Ви є тут

Головна

Мета: Метою курсу є надбання студентам необхідних теоретичних знань і практичних навичок для самостійного професійного виконання проектів в області архітектури й дизайну. Викладання дисципліни «Типи будівель та архітектурні конструкції» формує у студентів синтезуюче уявлення про предмет їх творчої праці, передбачає набуття знань та навичок в широкому діапазоні архітектурно - будівельних питань проектування жилих, громадських та промислових споруд, їх інтер'єрів та конструкцій в взаємно - погодженості усіх об'ємно-планувальних та конструктивних елементів, з врахуванням фізичних параметрів середовища помешкання людини й ознайомлення з питаннями планування, забудови і благоустрою селітебних та промислових територій населених місць, ознайомлення студентів з принципами типологічного розподілення будівель; навчання базових дисциплінарним навичкам, та розвинення навичок психологічного та системного підходу. Архітектура, яка є початковим розділом проектування, визначає розробку усіх наступних розділів проектного процесу та зведення будинків. Методика полягає в послідовному ознайомленні з лекційним курсом, що супроводжується відеоматеріалами та численними літературними джерелами. У підготовці дизайнерів курс «Типи будівель та архітектурні конструкції» є базовим для вивчення кожної зі спеціальних дисциплін. Курс сприяє придбанню теоретичних і практичних навичок розробок концептуальних ліній і методик проектування інтер'єрів шляхом об'єднання понять колір - світло - форма - обсяг. Базовою основою для виконання завдань є загальна підготовка студента по курсах композиції, системного підходу до розв'язку творчого питання надалі в курсовім і дипломнім проектуванні. Послідовність викладання матеріалу зумовлена необхідністю ознайомлення студентів з основними прийомами роботи з графічними системами та основною термінологією. Застосована форма періодичної перевірки конспектів, лекцій студентів.

Завдання: виконання проекту на задану тему.

знати: загальні відомості про створення образно-асоціативного, об'ємно- планувального і композиційно-функціонального рішення, та основні архітектурно-художні і дизайнерські засоби та нормативні вимоги (конструкційні, технологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні та інші вимоги ДБН та Сніп).

вміти: професійно використовувати теоретично та практично здобуті знання для художнього проектування середовища видовищних та специфічних культурно-масових заходів та різноманітних об'єктів громадського призначення; здобути навички: самостійного вирішення питань, пов'язаних з розробкою дизайн-проекту. 

Викладач: Єншуєва Тетяна Вікторівна

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 8 Галузь знань 02"Культура і мистецтво" Нормативна (за вибором)
Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн»
Модулів – 3 Спеціальність (професійне спрямування):

022 «Дизайн»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 6 3,4-й 3,4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

(назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 324 5,6,7-й 5,6,7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних -

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 54 год. 20 год.
Практичні, семінарські
54 год. 12 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
180 год. 256 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік, екзамен

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 0,6

для заочної форми навчання – 0,12

Розподіл балів, які отримують студенти

h Поточне тестування та самостійна робота

Підс. тест

(залік)

Підсумкова

середньозважена оцінка

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 Змістовий модуль 5 Змістовий модуль 6

T

1

T

2

T

3

T

4

T

5

T

6

T

7

T

8

T

9

T

10

T

11

T

12

T

13

T

14

T

15

T

16

T

17

T

18

Т

19

Т

20

Т

21

 

100
5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5

Т1,Т2.....Т22 - теми змістових модулів

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового

проекту(роботи),

практики

для заліку
90-100 А відмінно зараховано
85-89 В добре
75-84 C
70-74 D задовільно
60-69 E
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
1-34 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни