Ви є тут

Головна

    Метою викладання дисципліни є комплексне вивчення економічних явищ і процесів, пізнання проблем ефективного використання суспільством обмежених ресурсів і шляхів досягнення максимальних результатів у задоволенні людських потреб.

      У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

      знати:

- соціально-економічні функції домогосподарства і фірм, як основних суб’єктів ринкової економіки;

- принципи функціонування та механізми сучасних ринків праці, капіталу й землі;

- принципи фінансових ринків – грошового, страхового, ринку цінних паперів.

      вміти:

- опановувати системні положення сучасної економічної науки на рівні макро- та мікроекономіки, а також світового господарства;

- розглядати засади наукового пізнання виробничих можливостей суспільства, поняття інститутів та їх ролі в економічному житті;

 - вільно справлятися з задачами та питаннями, пов'язаним з еволюцією економічних систем і сучасним станом перехідних економік.

Викладачі дисципліни: Юрченко Вікторія Іллівна; Лук'яненко Наталія Едуардівна; Домбровська Світлана Іванівна.

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів - 2

Галузь знань

0305 Економіка і підприємництво

Нормативна

Напрям підготовки

Модулів

Спеціальність (професійне спрямування): бакалавр з журналістики

 

 

Рік підготовки:
Змістовних модулів - 2 3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання_______ Семестр
Загальна кількість годин - 72 6-й 6-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних - 2

самостійної роботи студента - 4,75

Освітньо-кваліфікаційний рівень 16 год. 6 год.
Практичні, семінарські
16 год. 4 год.
Лабораторні
   
Самостійна робота
40 год. 62 год.

Індивідуальні завдання:

            

Вид контролю: залік