Ви є тут

Головна » Сфери діяльності » Міжнародна

English Русский

Запорізький національний технічний університет має високий статус у сфері професійної підготовки іноземних громадян. Фахівці, які отримали освіту в ЗНТУ, є конкурентоспроможними не тільки на батьківщині, але й на світовому ринку праці. (Ліцензія на право підготовки фахівців для зарубіжних країн – серія AE № 636806)

Робота з іноземними громадянами була розпочата у нашому університеті в 1973 році. С першого випуску у 1978 році та по цій час дипломи отримали понад 1120 іноземних студентів з 72 країн світу. Це були представники Східної Європи, Близького Сходу, КНР, Африки, Латинської Америки, країн СНД.

В ЗНТУ з 1991 року діє підготовче відділення для іноземних громадян. Оригінальна програма підготовки, а також, багаторічний досвід роботи викладачів, дозволяє слухачам швидко оволодіти російською мовою і основами дисциплін технічного та економічного профілю. Студенти, які закінчили підготовче відділення, мають високі показники знань, які відповідають вимогам обраної спеціальності. За час роботи підготовчого відділення свідоцтва про успішне його закінчення отримали близько 300 іноземних громадян. 90% слухачів підготовчого відділення ЗНТУ продовжують навчання в нашому університеті, інші – у вищих навчальних закладах міста Запоріжжя і України.

По закінченню навчання випускник отримує диплом державного зразка про закінчення університету найвищого рівня акредитації.

Положення про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» (PDF, 160 KБ)

Вимоги до абітурієнтів

1. Іноземний громадянин приймається до університету за умовою наявності у нього запрошення на навчання. Для отримання запрошення абітурієнт повинен пройти співбесіду. Уповноваженою особою з питань координації набору на навчання іноземців є Плинокос Дмитро Дмитрович ow.ukraine@gmail.com

т. 38 067293 23 95. В'їзна виза видається посольством України в вашій країни тільки за умовою наявності у абітурієнта запрошення. Докладний перелік посольств з контактною інформацією ви можете знайти на сайті http://www.mfa.gov.ua/mfa/en/305.htm

2. При вступі до навчального закладу іноземний громадянин повинен надати пакет офіційних документів:

Перелік необхідних документів:

1. Запрошення.

2. Персональна анкета.

3. 16 фотографій 4х6 см.

4. Документ про середню освіту з переліком дисциплін та отриманих оцінок (балів).
(Протягом першого семестру документ про освіту повинен пройти процедуру визнання в Україні)

5. Свідоцтво про народження.

6. Медичний сертифікат, підтверджуючий відсутність протипоказань для навчання і проживання в Україні (виданий не раніше, ніж за 2 міс. до в'їзду в Україну).

7. Паспорт.

8. Зворотній авіаквиток з відкритою датою.

9. Медична і міграційна страховка (оформлюється по місту навчання під час вступу).

Надані документи (п.4,5,6.) мають бути легалізовані у встановленому порядку, перекладені на українську мову і завірені нотаріально.

ВАЖЛИВО! Не звертайтесь до невідомих осіб або фірм з приводу зарахування на навчання. Це може бути небезпечно. Наші рекомендації допоможуть вам зекономити час та гроші, а також, уникнути проблем в майбутньому, під час навчання.

Контактна інформація

Забезпеченням міжнародної діяльності і питаннями, пов'язаними з навчанням іноземних громадян в ЗНТУ, займаються співробітники відділу міжнародних зв'язків і роботи з іноземними студентами. Координація набору іноземних студентів здійснюється Координаційною радою з питань міжнародного співробітництва:

1. Плинокос Дмитро Дмитрович – секретар Координаційної ради,
ow.ukraine@gmail.com
т. 38 0672932395.

2. Сидорченко Світлана Геннадіївна – начальник відділу міжнародних зв'язків і роботи з іноземними студентами
interdep@zntu.edu.ua
т. Тел.+38 061 7698223; 3806798 16019

3. Дуйко Лариса Миколаївна – провідний спеціаліст відділу
Тел./Факс.+38 061 2244237

4. Наріжна Вікторія Василівна – спеціаліст 1-ї категорії.

E-mail: interdep@zntu.edu.ua

Наша адреса:
вул. Жуковського, 64
м. Запоріжжя
Україна,
69063

 

Спеціальності та вартість навчання для іноземних громадян

Спеціальність
Major
Освітня програма
Curriculum
Інженерно-фізичний факультет
Physical Engineering Faculty
132 Матеріалознавство
132 Material science
прикладне матеріалознавство
Applied material science
термічна обробка металів
Thermal processing of metals
композиційні та порошкові матеріали, покриття
Сomposite and powder materials, coatings
136 Металургія
136 Metallurgy
ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
Ferrous and non-ferrous metals and alloys foundry
131 Прикладна механіка
131 Applied mechanics
обладнання та технології ливарного виробництва
Foundry equipment and technologies
технології та устаткування зварювання
Welding equipment and technology
відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій
Restoration and enhancement of wear resistance of parts and constructions
192 Будівництво та цивільна інженерія
192 Construction and civil engineering
промислове і цивільне будівництво Industrial and civil construction
Факультет комп’ютерних наук і технологій
Computer Science and Technologies Faculty
123 Комп’ютерна інженерія
123 Computer Engineering
комп'ютерні системи та мережі
Computer systems and networks
спеціалізовані комп'ютерні системи
Specialized computer systems
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
122 Computer Science and Informational Technologies
інформаційні технології проектування
Design informational technologies
системи штучного інтелекту
Systems of artificial intelligence
121 Інженерія програмного забезпечення
121 Systems Software Engineering
програмне забезпечення систем
System software
інженерія програмного забезпечення
System software engineering
124 Системний аналіз
124 System analysis
системний аналіз і управління
System analysis and management
Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій
Radio electronics and Telecommunications Faculty
125 Кібербезпека
125Cyber security
безпека інформаційних і комунікаційних систем
Informational and communication systems security
системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
Systems of engineering information security, automation of its processing
172 Телекомунікації та радіотехніка
172 Telecommunication and radio engineering
інформаційні мережі зв’язку
Informational communication networks
радіотехніка
Informational communication networks
радіоелектронні апарати та засоби
Radio engineering apparatus and tools
інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки
Rideo engineering micro systems intelligence technologies
153 Мікро- та наносистемна техніка
153 Micro and nano systems Engineering
мікро- та наноелектронні прилади і пристрої
Micro and nanoelectronic devices and instruments
Електротехнічний факультет
Electrical Engineering Faculty
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
141 Electro energetics, electrical engineering and electrical mechanics
електричні машини і апарати
Electrical machines and electrical apparatus
електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Electromechanical automation systems and electrical drive
електромеханічне обладнання енергоємних виробництв
Electromechanical equipment of energy-intensive productions
електротехнічні системи електроспоживання
Electrotechnical systems of electricity consumption
енергетичний менеджмент
Energy management
Транспортний факультет
Transportation and Logistics Faculty
275 Транспортні технології
275 Transport technologies
організація перевезень і управління на транспорті
Transportation logistics and transport management
організація і регулювання дорожнього руху
Organization and regulation of road traffic
транспортні системи
Transport systems
133 Галузеве машинобудування
133 Industrial machine engineering
колісні та гусеничні транспортні засоби
Wheel and caterpillar transport vehicles
двигуни внутрішнього згорання
Combustion engines
Машинобудівний факультет
Machine Engineering Faculty
131 Прикладна механіка
131 Applied mechanics
технології машинобудування
Machine engineering technology
обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування
Equipment and technologies of plastic moulding of engineering constructions
133 Галузеве машинобудування
133 Industrial machine engineeri
металорізальні верстати та системи
Metal cutting machines and systems
підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
Lifting transport, road, building machines and equipment
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
134 Air craft and rocket-outer space engineering
технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок
Aircraft engines and power plant production technologies
авіаційні двигуни та енергетичні установки
Aircraft engines and power plants
Факультет економіки і управління
Economics and Management Faculty
072 Фінанси, банківська справа та страхування
072 Finances, banking and insurance
фінанси і кредит
Finances and credit
073 Менеджмент
073 Management
менеджмент організацій і адміністрування
Management of organizations and administration
074 Публічне управління та адміністрування
074 Public management and administration
регіональне управління
Regional management
075 Маркетинг
075 Marketing
маркетинг
Marketing
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
076 Entrepreneurship, trade and exchange
організація торгівлі та комерційна логістика
Trade organization and commercial logistics
071 Облік і оподаткування
071 Accounting and taxation
облік і аудит
Accounting and audit
Гуманітарний факультет
Humanities Faculty
056 Міжнародні економічні відносини
056 International economic relations
міжнародні економічні відносини
International economic relations
035 Філологія
035 Philology
Переклад
Translation
022 Дизайн
022 Design
Дизайн
Design
Факультет управління фізичною культурою та спортом
Physical Culture and Sport Management
016 Спеціальна освіта
016 Professional training
корекційна освіта
Corrective education
227 Фізична реабілітація
227 Physical rehabilitation
фізична реабілітація
Physical rehabilitation
017 Фізична культура і спорт
017 Physical education and sport
фізичне виховання
Physical education
Гуманітарно-правовий факультет
Humanity and Law Faculty
061 Журналістика
061 Journalism
журналістика
Journalism
053 Психологія
053 Psychology
психологія
Psychology
052 Політологія
052 Political science
політологія
Political science
231 Соціальна робота
231 Social work
соціальна робота
Social work
232 Соціальне забезпечення
232 Social security
управління соціальним закладом
Social institution management
081 Право
081 Law
правознавство
Science of law
Факультет міжнародного туризму та управління персоналом
International Tourism and Labour Recourses Management Faculty
242 Туризм
242 Tourism
Туризмознавство
Tourism study
051 Економіка
051 Economics
управління персоналом та економіка праці
Personnel management and labour economics
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
076 Entrepreneurship, trade and exchange
економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності
Economics and management of e-exchange