дипломом – «Магістр філології. Викладач української мови і літератури у вищій школі».

Аспірантура: Запорізький національний університет, рік закінчення – 2012, спеціальність 10.01.01 – «українська література». У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему: "Художне осмислення еміграції в українській прозі останньої третини XX - початку XXI ст." за спеціальністю 10.01.01 - українська література. Захист відбувся у Київському університеті ім. Бориса Грінченка.

Наукові інтереси: агенційна журналістика, радіовиробництво, безпека/небезпека в роботі журналіста, еміграційний дискурс в українській літературі.

 

Дисципліни, які викладає:

 • «Українська література»
 • «Агенційна журналістика»
 • «Радіовиробництво»
 • "Медіабезпека"
 • "Спортивна проблематика ЗМІ"

Основні наукові публікації:

 1. Скуртул Г.С. Конвергентність звукового образу як важливий чинник комунікативної ефективності (на прикладі радіопрограми "Саме там" радіо НВ). Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2020. №4. С. 65–71.
 2. Скуртул Г.С.  Сучасні тенденції оновлення форматів радіохвиль "Культура" та "Промінь" // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2019.– №4 (40).– С.49-55.
 3. Скуртул Г.С. Основи безпеки життєдіяльності журналіста: виклики ХХІ століття (дослід викладання дисципліни "Медіабезпека" для студентів першого курсу) / Журналістика й освіта: методика, історія, теорія, практика : колективна монографія / Г.С. Скуртул, Т.В. Хітрова, С.А. Панченко та ін.; за ред. О.Ю. Поди. Дніпро : ЛІРА, 2018. – С. 3–11.
 4. Скуртул Г.С. Новинні повідомленя інформаційних агенств: структурні закономірності / Г.С. Скуртул // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Запоріжжя, 9-10 квітня 2018 р.). – Дніпро: Ліра, 2018. – С. 183-185
 5. Скуртул Г.С. Спеціалізовані інформаційні агенства в соціальних мережах: стратегії розвитку / Г.С. Скуртул // Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Ужгород, 21-22 квітня 2017 р.). – Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2017. – Ч.2. – С. 127-130
 6. Скуртул Г.С. Національні інформаційні агенства в соціалтних мережах: особливості функціонування / Г.С. Скуртул // Тиждень науки-2017 :зб. тез доп. щорічної науково-практичної конференції викладачів, накуковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (18-21 квітна 2017 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 319-321.
 7. Скуртул Г. Тенденції розвитку спеціалізованих інформаційних агентств у мережі Інтернет: український контекст / Г. Скуртул  // Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2016 р.). – Вінниця, 2016. – С. 200–203.
 8. Скуртул Г. Сучасні спеціалізовані ділові інформаційні агентства: український контекст // Тиждень науки : тези доповідей науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 18 –22 квітня 2016 р. / редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 381-383.
 9. Скуртул, Г. С. Художнє осмислення еміграції в українській прозі останньої третини ХХ – початку ХХІ ст. [Текст] / Г. С. Скуртул // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015. – 18 с.
 10. Скуртул, Г. С. Національне інформаційне агентство „УкрІнформ” : репрезентація жанрового контенту [Текст] / Г. С. Скуртул // Тиждень науки – 2015 : Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ : 14-18 квітня 2015 р. – С. 437–438.
 11. Скуртул, Г. С. Эмиграция и метаистория [Текст] / Anna Skurtul // Sjani. Annual Scholarly Journal of Literary Theory and Comparative Literature. – Tbilisi : Institute Literature Press. – 2014. – С. 144–154.
 12. Скуртул, Г. С. «Заробітчанство» як проблема незалежної України в повідомленнях інформаційних агентств (на прикладі «УНН») [Текст] / Г. С. Скуртул // Тиждень науки. Збірник тез доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – Т. 5. – С. 307–309.
 13. Скуртул, Г. С. Эмиграция и метаистория [Текст] / Anna Skurtul // Sjani. Annual Scholarly Journal of  Literary Theory and Comparative Literature. – Tbilisi : Institute Literature Press. – 2014. – С. 144–154.
 14. Скуртул, Г. С. Інформаційне агентство “Укрінформ”: особливості жанрового контенту [Текст] / Г. С. Скуртул // Журналістика. Філологія. Медіаосвіта : ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція : 2-3 жовтня 2014 р. : тези доповідей. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка, 2014. – С. 213–217.
 15. Скуртул, Г. С. Дим Вітчизни: міграційні маркери в романі С. Жадана "Ворошиловград" [Текст] / Г. С. Скуртул // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць. Випуск 19. – К. : Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2013. – С. 235–238.
 16. Скуртул, Г. С. Сучасна українська проза про еміграцію: жанрова специфіка [Текст] / Г. С. Скуртул // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 33. – Кам'янець-Подільський, 2013. – С. 302–307.
 17. Скуртул, Г. С. Глобалізація та еміграція в історіософському просторі сучасної української прози [Текст] / Г. С. Скуртул // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць. Серія : Філологічні науки. – 2012. – № 4. – С. 179–184.
 18. Скуртул, Г. С. Репрезентація питань трудової міграції на сторінках газети «День» [Текст] / Г. С. Скуртул // Тиждень науки – 2012 : Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ : 9-13 квітня 2012 р. : тези доповідей : В 4 т. – Т. 4 / [Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С. 400–402.
 19. Скуртул, Г. С. Рефлексія речі в сучасному літературному еміграційному дискурсі [Текст] / Г. С. Скуртул // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць. Серія :Філологічні науки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – № 2. – С. 29–33.
 20. Скуртул, Г. С. Перформатив в еволюції жанрів (за сучасною літературою еміграційного дискурсу) [Текст] / Г. С. Скуртул // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 30. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – С. 303–308.
 21. Скуртул Г.С. Українські мережеві інформаційні агентства в умовах медіаконвергенції // Обрії друкарства. – 2008.– №1 (6). – С. 201-208.

    Учать у конференціях: 

 1. Міжнародна наукова конференція "Сучасні тенденції розвитку медіагалузі і регіональні ЗМІ",10-13 травня 2019 р. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2018 р.
 2. IV Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика, філологія, медіаосвіта», 4-5 жовтня 2018 р. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2018 р.
 3. Безпека/небезпека у професійній діяльності журналіста (до проблеми методики викладання курсу "Медіабезпека" в умовах російської збройної агресії проти україни) // Звітна щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів. студентів ЗНТУ (16-20 квітня 2018 р.). – Запоріжжя ЗНТУ,  2018.
 4. Новинні повідомлення інформаційних агенств: структурні особливості // Всеукраїнська науково-практична конференція (Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі" (9-10 квітня 2018 р.). – Запоріжжя ЗНТУ, 2018.
 5. Номад/емігрант/експатріант: літературний герой у пошуках ідентичності (на прикладі роману Артема Чапая "Понаїхали") // Міжвишівські наукові читання, присвяченні 80-річчю від дня народження В.Ф.Шевченка "Українська література від давнини до сучасності: парадигми, напрями, проблеми" (10 жовтня 2017 р.). – Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2017.
 6. Українські мережеві інформаційні агенства в умовах медіаконвергенції // V Міжнародна наукова-практична конференція "Наукова школа Романа Іванченка" (27 жовтня 2017 р.). – Київ Національний технічний університет України "КПІ імені Ігоря Сікорського" , 2017.
 7. Спеціалізовані інформаційні агенства в соціальних мережах: стратегії розвитку // Міжнародна наукова-практична конференція "Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття (21-22 квітня 2017 р.). – Ужгород, 2017.
 8. «Чесна праця, нескорена нація, вас вітає українська еміграція»: художнє осмислення переселення українців у прозі С. Жадана // Всеукраїнська наукова конференція «Література й історія» (6-7 жовтня 2016 р.). – Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2016.
 9. Тенденції розвитку спеціалізованих інформаційних агентств у мережі інтернет: український контекст / Г.С. Скуртул // Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12–13 жовтня 2016 р.) [наук. ред. В. М. Каленич]. – Вінниця, 2016. – С. 200-203.
 10. Сучасні  спеціалізовані ділові інформаційні агентства: український  контекст / Г. С. Скуртул // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 381–383.
 11. Особливості функціонування локальних інформаційних агентств (на прикладі агентства „Reporter UA”) // Всеукраїнська наукова конференція “Запорожжя в гуманітарному дискурсі” 8-9 жовтня 2015 року – Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2015.
 12. Рецепція українського літературного контенту в національних медіа // Міжрегіональна студентська конференція «Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа» 14-15 травня 2015 року – Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет, 2015.
 13. Інформаційне агентство «Укрінформ»: особливості жанрового контенту // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Журналістика. Філологія. Медіаосвіта» 2-3 жовтня 2014 року. – Полтава: Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка, 2014р.
 14. Эмиграция и метаистория // VII международный научный симпозиум «Проблемы современного литературоведения» (25-28 сентября 2013 года в Тбилиси, Грузия;  Тбилисский государственный университет им. Иване Джавахишвили).
 15. Сучасна українська проза про еміграцію: жанрова специфіка // V Міжнародна наукова конференція “Актуальні проблеми історичної і теоретичної поетики” (4-5 жовтня 2013 р., м. Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка).
 16. Репрезентація питань трудової міграції на сторінках газети «День» // Тиждень науки : тези доповідей науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 9–13 квітня 2012 р. Т.4 / редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С. 400-402.
 17. ІV Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики» (5-6 жовтня 2012 р. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка). Тема доповіді: «Перформатив в еволюції жанрів (за сучасною літературою еміграційного дискурсу)»
 18. Всеукраїнська наукова конференція «Література в контексті культури» (Дніпропетровський національний університет, 21 травня 2011 р.). Тема доповіді: «Художнє осмислення історії української еміграції в сучасній жіночій прозі».
 19. ХІ Міжнародна конференція молодих учених, 15-17 червня 2011 р. (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України). Тема доповіді: «Еміграційні маркери в романі С. Жадана «Ворошиловград».ІХ Всеукраїнська наукова конференція „Слобожанщина: літературний вимір”, присвячена 90-річчю заснування університету та 10-річчю Східного філіалу Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України (18 лютого 2011 р.). Тема доповіді: «Емігрантська рецепція української літератури останньої третини ХХ – початку ХХІ століть у критиці й літературознавстві: історія, проблеми, принципи класифікації».

Рік початку трудової діяльності в університеті: 2008
Основні мови спілкування: українська, російська
Контакти:

адреса: вул. Тургєнева, 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 483а
тел.: +38 (061) 769-84-63
e-mail: kafedra_jur@zntu.edu.ua
URL: Кафедра журналістики