Ви є тут

Головна

         Метою вивчення дисципліни є формування знань стосовно теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану та напрямів регіонального розвитку економіки, територіальної та галузевої структури господарського комплексу при раціональному використанні всіх видів ресурсів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні

знати:

– головні закономірності, принципи та чинники розвитку економіки України в цілому, економічного району, регіону;

– особливості формування галузевих і міжгалузевих територіально-виробничих комплексів;

– сутність економічних процесів зокрема концентрації, спеціалізації виробництва та районування території;

– міжнародні економічні зв’язки України з іншими країнами;

– складові економічного механізму природокористування та охорони навколишнього середовища;

– основні фактори, що впливають на розвиток економіки регіонів.

вміти:

– оцінити економічний потенціал України та окремих районів;

– аналізувати галузеву і територіальну структуру економіки України та кожного регіону;

– виявляти потенційні можливості підвищення ефективності виробництва регіону з урахуванням екологічної ситуації.

Викладач дисцпліни: Сидорук Ірина Сергіївна.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів - 4

Галузь знань

0305 Економіка і підприємництво

Нормативна

Напрям підготовки

6.030507 «Маркетинг»,

6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030509 «Облік і аудит»

Модулів - 2

Спеціальність (професійне спрямування):

7.03050701 «Маркетинг»,

7.03050801 «Фінанси і кредит»,

7.03050901 «Облік і аудит»

Рік підготовки:
Змістовних модулів - 4 1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання_______ Семестр
Загальна кількість годин - 144 2-й 2-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних - 4

самостійної роботи студента - 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

32 год. 10 год.
Практичні, семінарські
32 год. 4 год.
Лабораторні
   
Самостійна робота
116 год. 153 год.

Індивідуальні завдання:

     год.                   15 год.

Вид контролю: іспит