Ви є тут

Головна

Прізвище: Ткаченко

Ім'я: Алла

По батькові: Михайлівна

 

Посада: зав.кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, професор

Участь у роботі рад і державних структур: експерт НАЗЯВО;

член спеціалізованної ради Криворізького національного університету по захисту  кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю 08.00.04 Економіка та управління підприємствами;

заступник головного редактора наукового журналу "Економічний вісник Державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет"

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор 

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-1061-4594

Освіта: вища

 • Львівський торгово-економічний інститут, економічний, 1974, бухгалтерський облік, кваліфікація  економіст
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності 080601 Економіка підприємства і організація виробництва,  тема "Організація контролю в системі управління"1999р. Институт економіки промисловості НАН України
   
 • Докторська дисертація зі спеціальності 080601 Економіка, організація і управління підприємствами, тема "Організація контролінгу та внутрішнього аудиту в системі управліня промисловим підприємством", 2005, Інститут економіки промисловості НАН України

Наукові інтереси:

 • Інновації
 • Антикризове управління
 • Управління потенціалом

Дисципліни, які викладає:

 • Економіка підприємства
 • Економіка за видами діяльності
 • Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами

Основні наукові роботи (публікації):

2021

Статті

1.Ткаченко А.М., Левченко Н.М. Репутаційний аудит як інструмент управління конкурентоспроможністю підприємства. Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ, 2021, № 2 (12). С. 87-94.

2.Ткаченко А.М., Пожуєва Т.О. Діагностика як засіб для розробки стратегії розвитку суб’єкта господарювання. Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ, 2021, № 2 (12). С. 95- 103.

3.Ткаченко А.М., Колесник Е.О. Вплив антидемпінгових та захисних заходів конкуренспроможності металургійних підприємств. Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / редакц. кол.: Куцик П.О., Семак Б.Б. та ін..-Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021.- С. 78-83.

4.Ткаченко А.М., Круглікова В.В. Вплив регіональної політики на конкурентоспроможність регіонів України. Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ, 2021, № 1 (13). С. 14-25

5.Ткаченко А.М., Пожуєва Т.О. Стартап екосистема АПК. Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ, 2021, № 1 (13). С.34-41

6.Ткаченко А.М., Севастьянов Р.В Роль збутової логістика логістики в управлінні комерційним, канальним і фізичним розподілами готової продукції. Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. 2021, № 1.С. 188-192

Тези

1.Ткаченко А.М. Маслов Д.Г. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ЙОГО РОЛЬ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. –  с.  142-144

2.Ткаченко А.М. Поляшова О.О. НЕОБХІДНІСТЬ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. –  с.  226-228

3.Ткаченко А.М. Чуб Т.В. ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ЙОГО РОЛЬ ДЛЯ УКРАЇНИ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. –  с.  380-382

4.Ткаченко А.М., д.е.н., професор, Дацько Н.М., здобувач вищої освіти ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА. Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2021 року). – Одеса: Державний університет «Одеська політехніка», 2021.- 175-177

2020

Статті

1.Tkachenko A., Levchenko N., Pozhuieva T., Chupryna N. Innovative Infrastructure And Economic Development In The Agro-Business Investment International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 8s, (2020), pp. 2559-2565  URL: http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/14760/7525 (Scopus)

2.Tkachenko A., Chernysheva O., Krainik O., Sevastyanov R. An Economical Significance of Energy Saving as a Component of the Strategic Development of the Ukrainian Enterprises International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 6s, (2020), pp. 1050 -1056  URL: http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/9173

3.Tkachenko A., Levchenko N. Efficiency forecasting for municipal solid waste recycling in the context on sustainable development of economy.  The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020) E3S Web of Conferences. 2020. Vol.166, DOI https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016613021 (Скопус); (2020).(Scopus)

4.Tkachenko A., Sevastyanov R. Особливості потенціалу електронної торгівлі в сучасних умовах. Features and potential of electronic trade development in modern conditions. Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», 2020 р, № 1 (11).- (фахова) (Index Copernicus).

5.Ткаченко А.М., Бугрім О.Ю. Капіталізація прибутку - запорука розвитку інноваційного розвитку. Держава та регіони: Наково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво. Запоріжжя: КПУ, 2020.  № 2. С. 84-89

6.Ткаченко А.М., Бугрім О.Ю. Капіталізація прибутку-нагальне завдання сьогодення Capitalization of profit - the important task of today. Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». № 1. 2020р. С. 136-143

7.Ткаченко А.М., Левченко Н.М.  Репутаційний аудит як інструмент управління  конкуренсторспроможністю підприємства. Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», 2020 р.- № 2.-С. 87-94

8.Ткаченко А.М., Пожуєва Т.О.  Діагностика як засіб для розробки стратегії розвитку суб’єкта господарювання. Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», 2020 р.- № 2.-С.95-103

Тези

1.Ткаченко А.М., Новік Н.В. ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧО МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.– Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020  – с. 328 -329

 

2019

Монографії

1.Ткаченко А.М.,  Силенко С.А. Вплив антикризового управління наформування стратегії розвитку промислового підприємства.

Монографія - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 300 с

2.Інноваційні механізми управління корпоративними інтеграційними процесами підприємств. За загальною редакцією Ткаченко А. М. Монографія - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 212 с.

 

Статті

1.Ткаченко А.М. Корпоративне управління на підприємствах морської портової галузі. Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємство - Запоріжжя: КПУ, 2019. - №1 (106).-с.104-114.

2.Ткаченко А.М. Підвищення конкурентоспроможності перевезень морським транспортом в Україні. Електронний науково-практичний журнал „Інфраструктура ринку”. 2018 Вип. 23. С. 383-388 URL:http://market-infr.od.ua/uk/23-2019.

3.Ткаченко А.М., Силенко С.А. Перспективи розвитку металургійної галузі України. Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» : зб. наук.праць. - №1(6). – 2019. – с.45-49.

4.Tkachenko A.M.Оstapenkо V.V.,Kulabnevа О.А. Economy and social changes. Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» : зб. Наук. Праць. 2019. № 1. С. 6-12.

5.Ткаченко А.М., Севастьянов Р.В., Андрійчук Г.В.  Розвиток туристичного кластеру Запорізької області.( DEVELOPMENT OF TOURIST CLUSTER OF ZAPORIZHZHYA REGION). Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» .Сер. Регіональна економіка. 2019 № 2 (10). С.64-72

6.Ткаченко А.М.,  Тютченко С.М. Форензік – сервіс як запорука економічної безпеки підприємств.. Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». Сер. Організація виробництва. Менеджмент. Економіка підприємства. 2019 № 2 (10). С. 95-10

7.Ткаченко А.М.,  Тютченко С.М.  DUE DILIGENCE корпоративної звітності як комплекс аналітичних заходів із гарантування економічної безпеки підприємства. Науковий вісник Полтавського університету Економіки та торгівлі. Серія «Економічні науки». № 3(94 (2019). С. 16-25

8.Ткаченко А.М.,  Іванова М.І., Загорудько В.Л. Визначення рівня економічної безпеки, враховуючи конкурентоспроможність підприємства. Міжнародній університет фінансів. Журнал «Підприємництво та інновації». 2019. № 10. С. 52-57

9.Ткаченко А.М.,  Тютченко С.М.   Етапологія оцінювання рівня економічної безпеки підприємства за ризик-орієнтованими методами кримінального аналізу. Університет «Економіки і підприємництва» м. Хмельницький: журнал «Сталий розвиток економіки». 2019. № 4. С. 78-83.

 10.Ткаченко А.М.,  Колесник Е.О. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства стаття. Науковий вісник Полтавського університету Економіки та торгівлі. Серія «Економічні науки». № 4(95) (2019). С. 14-21

11.Tkachenko A., Levchenko N. Pozhueva T., Chuprina N. Innovative Approach to Evaluation of the Decoupling Phenomena in Making Decision on Investment of Agro-Business. International Journal of Recent Technology and Engineering. Vol.8, Issue 3С. р.38-44.  (Scopus)

12.Tkachenko A.M., Chernysheva O.M.,   Krainik O.M., Sevas`tyanov R.V.  Energy Saving as a Component of the Strategic Development of the Tire Enterprises. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878,Volume-8, Issue 3C, November 2019.- p. 51-57   URL: http://www.ijrte.org/wpcontent/uploads/papers/v8i3c/C10091183C19.pdf

 

2018

Статті

1.Ткаченко А.М.,  Пожуєва Т.О.  Альтернативні джерела енергетичного розвитку у вирішенні глобальних економічних проблем

Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» : зб.наук.праць. - №2(8). – 2018. – с.97-103.

2.Ткаченко А.М.,  Колесник Е.О. Поняття і суть формування конкуренції на промисловому підприємстві. Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» : зб.наук.праць. - №2(8). – 2018. – с.92-97.

3.Ткаченко А.М.,  Антипенко  Є.Ю. Раціоналізація вартісних параметрів матеріального потоку ланцюгів поставок підприємств будівельної галузі  Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” (економічні науки).

– Х.: НТУ „ХПІ”. - 2018. - № 37(1313).- С.  96-101 . Бібліогр. 10 назв. – ISSN 2519-4461.

4.Ткаченко А.М.,   Сучасні підходи до формування корпоративних інтеграційних процесів Вісник Хмельницького національного університету. Науковий журнал. Хмельницький, 2018, №6, Т.1  – с.256-261.

Тези

1.Ткаченко А.М.,  Пожуєва Т.О.  Інновації у розвитку готельно-ресторанної справи. ДВНЗ УДХТУ : ІІІ Міжнародний євразійський конгрес економіки і соціальних наук, 26-28 квітня 2018 р.: тези доп. – Дніпро, 2018.-С. 26-29.\

2017

Статті

1.Ткаченко А.М.,  Лелі  Ю.Г. Інновації та їх роль у готельно-ресторанному господарстві. Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво - Запоріжжя: КПУ, 2017. - №2. - с.93-99.

2.Ткаченко А.М.,  Бакута А.В. Управління трудовим потенціалом підприємства та підвищення ефективності його використання. Вісник економічної науки України: науковий журнал. – №1(32). – 2017. – С.99-102

3.Ткаченко А.М., Сепета В.В. Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств за рахунок ефективності використання трудового потенціалу. Вісник Хмельницького національного університету. Науковий журнал. Хмельницький, 2017, №4. Т.2 (250). – C. 186 – 191

4.Ткаченко А.М . Інновації та їх роль у готельно-ресторанному господарстві. Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво – Запоріжжя: КПУ, 2017. – №3 (96). – С. 29 - 33

5.Ткаченко А.М.,  Пожуєва Т.О.  Просторові аспекти економічної стійкості підприємства. Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво – Запоріжжя: КПУ, 2017. – №1 (94). – С. 44 – 49

6.Ткаченко А.М. Теоретичні аспекти управління технологічними процесами на підприємствах птахівництва. Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»: зб. наук. праць. – №2(6). – 2017. –С. 98-100

7.Ткаченко А.М.,  Бакута А.В. Управління проектами логістизація підприємств машинобудування. Вісник Донбаської машинобудівної академії: зб. наукових праць – Краматорськ: ДДМА, 2017-№3(39) с. 153-161.

8.Ткаченко А.М.,  Бакута А.В. Управління трудовим потенціалом підприємства та підвищення ефективності його використання. Вісник економічної науки. 2017-.№ 1.- С.99-102

9.Ткаченко А.М.,  Сепета  В.В.   Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств за рахунок ефективності використання трудового потенціалу. Вісник Хмельницького національного університету. Науковий журнал. Хмельницький, 2017, №4, Т.2 (250). – с.186-191.

10.Ткаченко А.М. Інновації та їх роль у готельно-ресторанному господарстві. Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємство - Запоріжжя: КПУ, 2017. - №3 (96).-с.29-33.

11.Ткаченко А.М.,  Сепета  В.В.   Трудовий потенціал як фактор забезпечення конкурентоспроможності металургійних підприємств

12.Теоретичні та прикладні питання економіки: збірник наукових праць. Випуск 1 (34) 2017. с. 64-70.

13.Ткаченко А.М.,  Пожуєва Т.О.  Прогноз ризику металургійної галузі в Україні та світі. Київський національний університет імені Т.Шевченка. – 2017р. - с.187-188.

14.Ткаченко А.М.,  Сепета  В.В.   Трудовий потенціал як фактор забезпечення конкурентоспроможності металургійних підприємств Запорізької області. Київський національний університет імені Т Шевченка. – 2017. -с. 179-186.

Тези

1.Ткаченко А.М.,  Лелі  Ю.Г. Конкурентоспроможність готельно-ресторанного бізнесу через впровадження інноваційних підходів. Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євро інтеграційних процесів в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет - конференції, 06 квітня 2017р, Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.-С.44-45.

2.Ткаченко А.М. Методичні підходи до антикризового управління. Міжнародні наукові та інноваційно-інвестиційні програми: довід та результати / Збірник тез доповідей 2 Міжнародної науково-технічної конференції. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – с.70-72.

2016

Статті

1.Ткаченко А.М.,  Іванова  М.І.  Використання статистичних методів управління якістю в логістичному процесі

Траектория науки: электронный научный журнал. – 2016. - №4(9). – с. 109-126.

2.Ткаченко А.М.,  Бобровников  В.А   Економіко-управлінський аналіз формування організаційної структури підприємства

Київський національний економічний університет. - 2016р. - С.15-20.

3.Ткаченко А.М.,  Бобровникова Р.Г. Формування цін і тарифів на електроенергію та їх застосування для обґрунтування енергозберігаючих заходів

Вісник економічної науки України: науковий журнал. – №1(30). – 2016. – С. 138 – 140

4.Ткаченко А.М.,  Колесніков Є.В.  Вибір найбільш вигідного ланцюга поставок продукції на ринок

Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»: зб. наук. праць. – №1(3). – 2016. –С. 36-40

5.Ткаченко А.М. Імідж як складова формування успіху суб’єкта господарювання

Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»: зб. наук. праць. – №1(3). – 2016. –С. 128-132

6.Ткаченко А.М.,  Бобровников В.А. Економічний підхід до управління. Індустріальна та постіндустріальна сутність

Вісник Хмельницького національного університету. Науковий журнал. Хмельницький, 2016, №5. Т. 2 (240). – C. 172-174.

7.Ткаченко А.М.  Влияние рисков на формирование экономической безопасности – основа антикризисного управления предприятием. “Strategii şi politici de management în economia contemporană”, conferinţa naţională cu participare internaţă (5; 2016; Chişinău) (ed. a 5-a), 25-26 martie 2016 / coord.: Georghe Ţurcanu [et. al.]. – Chişinău: ASEM, 2016. – P. 51-57

8.Ткаченко А.М.,  Іванова М.І. Формування мотиваційного механізму в рамках логістичної діяльності

Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2016. - № 13. - С. 310-318.

9.Ткаченко А.М.,  Лелі Ю.Г. Проблеми та перспективи розвитку готельного бізнесу в умовах сьогодення

Причорноморські економічні студії: науковий журнал. - № 12 ч.1. – 2016. – С.185 – 188

10.Ткаченко А.М.,  Іванова М.І. Использование статистических методов управления качеством в логистическом процессе

ТРАЕКТОРИЯ НАУКИ: электронный научный журнал. –  Т.2. – № 4(9). – 2016. –  http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/141

11.Ткаченко А.М.,  Бакута А.В. Впровадження кластерної моделі господарювання – запорука підвищення конкурентоспроможності регіонів. Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво – Запоріжжя: КПУ, 2016. – №6 (93). – С. 39 - 48

12.Ткаченко А.М.,  Іванова М.І. Использование статистических методов управления качеством в логистическом процессе

Траектория науки: электронный научный журнал. –  Т.2. – № 4(9). – 2016. –  http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/141

13.Ткаченко А.М.,  Бакута А.В. Управління проектами логістизації підприємств машинобудування

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА, 2016. – № 3(39). – С. 153-160

14.Ткаченко А.М.,  Бакута А.В. Впровадження кластерної моделі господарювання – запорука підвищення конкурентоспроможності регіонів. Держава та регіони: Наково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво – Запоріжжя: КПУ, 2016. – №6 (87).

15.Ткаченко А.М.,  Колєсніков Є.В.  Вибір найбільш вигідного ланцюга поставок продукції на ринок. Економічний вісник, Загальнодержавне наукове видання з питань економіки і бізнесу. ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпропетровськ., 2016 – №1 (3). – С. 36-41

16.Ткаченко А.М.,  Бакута  А.В.  Управління проектами логістизації підприємств машинобудування. Вісник ДДМА.–2016. – No3(39). – С.171-178.  http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/ddma/Herald_3%2839%29_2016/nomer_3%2839%29_2016.html

Тези

1.Ткаченко А.М. Дослідження резервів підприємства щодо зниження собівартості продукції [Текст] А.М.Ткаченко // Сучасні проблеми економіки та управління промисловими підприємствами України в умовах європейської інтеграції: тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 квітня 2016 р. м. Дніпропетровськ, 2016. – С. 232-234

Всього наукових праць: 204, монографій – 15, навчальних посібників – 4.

Відзнаки та нагороди:

 • Відмінник освіти і науки України, 2008р.

Рік початку діяльності в університеті:  2016

Мови спілкування: українська, російська

Контакти:

адреса: 69063, вул.Жуковського, 64
аудиторія : 368
тел.: +380(61)7698393
e-mail: kaf_economik@ukr.net
URL: https://moodle.zp.edu.ua/user/profile.php?id=840