Ви є тут

Головна

Мета: навчальної дисципліни  є формування у студентів професійних вмінь та навичок виконання графічних зображень відносно методики процесу проектування, виховання високої культури, творчого відношення до проектної діяльності, спроможності переконливо довести особисту концепцію, вміти знайти і відобразити композиційно-пластичні та колористичні преваги виробів які проектуються. Студенти повинні вміти оцінювати графічне зображення як доступний специфічний емоційний засіб спілкування в колективі (в системі проектант- замовник), а також знати і володіти методом графічного зображення, переконливо довести своє бажання до високого рівня проектних пропозицій. Курс «Проектна графіка» - практичний. Студенти вивчають різновиди проектно-графічної мови, сучасні графічні технології, матеріали та інструменти, використовують перелік практичних завдань, які сприяють фаховій підготовці їх процесу проектування. Оволодіння студентами матеріалу курсу «Проектна графіка», дозволяє реалізувати в процесі навчання вимоги до підготовки кадрів, які зафіксовані у кваліфікаційній характеристиці.

Завдання: розкрити можливості художніх засобів графічної мови в дизайні; навчити студента вільному володінню проектно-графічними засобами; розвинути та удосконалити графічні навички студента; збагатити індивідуальну особливість графічної мови; стимулювати процес творчості, спонукати до пошуку нових засобів графічного вираження.

знати:

-роль проектної графіки в творчості дизайнера;

-види графічних зображень, які використовуються в процесі проектування;

-чинники, що впливають на характер графічних зображень;

-властивості графічних зображень в залежності від етапів проектування;

-властивості та методи виконання начерків, як засобу фіксації та моделюванням проектної ідеї;

-властивості і методи виконання ескізів, як засобу візуалізації та активізації проектної думки;

-властивості, головні принципи й закономірності виконання демонстраційної графіки.

вміти:

-використовувати властивості ліній при побудові лінійно-конструктивного зображення у просторі;

-володіти навичками відтворення морфологічних властивостей об’єктів;

-володіти основами образотворчої техніки побудови перспективи;

-володіти технічними засобами відтворення кольорово-фактурних властивостей поверхонь та матеріалів;

-володіти сучасними прийомами виконання нарисів, як засобу формування, аналізу та розвитку проектної ідеї;

-володіти сучасними прийомами та інструментаріїв виконання ескізів, як засобу комунікації та репрезентації проектної ідеї;

-володіти образотворчими прийомами виконання репрезентаційних ескізів з відображенням особливостей функціонального призначення об'єкту;

-формувати авторський художній стиль графічної репрезентації проекту;

-володіти технікою виконання начерків;

-аналізувати властивості формоутворення і конструкції виробу графічними засобами;

-використовувати графічні засоби активізації проектної думки;

-володіти засобами моделювання об'єму;

-володіти засобами і техніками імітації кольорово-фактурних властивостей різних матеріалів;

-виконувати демонстраційні ескізи за уявленням і за різною тематикою. 

Викладач: Пантус Ніна Михайлівна

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Галузь знань 02"Культура і мистецтво" Нормативна

(за вибором)

Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн»
Модулів – 3 Спеціальність (професійне спрямування):

022 «Дизайн»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 3 4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

(назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 150 7,8-й 7,8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2 

самостійної роботи студента - 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр год. год.
Практичні, семінарські
40 год. 8 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
100 год. 142 год.

Індивідуальні завдання:

Інші:
10  
Вид контролю: залік

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1/2,5

для заочної форми навчання – 1/17,75

Розподіл балів, які отримують студенти

приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3
T1 T2 СР   T3 T4 СР T1 Т2 Т3 T4 СР 100
10 10 6   10 10 7 10 10 10 10 7

Т1, Т2....Т9 - теми змістових модулів

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового

проекту(роботи),

практики

для заліку
90-100 А відмінно зараховано
85-89 В добре
75-84 C
70-74 D задовільно
60-69 E
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
1-34 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Методичне забезпечення

1.Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Проектна графіка" для студентів спеціальності 7.020201 "Дизайн" денної та заочної форм навчання 4 курс (7,8 семестр) [Текст:/[уклад.Н.М.Пантус]-Запоріжжя:ЗНТУ, 2015].

2.Методичні вказівки до самостійних занять з дисципліни "Проектна графіка" для студентів спеціальності 7.020201 "Дизайн" денної та заочної форм навчання 4 курс (7,8 семестр)[Текст:/[уклад.Н.М.Пантус]-Запоріжжя:ЗНТУ, 2016].

3.Зразки кращих робіт професійних дизайнерів світу

4.Кращі студентські роботи з проектної графіки світових шкіл промислового і транспортного дизайну.

5.Кращі роботи міжнародних конкурсів з промислового дизайну.

6.Кращі студентські роботи з проектної графіки кафедри "Дизайн", ЗНТУ.

7.Відеофільми поетапного демонстраційного виконання проектної графіки.

Рекомендована література

Базова

1.Даниленко, В.Я. Основи дизайну [Текст]: навч. посібник/ В.Я.Даниленко; Ін-т змісту і методів навчання, Харківський художньо-промисловий ін-т.-К.: ІЗМН, 1996.-92с.-ISBN 5-7763-9240-3.

2.Даниленко, В.Я. Дизайн [Текст]: підручник/ В.Я.Даниленко.-Харків: ХДАДМ, 2003.-320с. 664 іл.-ISBN 966-8106-01-06.

3.Методика художественного конструирования [Текст]:/ ВНИИТЭ; Международная редкол.: Ю.Б.Соловьев, М.Хасымский, М.Кальм, Я.Черноцкий, Л.А.Кузьмичев, В.М.Мунипов, В.Ф.Сидоренко, П.Антош; Ред. совет: Ю.Б.Соловьев, В.Ф.Сидоренко, А.Л.Дижур, Л.А.Кузьмичев, Д.Н.Щелкунов-[2-е изд. перераб.]-М.: ВДНХ, ВНИИТЭ, 1983.-165с. ил. табл. схем.-Библиогр.: С.162-164(162 назв.) и в подстроч. примеч.-ISB.

4.Отт, Александр Курс промышленного дизайна [Текст]: навч. посіб./ А.Отт.-ХПИ, 2005.-56с.

5.Фернандо, Хулиан Рисунок для индустриальных дизайнеров [Текст]: навч. посіб./ Хулиан Фернандо, Хесус Альбаррасин.-М.:АРТ-Родник,2006.-224с.

Допоміжна

1.Сомов,Ю.С. Композиция в технике [Текст]/ Ю.С.Сомов; Ред. И.Н.Жесткова, ред. М.Ф.Милова, худ. Г.Ю.Сомов, худ.С.С.Водчиц, рец. А.В.Рябушин.-3-е изд., перераб. и доп.-Москва: Машиностроение, 1987.-288с.: цв.ил.-библиогр.: с. 286-288 (123 назв.).-40000 экз.-35.00р., 3.40 р.-ГРНТИ 81.95.01