Ви є тут

Головна

Мета: вивчення дисципліни полягає:

- дати студентам основи знань наукового підходу у галузі дизайну;

- підготувати їх до ведення проектного процесу свідомо і цілеспрямовано застосовуючи наукові дослідження у галузі дизайну;

- дати студентам основи знань ведення самостійних наукових досліджень у галузі теорії і практики дизайну.

Завдання, що вирішує дисципліна :

Виходячи з поставленої мети вивчення дисципліни забезпечує загальне ознайомлення студентів із науковим підґрунтям сучасного розуміння дизайну:

- забезпечує вивчання студентами методичних принципів дизайну із застосуванням наукових досліджень;

- дає студентам знання про розширення джерел активізації творчого пошуку у галузі наукових досліджень;

- стимулює і заохочує студентів до ведення самостійних наукових досліджень у галузі теорії і практики дизайну, навчає аналізувати і виразно відтворювати конкретний зміст усіх складових аналізу.

Навчальний матеріал, який містить у собі дисципліна, ґрунтується на розробках видатних науковців теорії і практики дизайну. Послідовність викладання матеріалу зумовлена необхідністю ознайомлення студентів спочатку із загальними принципами наукового підходу до проектної справи, по тому з матеріалами, які визначають методичний фундамент сучасної дизайнерської професії із застосуванням наукових досліджень, після цього - ознайомлення студентів із загальними принципами ведення самостійних наукових досліджень у дизайні.

З метою закріплення знань у процесі вивчення дисципліни планується проведення практичних і контрольних робіт. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

-наукове підґрунтя сучасного розуміння дизайну;

-основні методичні особливості застосування наукових досліджень у дизайн-процесі;

-джерела активізації творчого пошуку у галузі наукових досліджень;

-основні особливості самостійних наукових досліджень у галузі дизайну.

вміти:

-засвоювати нові знання, прогресивні технології та різноманітні інновації; обґрунтувати соціальні потреби, щодо розробки дизайн-об'єкту;

-провести цілісний аналіз дизайн-об'єкту (функціональний, ергономічний, морфологічний та конструктивно-технологічний аналіз);

-формулювати основну проблему проектування дизайн-об'єкту;

-самостійно розв’язувати методичні задачі, що пов'язані із застосуванням наукових досліджень;

-отримати початкові знання ведення самостійних наукових досліджень у галузі дизайну;

-формулювати проектну дизайн-концепцію та обґрунтувати її основні складові;

-розробити та обґрунтувати проектне рішення дизайн-об'єкту;

-визначити новизну дизайнерського рішення;

-визначити суттєві ознаки форми об'єкту проектування;

-контролювати якість виконання дизайнерських робіт; застосовувати на практиці ефективні методи, опановані видатними майстрами світового та вітчизняного дизайну;

-володіти професійною термінологією;

-мати навички роботи з спеціальною літературою, застосовувати отримані знання в своїй професійній діяльності.

Викладач: Рижова Ірина Станіславівна

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 1,5 Галузь знань 02"Культура і мистецтво"

 

Нормативна

 

Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн»
Модулів – 1 Рівень вищої освіти: бакалаврський / (Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр)

 

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

(назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 45
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –1 

самостійної роботи студента -4,5

14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
- -
Лабораторні
- -
Самостійна робота
30 год. 40 год.
Інші види:
1 1
Вид контролю: залік

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 0,47

для заочної форми навчання – 0,12

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота  Залік Сума
Модульна атестація

Інд.завдання

(за наявності)

20 100
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  
40 40

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового

проекту(роботи),

практики

для заліку
90-100 А відмінно зараховано
85-89 В добре
75-84 C
70-74 D задовільно
60-69 E
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
1-34 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Методичне забезпечення

1.Рижова І.С. Філософія дизайну: теоретико-методологічні засади [Монографія]/Ірина Станіславівна Рижова.-Запоріжжя:ЗНТУ, 2006.-540с.

2.Рижова І.С. Наукові основи дизайну:[Опорний конспект лекцій]/І.С.Рижова.-Запоріжжя:ЗНТУ, 2016.-58с.

Рекомендована література 

Основна

1.Библер В.С. Мышление как творчество (Введение в логику мыслительного диалога)>[Текст]/В.С.Библер.-М.:Политиздат, 1975.-399с.

2.Буданов В.Г. Методология и синергетика в постнеклассической науке и образовании [Учебное пособие]/В.Г.Буданов.-М.:Либраком, 2009.-240с.

3.Быков В.В. Методы науки [Учебное пособие]/В.В.Быков.-М.:Наука, 1974.-215с.

4.Варламов Г.Г. Элементы художественного конструирования и технической эстетики [Учебное пособие]/ Г.Г.Варламов, О.Д.Струков.-М.:Сов.радио, 1980.-97с.

5.Гамаюнов В.Н. Основы дизайна [Учебное пособие для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов]/В.Н.Гамаюнов, Ю.Г.Коробковский.-М.: Альфа, 1993.-100с.

6.Новіков Б.В. Творчість як спосіб здійснення гуманізму [Монографія].-Б.В.Новіков.-К.: Видавець ПАРАПАН, 2005.-332с.

7. Рижова І.С. Філософія дизайну: теоретико-методологічні засади [Монографія]/Ірина Станіславівна Рижова.-Запоріжжя ЗНТУ, 2006.-540с.

8.Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності [Підручник для студ. вищих навч. закладів]/В.М.Шейко, Н.М.Кушнаренко.-5-е вид.-К.:Знання, 2006.-307с.

Додаткова 

1.Аронов В.Р. Современные теории дизайна[Текст]/В.Р.Аронов// Проблемы дизайна-5. НИИ теории и истории изобразительных  искусств Российской академии художеств:[сб. статей].-М.: ОАО "Типография "Новости", 2009.-С.7-26.

2.Коськов М.А. Модель отраслевой дизайн-деятельности [Текст]/М.А.Коськов//Техническая эстетика.-1988.-№11.-С.3-5.

3.Розенсон И.А. Основы теории дизайна [Текст]/ И.А.Розенсон.-СПб: Питер, 2006.-219с.

4.Рунге В.Ф. Основы теории и методологии дизайна [Учебное пособие для вузов]/В.Ф.Рунге, В.В.Сеньковский.-М.:МЗ Пресс, 2001.-252с.

5.Рижова І.С. Феномен дизайну: проблеми термінології [Текст]/І.С.Рижова//Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. зб.наук.праць.-Запоріжжя: ЗДІА, 2002.-Вип.11.-С.121-129.

6.Соболєв О.В.Дизайн як "інструмент" маркетингу [Текст]/О.В.Соболєв //Вісн. Харк. держ. акад.дизайну і мистецтв.-Х., 2002.-№7.-С.7-14.

7.Соловьев Ю.Б. Методика художественного конструирования [Учебное пособие].[2-е изд.,перераб. и доп.]/Ю.Б.Соловьев.-М.:ВНИИТЭ, 1983.-165с.