Ви є тут

Головна

Прізвище: Волинець
Ім'я: Галина
По батькові: Миколаївна

Посада: доцент кафедри журналістики
Вчений ступінь, звання: кандидат філологічних наук
Освіта: вища

Запорізький національний університет, рік закінчення – 2002, диплом магістра з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Філолог. Українська мова та література», кваліфікація за дипломом – «Магістр філології. Викладач української мови та літератури. Викладач української мови у вищій школі».

Дисертації:
Кандидатська дисертація: зі спеціальності 10.02.01 – українська мова, тема: «Нульсуфіксація в словотвірній системі українського іменника», рік захисту – 2009, Запорізький національний університет
Наукові інтереси: словотвірна система української мови, практична стилістика, фотожурналістика, газетно-журнальні жанри.

Дисципліни, які викладає:

 • «Українська мова у професійному спілкуванні»
 • «Практична стилістика»
 • «Фотожурналістика»
 • «Теорія масової інформації»

Основні наукові публікації:

 1. Волинець, Г. М. Функціонування нульсуфіксальних дериватів у текстах українських ЗМІ як показник мовної економії [Текст] / Г. М. Волинець // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2012. – № 4. – С.211–216.
 2. Волинець Г. М. Абревіатури в мові сучасної української преси / Г.М.Волинець // Фаховий наук. збірник із соц. комунікацій "Стиль і текст". – Вип.14. – 2013. – С.159–165.
 3. Волинець, Г. М. Малі інформаційні жанри фотожурналістики у сучасній українській пресі [Текст] / Г. М. Волинець // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник ; за ред. В.В. Різуна ; КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2013. – Т. 53. – Жовтень–грудень. – С. 282–286.
 4. Волинець, Г. М. Функціональні особливості сучасної абревіації (на матеріалі текстів друкованих ЗМІ) [Текст] / Г. М. Волинець // Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2013. – № 2–3. – С.49–53.
 5. Волинець, Г. М. Сучасні тенденції використання інфографіки (на матеріалі часопису «Український тиждень») [Текст] / Г. М. Волинець // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2013. – № 3–4. – С.67–72.
 6. Волынец, Г. Н. Фотофакт и фотозаметка на страницах украинской периодики [Текст] / Г. Н. Волинець // Газетная и журнальная иллюстрация : сб. материалов – СПб. : ГМИ СПб, 2014. – С. 81–83.
 7. Волинець, Г. М. Проблемно-тематичний та жанровий контент журналу «Пізнайко» [Текст] / Г. М. Волинець // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2014. – № 1-2. – С. 80–83.
 8. Волинець, Г. М. Функціональне призначення фоторепродукцій (на матеріалі часопису «Український тиждень») [Текст] / Г. М. Волинець // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців : 16-17 травня 2014 р. : тези доповідей. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – С. 128–130.
 9. Волинець, Г. М. Фотозамітка на шпальтах польських видань [Текст] / Г. М. Волинець // Україна-Польща: діалог культур в контексті євроінтеграції : міжнародна науково-практична конференція : 25–27 вересня 2014 року : тези доповідей. – Запоріжжя: ЗДІА, 2014. – С. 112–113.
 10. Волинець Г.М. Візуальні засоби атракції у журналі «Професор Крейд» // Тиждень науки-2015 : зб. тез доп. щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р.): В 4 т. – Т.3 / відп. ред. Ю.М.Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С.422–424.
 11. Волинець Г.М. Візуально-зображальні жанри у сучасних суспільно-політичних часописах («Корреспондент» та «Український тиждень») // «Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку» : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12–13 жовтня 2016 р., м. Вінниця) [наук. ред. В. М. Каленич]. – Вінниця, 2016. – С. 232–237.
 12. Волинець Г.М. Візуальні форми сатири на економічні теми у часописі «Український тиждень» // Тиждень науки-2016 : зб. тез доп. щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 18–22 квітня 2016 р.): В 4 т. – Т.4 / відп. ред. Ю.М.Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С.363–364.
 13. Волинець Г.М. Специфіка візуального контенту в часописі "Український тиждень" / Г.М. Волинець // Держава та регаони. Серія: Соціальні комунікації. – 2016. – №1. – С. 49-58.
 14. Волинець Г.М. Трансформація жанрово-тематичних та змістових концепцій у журналі "Малятко" протягом 1960-2017 рр. / Г.М. Волинець. // Тиждень науки-2017 : зб. тез  доп.щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 18-21 квітня 2017 р.): В 4 т. – Т.4 / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ,  2017. – С.1229-1231.
 15. Волинець Г.М. Візуалізація культурної проблематики на сторінках часопису "Український тиждень" / Г.М. Волинець // Суспільство і особистість у сучасному українському дискурсі: матеріали Всеукраїнської наково-практичної конференції, 9-10 квітня 2018 р.  / редкол. : В.Л. Погребна, Н.В. Островська, І.Ю. Тонкіх та ін. – Дніпро: Ліра, 2018.- С. 21-26.
 16. Волинець Г.М. Фотографія у часописі "Корреспондент": жанрово-тематичні пріоритети / Г.М. Волинець // Звітна щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів, ЗНТУ "Тиждень науки-2018" (16-20 квітня 2018 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018
 17. Волинець Г.М. Карикатура в запорізькій пресі: проблемно-тематичний діапазон / Г.М. Волинець // Всеукраїнська наукова конференція "Запорожжя в гуманітарному дискурсі" (5-6 квітня 2017 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.
 18. Волинець Г.М. Трансформація міфопоєтичних та казкових образів у сучасній українській карикатурі / Г.М. Волинець // Міжнародна наукова конференція "Від смішного до великого: феномен комічного в літературі та культурі" (28-29 вересня 2017 р.). – Бердянськ: БДПУ, 2017.
 19. Волинець Г.М. Візуалізація культурної проблематики на сторінках часопису "Український тиждень" / Г.М. Волинець // Всеукраїнська науково-практична конференція "Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі" (9-10 квітня 2018 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018Волинець Г.М. Основні тенденції оформлення сучасних українських часописів / Г.М. Волинець // V Міжнародна науково-практична конференція "Наукова школа Романа Іванченка" 27 жавтня 2017 р.). – Київ Національний технічний університет України "КПІ імені Ігоря Сікорського",2017
 20. Волинець Г.М. Жанри фотожурналістики в сучасному медіадискурсі / Журналістика й освіта: методика, історія, теорія, практика : колективна монографія / Г.С. Скуртул, Т.В. Хітрова, С.А. Панченко та ін.; за ред. О.Ю. Поди. Дніпро : ЛІРА, 2018. – С. 91-108.
 21. Волинець Г.М. Еволюція візуально-зображальних у тижневнику "Кореспондент" / Г.М. Волинець // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2018. – №4 (36). – С.38–45.
 22. Волинець Г.М. Жанри фотожурналістики в сучасному медіадискурсі / Г. М. Волинець // Журналістика й освіта: методика, історія, теорія, практика : колективна монографія. – Дніпро: ЛІРА, 2018. – С.91-108.
 23. Волинець Г.М. Візуалізація як атрибут сучасних мас-медіа / Г. М. Волинець //  Візуальний дискурс гендера в мас-медіа (українські реалії) : колективна монографія. – Дніпро: ЛІРА, 2019. – С.7-40.
 24. Волинець Г.М., Альбіновська С.Ю. Суспільні наративи у сучасній українській політичній карикатурі. Держава те регіони. Серія : Соціальні комунікації. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2020. №4. С. 56–64.

Участь у конференціях:

 1. Волинець Г.М. Специфіка дифузії візуальних жанрів у друкованих мас-медіа: новітні тенденції // Всеукраїнська наукова конференція  «Запорожжя в гуманітарному дискурсі», 14-15 листопада 2019 року. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2019.
 2. Волинець Г.М. Мариністичні мотиви в карикатурі радянського періоду: ремінісценції образів із міфології та літератури // Міжнародна наукова конференція «Усі ріки течуть у море»: мариністика в літературі та культурі»,  26–27 вересня 2019 року. – Бердянськ: Бердянський державний педагогічний університет, 2019.
 3. Волинець Г.М. Клікбейтові заголовки в сучасних інтернет-медіа: загальна характеристика мовних засобів атракції // Міжнародна наукова конференція «Сучасні тенденції розвитку медіагалузі і регіональні ЗМІ», 10-13 травня 2019 р. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2019.
 4. Волинець Г.М. Фотонаратив у мас-медіа як засіб маніпуляції: загальні зауваги // Сьома міжнародна науково-методична конференція «Сучасний простір медіаграмотності та перспективи його розвитку», 21 – 22 березня 2019 року. – Київ : Академія української ­преси, 2019.
 5. Волинець Г.М. Візуальні засоби атракції в сучасних травелогах (на матеріалі неспеціалізованих видань)  //  Міжнародний симпозіум «Сучасні проблеми дослідження соціальних комунікацій», 19 березня 2019 року. – Київ: Міжрегіональна академія управління персоналом, 2019.
 6. Волинець Г.М. Етнографічний фоторепортаж на сторінках тревел-видань: тенденції і перспективи жанру // ІV Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика. Філологія. Медіаосвіта» (4-5 жовтня 2018 р.). – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка, 2018.
 7. Волинець Г.М. Трансформація міфопоетичних та казкових образів у сучасній українській карикатурі // Міжнародна наукова конференція «Від смішного до великого: феномен комічного в літературі та культурі» (28‑29 вересня 2017 року). – Бердянськ: Бердянський державний педагогічний університет, 2017.
 8. Волинець Г. М. Культурна проблематика на сторінках сучасних суспільно-політичних журналів // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та світі» 3-4 березня 2016 року: Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2016.
 9. Волинець Г. М. Візуальні форми сатири на економічні теми у часописі «Український тиждень» // Звітна щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів Запорізького національного технічного університету (Запоріжжя, 18–22 квітня 2016 р.): Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет, 2016.
 10. Волинець Г.М. Художні історичні екскурси в сучасних журналах для дітей // Всеукраїнська наукова конференція «Література та історія» (6–7 жовтня 2016 р.): Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2016.
 11. Волинець Г.М. Візуально-зображальні жанри у сучасних суспільно-політичних часописах («Корреспондент» та «Український тиждень») // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку» (12–13 жовтня 2016 р.): Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2016.
 12. Волинець Г.М. Фотонарис на сторінках запорізької преси // Всеукраїнська наукова конференція «Запоріжжя в гуманітарному дискурсі» (Запоріжжя, 8-9 жовтня 2015 р.);
 13. Волинець Г.М. Візуальні засоби атракції у журналі «Професор Крейд» // Звітна щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів Запорізького національного технічного університету (Запоріжжя, 14–17 квітня 2015 р.);
 14. Волинець Г.М. Спогади про Віктора Антоновича Чабаненка – вченого-філолога, поета, Вчителя // Наукові читання, приурочені до річниці смерті професора В.А. Чабаненка «Особистість, учений, поет, громадський діяч» (Запоріжжя, 09 лютого 2015 року; Запорізький національний університет);
 15. Волинець Г.М. Фотозамітка на шпальтах польських видань // Міжнародна науково-практична конференція «Україна-Польща: діалог культур в контексті євроінтеграції» (Запоріжжя, 25-27 вересня 2014 р.; Запорізька державна інженерна академія).
 16. Волинець Г.М. Функціональне призначення фоторепродукцій (на матеріалі часопису «Український тиждень») // V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи» (Луцьк, 16-17 травня 2014 р.; Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки).
 17. Волинець Г.М. Фоторепродукція на сторінках газети «Суббота плюс»//  Звітна щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів Запорізького національного технічного університету (Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р.).
 18. Волинець Г.М. Абревіатури у спортивному контенті запорізької україномовної  преси // Всеукраїнська наукова конференція «Запоріжжя в гуманітарному дискурсі» (Запоріжжя, 3-4 жовтня 2013 р.; ЗНУ).
 19. Волинець Г.М. Малі інформаційні жанри фотожурналістики у сучасній українській пресі // ІІ міжнародна Інтернет-конференція «Медіакартина світу: структура, семіотика, канал трансляції» (Київ, Бердянськ, Суми, Пуебло (Мексика), Єкатеринбург (Росія), 15 травня – 15 червня 2013 р.).
 20. Волынец Г.Н. Фотофакт и фотозаметка на страницах украинской периодики // Международная научная конференция «Иллюстрация в печати: от прошлого к будущему» (Санкт-Петербург, 29–30 травня 2013 р.), С.3 “Програми конференції”.
 21. Волинець Г.М. Інфографіка на сторінках часопису «Український тиждень»// Звітна щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів Запорізького національного технічного університету (Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р.).
 22. Волинець Г.М. Абревіатури в мові сучасної української преси // ХІХ міжнародна науково-практична конференція з проблем функціонування і розвитку української мови «Мова. Суспільство. Журналістика” (присвячується 40-річчю кафедри мови та стилістики)» (Київ, 12 квітня 2013 р.).

Рік початку трудової діяльності в університеті: 2009
Основні мови спілкування: українська, російська
Контакти:

адреса: вул. Тургєнева, 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 483а
тел.: +38 (061) 769-84-63
e-mail: kafedra_jur@zntu.edu.ua
 1. URL: Кафедра журналістики