Ви є тут

Головна

Мета: метою курсу є надбання студентам необхідних теоретичних знань і практичних навичок для самостійного професійного виконання проектів в ого області архітектури й дизайну виробничого середовища промислових підприємств на трьох рівнях: територія підприємства - промисловий інтер’єр - робоче місце, а також підготовка їх до участі в практичній роботі по проектуванню елементів цього середовища. Викладання дисципліни «Архітектура та дизайн виробничого середовища» пов'язано з пропедевтичними дисциплінами «Основи композиції», « Основи формоутворення», «Кольорознавство», «Нарисна геометрія» , «Основи проектної графіки» та іншими дисциплінами циклу Професійної та практичної підготовки повинні підготувати студентів до самостійного творчого процесу - художнього проектування. Засвоєння курсу також базується на знаннях, одержаних при вивченні дисциплін: «Охорона праці та Безпека життєдіяльності», «Типи будівель і архітектурні конструкції», «Проектування інтер'єрів промислових підприємств», «Конструювання обладнання інтер'єрів», «Будівельна фізика» (розділи «Архітектурна світлотехніка» та «Акустика»), «Обробні матеріали». Завдання: виконати проект на задану тему. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен :

знати: загальні відомості про створення образно-асоціативного, об'ємно- планувального і композиційно-функціонального рішення, та основні архітектурно-художні і дизайнерські засоби та нормативні вимоги (конструкційні, технологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні та інші вимоги ДБН та Сніп), що до формування виставкової експозиції та формування простору об’єкту громадського призначення; 

вміти:професійно використовувати теоретично та практично здобуті знання для художнього проектування середовища видовищних та специфічних культурно-масових заходів та різноманітних об’єктів громадського призначення; здобути навички: самостійного вирішення питань, пов'язаних з розробкою дизайн-проекту.

Викладач: Єншуєва Тетяна Вікторівна

 
Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 2 Галузь знань 02"Культура і мистецтво" Нормативна
Змістових модулів – 3 Напрям підготовки: 6.020207 «Дизайн» Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

(назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 60 7-й 7,8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних - 1 год.

самостійної роботи студента -3 год.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
- -
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
40 год. 55 год.
Індивідуальні завдання:
інші: 6 год. 1 год.
Вид контролю: залік

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 0,5%

для заочної форми навчання –0,09%

 

Розподіл балів, які отримують студенти

h Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий

тест

(залік)

Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3
T1 T2 Т3 Т4 T5 T6 Т7 Т8 T9 100 100
5 5 5 5 5 5 5 5 60

Т1,Т2.....Т9 - теми змістових модулів

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового

проекту(роботи),

практики

для заліку
90-100 А відмінно зараховано
85-89 В добре
75-84 C
70-74 D задовільно
60-69 E
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного  складання
1-34 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни