Ви є тут

Головна

Метою курсу є засвоєння студентами обсягу знань, пов'язаних із світоглядними передумовами і витоками дизайн-практики і становленням дизайну як специфічної сфери професійної художньої діяльності.  Курс сприяє вихованню загальнокультурного та професійно - інформаційного рівня майбутніх фахівців, навчає їх розглядати та оцінювати події, що відбуваються у сфері дизайну з діалектичної точки зору. Висновки та знання, отримані під час навчання, безпосередньо використовуються в навчально - проектних та майбутній професійній діяльності студента.

Завдання що вирішує дисципліна:

забезпечує вивчення процесів історичного розвитку світової матеріальної культури;

- забезпечує визначення головних напрямків, форм та етапів становлення: дизайну як проектно - художньої діяльності;

- забезпечує вивчення провідних мистецьких стилів та художніх течій;

- забезпечує вивчення творчої спадщини відомих майстрів;

- формує знання про найважливіші події, які відбувалися в промисловому мистецтві та суміжних сферах творчої діяльності.

знати:

- історичне підґрунтя сучасного стану та процесів розвитку дизайну як частини світової матеріальної культури;

- найбільш важливі факти та історичні зразки, пов'язані з утворенням національних шкіл дизайну, архітектурно - художніх стилів, окремих об’ємів тощо;

- особливості творчої біографії та професійних методів праці видатних майстрів промислового мистецтва.

вміти:

- орієнтуватися у складних історико - культурологічних процесах, пов язаних з проектно-художньою діяльністю людини;

- оцінювати та приймати оптимальні проектні рішення, опираючись на історичні зразки та висновки;

- застосовувати на практиці ефективні методи, опановані видатними майстрами світового та вітчизняного дизайну;

- володіти професійною термінологією. 

Викладач:Рижова Ірина Станіславівна

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Галузь знань 02"Культура і мистецтво" Нормативна
Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн»
Модулів – 2 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр Рік підготовки:
Змістових модулів – 4 4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

    ( назва )

Семестр
Загальна кількість годин - 150 7,8-й 7,8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента -7,1

18 год. 8 год.
Практичні, семінарські
18 год. 4 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
100 год. 136 год.

Індивідуальні завдання:

Інші завдання: 14 год./2
Вид контролю: залік,іспит

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 0,5

для заочної форми навчання – 0,086

Розподіл балів,які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота  Залік Сума
Модульна атестація Модульна атестація

Інд.завдання

(за наявності)

20 100
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4  
20 20 20 20

 

Поточний контроль знань Екзамен Сума
Модульна атестація Модульна атестація

Інд.завдання

(за наявності)

20 100
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4  
20 20 20 20

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового

проекту(роботи),

практики

для заліку
90-100 А відмінно зараховано
85-89 В добре
75-84 C
70-74 D задовільно
60-69 E
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного  складання
1-34 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Методичне забезпечення

Рижова І.С. Історія дизайну: Плани семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.020207 "Дизайн" денної та заочної форм навчання//Укл. Рижова І.С.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2016-42с.

Рекомендована література 

Базова

1. Аронов В.Р. Теоретические концепции зарубежного дизайна [Текст]/В.Р.Аронов.-М.: ВНИИТЭ, 1992.-122с.

2. Безмоздин Л.Н. В мире дизайна [Текст]/ Л.Н.Безмоздин.-Ташкент: Ташк. политехн. ин-т им. Бируни, Фан, 1990.-311с.

3. Гамаюнов В.Н. Основы дизайна: [Учебное пособие для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов]/ В.Н.Гамаюнов, Ю.Г.Коробковский.-М.:Альфа, 1993.-100с.

4. Глазычев В.Л. О дизайне (Очерки по теории и практике дизайна на Западе)[Текст]/В.Л.Глазычев.-М.: Искусство, 1970.-192с.

5. Даниленко В.Я. Основи дизайну:[Навчальний посібник]/В.Я.Даниленко.-К.: ІЗМН, 1996.-92с.

6. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория:[Учебное пособие]/Н.А.Ковешникова.-М.:Омега.-Л,2005.-224с.

7. Легенький Ю.Г. Український модерн [Текст]/Ю.Г.Легенький.-К.: НМАУ ім. П.І.Чайковського, 2004.-304с.

8. Рунге В.Ф. История дизайна, науки и техники:[Учебное пособие]. Издание в двух книгах. Книга 1./В.Ф.Рунге.-М.:Архитектура-С, 2008.-368 с.

9. Рунге В.Ф. История дизайна, науки и техники:[Учебное пособие]. Издание в двух книгах. Книга 2./В.Ф.Рунге.-М.:Архитектура-С, 2007.-432 с.

Додаткова

1. Григорьев Я.А. Дизайн. Скандинавский путь[Текст]/ Я.А. Григорьев// Мир дизайна.-1998.-№1.-С.72-75.

2. Дижур А.Л. Дизайн в ФРГ [Текст][Обзор Художественное конструирование за рубежом. ВНИИТЭ]/ А.Л. Дижур. М.Тимофеева.-М.:1976.-55с.

3. Дижур А.Л. Начало Баухауза: К 70-летию основания школы [Текст]/ А.Л.Дижур// Техническая эстетика, 1989.-№12.

4. Дижур А.Л. У истоков промышленого дизайна. Петер Беренс: К 75-летию начала дизайнерской деятельности [Текст]/ А.Л.Дижур// Техническая эстетика, 1982.-№12.

5. Журавская Т. Дизайн-образование в Японии [Текст]/ Т.Журавская // Мир дизайна.-1998.-№2(11).-С.22-25.

6. Зудров О. Новый немецкий дизайн: Принципы и поиски [Текст]/ О.Зудров.-//Техническая эстетика. - 1987.-№5.-С. 6-10.

7. Козловски П. Культура постмодерна [Текст]: / Пер. с нем./ П.Козловски М.: Республика, 1997.-240с.

8. Ле Корбюзье. Творческий путь [Текст]/Ле Корбюзье.-М.:Стройиздат, 1970.-248с.

9. Моррис У. ценности. новый взгляд [Текст]/ У Моррис.-М.: Радуга, 1984.-287с.

10.Нельсон Д. Проблемы дизайна [Текст]/ Д.Нельсон.-М.:Искусство, 1971.-207с.

11.Рунге В.Ф. Основы  теории и методологии дизайна:[Учебное пособие]/ В.Ф.Рунге, В.В.Сеньковский - М.: МЗПресс. 2001.-252с.

12.Рутманис В. Введение в теорию дизайна: Методол. пробл.[Текст]/ В.Рутманис. - Рига: JUMI, 1998.-154с.

13.Сто дизайнеров запада:[Справочник]// Труды ВНИИТЭ. -М.:1994.- 216с.