Ви є тут

Головна

 Метою викладання дисципліни є формування наукового економічного мислення, пізнання економічних законів і категорій, проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурсів і шляхів забезпечення суспільних потреб у різних суспільно-економічних формаціях.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

- зміст, форми прояву, механізм взаємозв’язку, взаємодію економічних законів і категорій;

- закономірності функціонування і розвитку економічних систем світової цивілізації;

- сутність сучасного світового господарства, глобальних проблем його розвитку, загальнотеоретичні економічні поняття та терміни.

вміти:

- аналізувати, пояснювати, обговорювати характер економічних явищ, подій, ситуацій;

- висловлювати і відстоювати свої погляди з приводу причин, умов і тенденцій їх розвитку;

- самостійно набувати, засвоювати економічні знання, виявляти, узагальнювати економічні проблеми і знаходити альтернативні рішення;

- застосовувати принципи економічного мислення на практиці і в повсякденному житті.

Викладачі дисципліни: Афендікова Наталія Олександрівна; Кригульська Тетяна Борисівна; Лук'яненко Наталія Едуардівна.

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів - 5

Галузь знань

0305 Економіка і підприємництво

Нормативна

Напрям підготовки

6.030507 «Маркетинг»,

6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030509 «Облік і аудит»

Модулів -

Спеціальність (професійне спрямування):

7.03050701 «Маркетинг»,

7.03050801 «Фінанси і кредит»,

7.03050901 «Облік і аудит»

Рік підготовки:
Змістовних модулів - 2 1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання_______ Семестр
Загальна кількість годин - 150 1-й 1-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних - 4

самостійної роботи студента - 7,25

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

28 год. 6 год.
Практичні, семінарські
28 год. 6 год.
Лабораторні
   
Самостійна робота
64 год. 118 год.

Індивідуальні завдання:

    30 год.                   20 год.

Вид контролю: іспит

Список рекомендованих навчально-методичних робіт

1. Башнянш Г.Л., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія: Підручник. - К., 2000.

2. Введение в рыночную экономику: Учеб. пособие для, экон. спец. вузов / Под ред. А.Я. Лившица, И.Н. Никулиной. - М: Высшая школа, 1994.

3. Курс экономической теории. Общие основы экономической теории, микроэкономика, макроэкономика, переходная экономика: Учеб. пособие / Под ред. А.В. Сидоровича. - М.: МГУ, ДИС, 1997.

4. Макконнел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с англ. - 11-е изд. - К.: Хагарт-Демос, 1993.

5. Мочерний СВ., Устенко О.А., Фомшин СВ. Політична економия: Навч. посіб. - Херсон.: Дніпро. 2002

6. Национальная экономика в системе мирового хозяйства: Учеб. пособие. -Днепропетровск: Сич, 1999.

7. Сажина М.А., Чибриков Г.С. Экономическая теория: Учебник для вузов. - М.: Норма ИНФРА, 1998.

8. Экономика: Учебник / Под ред. А.С Булатова- 2-е изд. - М.: БЕК, 1999.

9. Экономика: Учебник/ Под ред. В.И. Архипова, В.Н. Нестеренко, А.К. Большакова. - М.: Проспект, 1999.

10. Экономика переходного периода / Под ред. В.Л. Радаева, А.В. Бузгалина. М.: МГУ, 1995.

11. Фишер С, Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Учебник: Пер. с англ. - М.: Дело ЛТД, 1993.

12. Ніколенко Ю.В. Політекономія: Підручник. – Київ:ЦУЛ, 2003

13. Старостенко Г.Г. Політична економія: навч. посібник : центр навчальної літератури, 2006

14. Орехівський Г.А. Політекономія: навчальний посібник /Г.А. Орехівський – К: Каравелла, 2008. 296с.

15. Політична економія: навч. посібн. Заг. заг. ред.. О.С. – К: Кондор, 2008. 408 с.

16. Базилевич В.Д. Ринкова економіка: основні поняття і категорії: навч. посібн./ В.Д. Базілевича, К.С. Базилевич – 2-е вид. – К.: Знання, 2008. 263 с.

17. Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Політична економія» для студентів факультету економіки та управління денної форми навчання / Укл.: проф. Прушківський В.Г., доц. Афендікова Н.О. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012, 54 с.

18. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Політична економія» для студентів факультету економіки та управління денної та заочної форми навчання (І частина) / Укл.: д.е.н., проф. Прушківський В.Г., к.е.н., доц. Афендікова Н.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 46 с.

19. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Політична економія» для студентів факультету економіки та управління денної та заочної форми навчання (ІІ частина) / Укл.: д.е.н., проф. Прушківський В.Г., к.е.н., доц. Афендікова Н.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 54 с.