Ви є тут

Головна

Прізвище: Пода
Ім'я: Олена
По батькові: Юріївна

Посада: доцент кафедри журналістики.
Вчений ступінь, звання: кандидат філологічних наук, доцент.
Освіта: вища

 1. Запорізький державний університет, рік закінчення – 1990, спеціальність за дипломом – «Українська мова та література».
 2. Запорізький державний університет, рік закінчення – 2003, спеціальність за дипломом – «Журналістика».

Дисертації: 2000 рік – «Проблема трансформації історичної правди у творчості І.С.Нечуя-Левицького».
Наукові інтереси: історія української журналістики, гендерні студії в соціальних комунікаціях і літературознавстві.

Дисципліни, які викладає:

 1. «Соціологія масової комунікації»
 2. «Теорія масової комунікації»
 3. «Теорія масової інформації»
 4. «Гендерна проблематика ЗМІ»
 5. «Методологія дослідження соціальних комунікацій»
 6. «Спецкурс. Гендер і друковані ЗМІ»

 

Основні наукові публікації:

 1. Пода О. Ю. Образ журналістки-блондинки в сучасному кінематографі: дискурс мелодрами й комедії.Актуальні проблеми медіапростору : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 18 квітня 2019 р.). – К. : Інститут журналістики, 2019. С. 264–268. 
 2. Пода О. Ю., Пода Ю. О. Дезінформація, її виявлення в ЗМК / Журналістика й освіта: методика, історія, теорія, практика : колективна монографія / Г.С. Скуртул, Т.В. Хітрова, С.А. Панченко та ін.; за ред. О. Ю. Поди. Дніпро : ЛІРА, 2018. ‒ С. 205 – 287.
 3. Пода О., Пода Ю. Життя у форматі plus size // Медіапростір: проблеми і виклики сьогодення: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (Київ, 25 квітня 2018 р.). – К. : Інститут журналістики, 2018. – С. 257–259.
 4. Пода О.Ю. Від «Комунарки України» до «Колгоспниці України».  // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9–10 квітня 2018 р. / редкол. : В. Л. Погребна, Н. В. Островська, І. Ю. Тонкіх та ін. – Д. : ЛІРА, 2018. – С. 86-88.
 5. Пода О. Ю. Образ жінки-воїна в національних медіа  /  Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. /  Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.). – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С. 2147-2148.
 6. Пода О.Ю. Гендерний дискурс війни і ЗМК в Україні / О. Пода. // Новинний контент аудіовізуальних мас-медій у соціальному вимірі : Збірник матеріалів всеукраїнської науко-практичної конференції (Київ, КНУ ім. Тараса Шевченка, 5 квітня 2017 р.) – К., 2017. –  С. 180–182.
 7. Пода О. Ю. Жіночий дискурс журналу «Крестьянка» періоду Другої світової війни. Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 - 13 жовтня 2016 р.).Вінниця, 2016. С. 80–85.
 8. Пода О. Семіотика соціальних комунікацій у гендерному дискурсі / О. Пода // Істоіря, теорія, методологія й практика соціальних комунікацій у дискурсі університетської освіти. – Дніпро : ПП «Ліра ЛТД», 2016.
 9. Пода, О. Ю. Гендерна норма і гендерна дискримінація [Текст] / О. Ю. Пода // Тиждень науки – 2015 : Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ : 14-18 квітня 2015 р. – С. 435–437.
 10. Пода, О. Ю. Тема жіночого здоров’я в журналі «Комунарка України» першої половини 1920-х рр. [Текст] / О. Пода // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Гендер. Екологія. Здоров’я». Харківський національний медичний університет. 21–22 квітня 2015 року. – Харків : ХНМУ, 2015. – С. 92–94.
 11. Пода О. Гендерні студії у національній журналістиці: доробок кафедри історії журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка / О. Пода // Журналістика. – 2014. – Вип. 13. – С. 105–108.
 12. Пода О. Ю. Гендерний аналіз ЗМК: специфіка функціонування фотографії. Cвіт соціальних комунікацій. 2012. Т 1. С. 175–179.
 13. Пода О. Ю. Журнал «Крестьянка» періоду Великої Вітчизняної війни: особливості комунікації з жінками радянського тилу ілюстративний аспект). Світ соціальних комунікацій. 2012. Т. 6. С. 168–174.
 14. Пода О. Комунікатори в жіночому журналі (1920–1930) / О. Пода // Журналістика. – 2012. – № 15. – С. 89–95.
 15. Пода О.Ю. Гендерні концепти в дитячому журналі / О. Пода, О. Ступа // Журналістика. – 2011. – Вип. 10 (25). – С. 163–183.
 16. Пода О.Ю. Радянська преса і художнє кіно 1920-х – 1940-х рр. як канали гендерної комунікація влади // О. Пода // Держава і регіони : науково-виробничий журнал. Серія «Соціальні комунікації». – 2011. –  № 22. – С. 149–155.
 17. Пода О.Ю. Гендерне маркування назв українських газет / О. Пода // Держава і регіони : науково-виробничий журнал. Серія «Соціальні комунікації». – 2011. – № 12. – С. 87–93.
 18. Пода О.Ю. Публіцистики Людмили Сталь про розвиток преси для жінок / О. Пода // Образ. – 2011. – Вип. 12. – С. 50–59.
 19. Пода О.Ю. Жіноча сторінка в газеті як канал гендерної комунікації влади / О.  Пода // Держава і регіони. Серія «Соціальні комунікації». – 2010. - № 2. – С. 150 – 154.
 20. Пода О. Ю.Гендерні маркери в заголовках публікацій журналу «Радянська жінка» (друга половина 1940-х – 1980-ті рр.) / О. Пода // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / відп. ред. М.М. Романюк. – Львів, 2010. – Вип. 2(18). – С. 249–266.
 21. Пода О.Ю. Історія українського жіночого журналу: специфіка  міждисциплінарного підходу / О. Пода // Журналістика. – 2010. – Вип. 9. – С. 134–140.
 22. Пода О. Ю. Роль гендерного фактору у формуванні редакційної політики журналів Радянської України 20-х років ХХ століття (на прикладі «Комунарки України», «Селянки України», «Червоної преси»).URL: http://dms.onu.edu.ua/article/viewFile/178259/178269 
 23. Пода О. Ю. Фемінітиви та маскулінітиви як гендерні маркери журнальних заголовків у контексті гендерної політики західноукраїнських часописів для жінок. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal1/Soc_Gum/Dtr/gn/2008_3/files/GN_03_08_Poda....
 24. Пода О.Ю. Розвиток типологічної парадигми гендерно маркованих журналів в Україні. Психолінгвістика. 2008. Вип. 2. С. 135–144. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2008_2_18
 25. Пода О. Ю. Гендерні студії в журналістикознавстві (до постановки проблеми). Журналістика. 2008. Вип. 7. С. 149–161.

  Участь у конференція:

 1. Творческий облик Н.В. Гоголя в мемуарном наследии А.О. Смирновой-Россет // ХІ Гоголівські читання. Міжнародна науково-практична конференція 1-3 квітня 2013 року. – Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2013.
 2. Женская модель описания мира в мемуаристике 60-80-х г. ХІХ века // Міжнародна наукова конференція «Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення» (м. Горлівка, 7-8 травня 2013 р.)
 3. Науково-популярний контент регіонального телебачення (на прикладі ЗОДТРК «Запоріжжя») // Всеукраїнська наукова конференція «Запорожжя в гуманітарному дискурсі» (Запоріжжя, Запорізький національний університет, 3-4 жовтня 2013 р.).
 4. Особенности авторепрезентации женщины-писательницы второй половины ХІХ века (на примере творчества Н.С. Соханской (Кохановской)) // Міжнародна науково-практична конференція «Європейські студії: особистість і світ в історико-культурному просторі. Пам’яті Олега Васильовича Мішукова» 10-11 жовтня 2013 року. – Херсон: Херсонський державний університет, 2013.
 5. Стратегія програмування регіонального телевізійного ефіру (на прикладі ЗОДТРК «Запоріжжя») // IV Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні соціально-комунікаційні технології» 1-2 листопада 2013 р. – Київ, Київський національний університет культури і мистецтв, 2013.
 6. Літературно-мистецький журнал «Радуга» як тип видання // Звітна щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів Запорізького національного технічного університету (Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р.).
 7. Проблеми міжкультурної комунікації в програмах ЗОДТРК «Запоріжжя» // Міжнародна науково-практична конференція «Україна-Польща: діалог культур в контексті євроінтеграції» 25-27 вересня 2014 року. – Запоріжжя, Запорізька державна інженерна академія, 2014.
 8. Природа иронии в романистике Марко Вовчок и Н.Д. Хвощинской // Міжвузівські наукові читання «Актуальні проблеми компаративістики», 5 березня 2015 року. – Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2015.
 9. Всеукраїнська наукова конференція “Запорожжя в гуманітарному дискурсі” 8-9 жовтня 2015 року. Запорізький національний університет (Запорізька журналістика: гендерний портрет).
 10. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та світі» 3-4 березня 2016 року, Запорізький національний університет (Маніпуляції гендером в умовах інформаційної війни).
 11. Чоловічі стереотипи: медійні і маркетингові практики / О.Ю. Пода // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. –  С. 377–381.
 12. Гендерний  дискурс  Інтернет-медіа  /  О. Ю.  Пода,  В. В. Кушнір // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. –  С. 419–424.
 13. Всеукраїнська наукова конференція «Література й історія», 6-7- жовтня 2016 р, Запорізький національний університет (Образи історичних осіб на шпальтах українських журналів для жінок 1920–1930-х рр.).
 14. Жіночий дискурс журналу «Крестьянка» періоду Другої світової війни / О. Пода // Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12–13 жовтня 2016 р.) [наук. ред. В. М. Каленич]. – Вінниця, 2016. – С. 80–85.
 15. Дискурс критики в женском журнале: «Читали / Смотрели» (сайт журнала «Натали», Украина) / Е. Пода // Журналістыка-2016: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 18-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвечанай 95-годдзю БДУ, 10–11 ліст. 2016 г., Мінск / рэдкал. : С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 18. – Мінск : БДУ, 2016. – С. 410–412.
 16. Гендерний дискурс війни і ЗМК в Україні Новинний контент аудіовізуальних мас-медій у соціальному вимірі  //   Всеукраїнська науко-практична конференція,  КНУ ім. Тараса Шевченка, 5 квітня 2017 р. – Київ: КНУ, 2017.
 17. Гендерний світ скандинавської казкової літературної комунікації (співдоповідь з Ю.Подою) //  Міжнародна науково-практична конференція «Північний вітер: скандинавський світ в освіті, культурі та науці України» 11-14 травня 2017 р. – Полтава: ПНПУ ім. Короленка, 2017.
 18. Візуальні гендерні практики в соціальних комунікаціях: від моделі Twiggy до моделей Plus Size // Міжнародна науково-праткична конференція «медіа культура таінофрмаційна безпека в європі та світі: освіта. Методологія медіа досліджень, практика», 12-14 жовтня 2017 р. – Запоріжжя: ЗНУ, 2017.
 19. Від «Комунарки України» до «Колгоспниці України»  // Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 9–10 квітня 2018 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.
 20. До історії українського жіночого журналу: робота з матерілами архівів // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2018», 16 – 20 квітня 2018 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.
 21. Життя у форматі plus size // Медіапростір: проблеми і виклики сьогодення: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (Київ, 25 квітня 2018 р.). – К. : Інститут журналістики, 2018. – С. 257–259. Пода О., Пода Ю.

Рік початку діяльності в університеті: 2007.
Основні мови спілкування: українська, російська.
Контакти:

адреса: вул. Тургєнева, 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 483а
тел.: +38 (061) 769-84-63
e-mail: kafedra_jur@zntu.edu.ua
URL: Кафедра журналістики