Ви є тут

Головна

Мета: ознайомлення студентів з основними поняттями з теорії дизайну, оволодіння методикою проектування та її використання при вирішенні прикладних та науково - практичних завдань. Курс сприяє вихованню загальнокультурного та професійно-інформаційного рівня майбутніх фахівців, навчає їх розглядати та оцінювати події, що відбуваються у сфері дизайну з діалектичної точки зору. Висновки та знання, отримані під час навчання, безпосередньо використовуються в учбово-проектних та майбутній професійній діяльності студента.

Завдання : полягає у вивченні студентами теоретико - методичних основ дизайну та процедурних моментів дизайнерського проектування.

знати:

-основні поняття теорії дизайну та методику дизайн-проектування різноманітних об'єктів;

-рівні структуру та функції методологічного знання;

-зміст базових дизайнерських категорій і понять;

-принципи і методи наукового пізнання.

вміти:

-застосовувати теоретичні знання в дизайн-проектуванні окремих виробів предметних комплексів, вибирати інтсрументальні, технічні та програмні засоби у вирішення дизайнерських задач;

-розуміти функцію і місце застосування знань з курсу “Основи методики дизайну” в науково-практичній діяльності дизайнера;

-самостійно встановлювати й розв'язувати завдання, пов'язані з науково-дослідницькою роботою;

-орієнтуватись у методологічних підходах, теоріях і методах сучасного дизайну.

Викладач:Рижова Ірина Станіславівна

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань 02"Культура і мистецтво"   Нормативна
Спеціальність (професійне спрямування):

022 «Дизайн»

Модулів – 1 Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

(назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 90 6-й 6-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента -2.2

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
14 год. 2 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
60 год. 82 год.
Індивідуальні завдання: 2 год./2
Інші види: 
Вид контролю: залік

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 0,5

для заочної форми навчання – 0,097

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота  Залік Сума
Модульна атестація

Інд.завдання

(за наявності)

20 100
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  
40 40
 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового

проекту(роботи),

практики

для заліку
90-100 А відмінно зараховано
85-89 В добре
75-84 C
70-74 D задовільно
60-69 E
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
1-34 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Методичне забезпечення

1.Кловак Г.Т.Методика підготовки і захист дипломних робіт: Навч.-методичний посібник/ Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини.-К.: Науковий світ, 2002.-84с.

2.Рижова І.С. Основи методики дизайну: Плани семінарських занять для студентів спеціальності 022"Дизайн" всіх форм навчання/ Укл.:-Запоріжжя:ЗНТУ, 2016-30 с.

Рекомендована література 

Основна

1.Аронов В.Р. Современные теории дизайна [Текст]/В.Р.Аронов// Проблемы дизайна-5. НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств:  [сб. статей].-М.:ОАО "Типография "Новости", 2009.-С.7-26.

2.Библер В.С. Мышление как творчество (Введение в логику мыслительного диалога)/В.С.Библер.-М.:Политиздат, 1975.-399 с.

3.Буданов В.Г. Методология и синергетика в постнеклассической науке и образовании [Текст]/В.Г.Буданов.-М.:Либраком, 2009.-240 с.

4.Быков В.В. Методы науки [Текст]/В.В.Быков.-М.:Наука, 1974.-215 с.

5.Варламов Г.Г. Элементы художественного конструирования и технической эстетики [Текст]/Г.Г.Варламов, О.Д.Струков.-М.:Сов.радио, 1980.-97с.

6.Гамаюнов В.Н. Основы дизайна: [Учебное пособие для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов]/ В.Н.Гамаюнов, Ю.Г.Коробковский.-М.:Альфа, 1993.-100 с.

7.Коськов М.А. Модель отраслевой дизайн-деятельности [Текст]/М.А.Коськов//Техническая эстетика.-1988.-№11.- С.3-5.

8.Новіков Б.В. Творчість як спосіб здійснення гуманізму: [Монографія].-Б.В.Новіков.-К.:Видавець ПАРАПАН, 2005.-332 с.

9.Рижова І.С. Філософія дизайну: теоретико-методологічні засади: [Монографія]/Ірина Станіславівна рижова.-Запоріжжя ЗНТУ, 2006.-540 с.

10.Рижова І.С.Феномен дизайну: проблеми термінології [Текст]/ І.С.Рижова //Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: зб.наук.праць.-Запоріжжя: ЗДІА, 2002.-Вип.11.-С.121-129.

11.Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: [Підручник для студ.вищих навч. закладів]/В.М.Шейко, Н.М.Кушнаренко.-5-е вид.-К.:Знання, 2006.-307с.

Додаткова

1.Розенсон И.А. Основі теории дизайна [Текст]/ И.А.Розенсон.-СПб: Питер, 2006.-219 с.

2.Рунге В.Ф. Основы теории и методологии дизайна: [Учебное пособие для вузов]/ В.Ф.Рунге, В.В.Сеньковский.-М.:МЗ Пресс, 2001.-252 с.

3.Соболєв О.В. Дизайн як "інструмент" маркетингу [Текст]/ О.В.Соболєв// Вісн.Харк.держ.акад.дизайну і мистец.-Х., 2002.-№7.-С.7-14.

4.Соловьев Ю.Б. Методика художественного конструирования: [Учебное пособие для вузовдля вузов 2-е изд., перераб. и доп.]/ Ю.Б.Соловьев.-М.: ВНИИТЭ, 1983.-165 с.