Ви є тут

Головна

Прізвище: Баршацька

Ім'я: Галина

По батькові: Юріївна

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук

 

Освіта: вища

 • Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», за спеціальністю соціальна робота та здобула кваліфікацію магістр соціальної роботи. 2005р.
Дисертації:
 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 22.00.04 «спеціальні та галузеві соціології»:
  «Соціокультурні виміри маргінальності в Україні», 2012 – спеціалізованій вченій раді Д 17.127.02 в Класичному приватному університеті, номер диплому ДК № 009356

Наукові інтереси:

 • Вивчення  нетрадиційних методів навчання як засіб професійного самовизначення особистості студента
 • Соціокультурний потенціал сімейного дозвілля
 • Соціально-економічні методи, технології підтримки населення і технології медико-соціальної роботи.
 • Молодь як соціальна спільнота та її соціалізації на виробництві 
 

Дисципліни, які викладає:

 • Теорія та практика волонтерської роботи
 • Менеджмент соціальної роботи
 • Соціальна робота з різними групами клієнтів
 • Управління соціальними процесами
 • Навчальна (ознайомча) практика
 • Інноваційні методики та технології в соціальній сфері
 • Експертиза та оцінка якості управління
 • Практикум з медіаторних технологій

Основні наукові роботи (публікації):

 • Галузеві та спеціальні соціології: підручникД.М.Ядранський, Ж.Д. Малахова, С.Л. Катаєв та ін.. – Запоріжжя; Жовті Води, 17.12.2014. – 372с. Затверждено вченою радою ОКВНЗ «Інститут підприємства «Стратегія» протокол №6 від 29 червня 2014р.
 • Баршацька Г.Ю. Соціокультурна маргінальність кризового суспільства // Нова парадигма». – К.: 2013. -  Вип. 117. -  С.142-150.  (Фахове видання).Баршацька Г.Ю. Маргінальність як соціальна проблема міста  // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альианах. – Дніпропетровськ, 2013. - № 11 (103). -  C.60-64 (Фахове видання)
 • Баршацька Г.Ю. Маргінальність і відчуження: взаємовплив  понять та явищ // Наукові праці: Науково-методичний журнал. - Вип. 232. Том 244.. Соціологія. - Миколаїв:Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. С.12-17 (Фахове видання)
 • Баршацька Г.Ю. Безробітні: соціокультурний аспект // Запоріжжя :  КПУ,  2014.  –  Вип. 64. - С. 44-51. (Фахове видання)
 • Баршацька Г.Ю. Аналіз ментальних, соціокультурних характеристик поселенців у місті // Віснику Львівського університету, 2014. – Вип.8. – С.129-136. (Фахове видання).
 • Баршацька Г.Ю. Маргінальність як соціальна проблема міста // Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альианах. – Дніпропетровськ, 2013. – № 11 (103). –  C.60-64. 
 • Баршацька Г.Ю. Маргінальність сучасного соціума: проблемне поле длослідження // Нова парадигма: [журнал наукових праць] / голов. ред. В. П. Бех.; Нац. пед. ун-т М. П. Драгоманова; творче об'єднання «Нова парадигма» – Вип. 100. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. –  С. 282 –289.
 • Баршацька Г.Ю. Маргінальність і відчуження: взаємовплив  понять та явищ Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип. 232. Том 244. Соціологія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – №9. – С.120-128.
 • Баршацька Г.Ю. Аналіз ментальних, соціокультурних характеристик поселенців у місті: Віснику Львівського університету, 2015. – Вип.8. Безробітні: соціокультурний аспект. Запоріжжя: КПУ, 2015. – №8. – С. 36-47.
 • Баршацька Г.Ю. Science initiative «Universum». Modern scientific achievements: experience exchange. Morrisville 26.02.2017
 • Галузеві та спеціальні соціології: підручник / Д.М. Ядранський, Ж.Д Малахова,  С.Л. Катаев., Г.Ю. Баршацька та ін.– Запоріжжя: Жовті Води, 2014. – С.80-98.
 • Актуальні проблеми соціальної роботи в Україні: монографія / О.А. Агарков (керівник авт. кол.),  В.В. Кузьмін, І.В. Мещан, В.М. Попович, Г.Ю. Баршацька, Л.О. Петренко, А.А. Согорін, Є.О. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 312 с.
 • Управління соціальними процесами: навч. посіб. / О.А. Агарков (керівник авт. кол.), Г.Ю. Баршацька, В.В. Дударьов, В.О. Коваль, В.В. Кузьмін, В.М. Попович, О.О. Турба, С.С. Щербина. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 220 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Методика соціальних досліджень» для студентів 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030101 «Соціальна робота» ЗНТУ, 2014. – 16 с. (затверджено на раді факультету  №4 от 20 жовтня 2014р.)
 • Баршацька Г.Ю., Кузьмин В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Загальна соціологічна теорія» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності «Туризм»  Запоріжжя: ЗНТУ, 2015 (затверджено на засіданні кафедри №3 від 30.09.2015)
 • Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних завдань «Менеджмент соціальної роботи» для студентів спеціальності 6.030101 «Соціальна робота» денної  та заочної форм навчання Запоріжжя: ЗНТУ, 2015 (затверджено на засіданні кафедри №7 від 6.02. 2017) 
 • Методичні вказівки до вивчення дисципліни   “Соціальна робота з різними групами клієнтів” для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямком підготовки 6.130102 «Соціальна робота» Запоріжжя: ЗНТУ, 2015 (затверджено на засіданні кафедри №8 від 6.02.2017)
 • Методичні вказівки до вивчення дисципліни   «Економічна соціологія» для студентів денної форми навчання  напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота» Запоріжжя: ЗНТУ, 2015 (затверджено на засіданні кафедри №11 від 18.04.2017)
 • Баршацька Г.Ю. Управління соціальними процесами: навчальний посібник /О.А. Агарков та кол. / - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 217 с.
  Баршацька Г.Ю. Соціальна робота по догляду за дітьми: досвід сша // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 17».– Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. – С. 170-173.
 • Баршацька Г.Ю. Соціологічний аналіз реінтеграції вимушених переселенців // Соціальна робота: виклики сьогодення: Збірник наукових праць за матеріалами VIII Міжнародної науково-практичної конференції / В. Попович, Г. Баршацька // за заг.ред. В.А. Поліщук, С.М. Калаур, Г.І. Слозанської – Тернопіль: ТНПУ імені В. Гнатюка, 2019. – С. 170-176.
 • Barshatska H. A social services customers’ socio-psychological characteristics // Scientific journal.Innovative solutions in modern science. – No. 2(29). Dubai: Publisher TK Meganom, LLC, 2019. – P. 107-123.
 • Баршацька Г.Ю. Соціальна перцепція в добровільній професійній діяльності соціального працівника // Тиждень науки-2019. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-230-3. – С. 92-94.
   

Всього наукових праць: 30, з них  колективних монографій –1, навчальних посібників у співавторстві – 1., підручник у співавторстві -1 

 • 1. Баршацька Г.Ю. Социально-культурное понятие маргинальности // Соціальні технології. – К. : КПУ, 2008. – Вип. 37. – С. 35–38.
 • 2. Баршацька Г.Ю. Основные научные парадигмы объяснения девиантного поведения // Соціальні технології:  актуальні проблеми теорії та практики :  збірник наукових праць.  –  Запоріжжя :  КПУ,  2010.  –  Вип.  44.   – С. 17–21.
 • 3. Баршацька Г.Ю. Соціальні контексти становища маргіналів. Грані: Науково-теоретичний і громадсько – політичний альманах.  – Дніпропетровськ,  2011. – №2 (76).  – С. 75–78.
 • 4. Баршацька Г.Ю. Соцієтальна та часткова маргінальність українського соціуму // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики.  –  Запоріжжя : КПУ, 2011. – Вип. 49.  –  С. 23–29.
 • 5. Баршацька Г.Ю. Маргінальність сучасного соціуму: проблемне поле дослідження // Нова парадигма: [журнал наукових праць]  / голов. ред. В. П. Бех.; Нац. пед. ун-т М. П. Драгоманова ; творче об'єднання «Нова парадигма» – Вип. 100. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011 . –  С. 282 –289

Участь у конференціях:

 • Міжнародно наукова-практична конференції «Європейська модель розвитку українського суспільства: стратегічні пріоритети розвитку та інноваційні рішення»,  м. Одеса, 2013 р.;
 • міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 5-6 грудня 2014 року). – Дніпропетровськ: НО «Відкрите суспільство», 2014р.;
 • Тиждень науки – 2015. Збірник тез доповіді щорічної науково-практичної конференції серед викладачів та студентів ЗНТУ, 2015р.;
 • Міжнародна науково-практична конференція     «Роль суспільних наук у процесі розвитку суспільства в умовах сьогодення» м. Дніпропетровськ 18-19 вересня 2015 р. Баршацька Г.Ю. Гендерні аспекти лідерства в молодіжному середовищі. Тиждень науки – 2016. Збірник тез доповіді щорічної науково-практичної конференції серед викладачів та студентів ЗНТУ.
 • Баршацька Г.Ю. Соціальна сфера як соціальний феномен. Міжнародна науково-практична конференція «Роль суспільних наук у процесі розвитку суспільства в умовах сьогодення» м. Дніпропетровськ 18-19 вересня 2015р. С. 3-4
 • Баршацька Г.Ю. Соціальна ексклюзія і маргінальність // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р.: в 2 т. / колектив авторів; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя: «Просвіта», 2017. – Т. 2. – С. 518-520
 • Баршацька Г.Ю. Соціальне сирітство: головні причини. Тиждень науки – 2017. Збірник тез доповіді щорічної науково-практичної конференції серед викладачів та студентів ЗНТУ

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 • Бродяжнечество как социальное явление // Наука і вища освіта. Тези доповідей учасників ХV Міжнародної наукової конференції молодих науковців (м. Запоріжжя 17-18 травня 2007 р) : у 3-х т.  Гуманітарний університет «ЗІДМУ» . – Запоріжжя 2007. – Частина 2.  –  С. – 167 – 168.
 • Проблема табакокурения подростков как одна из форм девиантного поведения // Молодь в умовах нової соціальної перспективи: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Житомир, 21-22 травня 2008р)   – Житомир,  2008.–   С. 150 – 151.
 • Маргинализация детства: постановка проблемы // Наука і вища освіта : тези доповідей учасників XVI Міжнародної наукової конференції молодих науковців, (м. Запоріжжя, 17–18 квітня 2008 р.)  : у 4 т. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : КПУ, 2008. – Т. 3. – С. 98.
 • Проблема наркоманії серед молоді // Дні науки – 2008: збірник тез доповідей (м. Запоріжжя, 23–24 жовтня 2008 р.) : у 3 т. / Класичний приватний університет ; [ред. кол. В.М.Огаренко та ін.].– Запоріжжя : КПУ, 2008. – Т. 3. –  С. 168–169
 • Поняття молодіжної субкультури в соціології // Молодь в умовах нової соціальної перспективи : матеріали XI Міжнародної науково–практичної конференції (м.Житомир, 25–26 березня 2009 р.) : у 2 ч. – Житомир, 2009. – Ч. 1. – С. 39–41
 • Детство как социальный феномен // Наука і вища освіта: тези доповідей учасників ХVІІ Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених ( м.Запоріжжя 9-10 квітня 2009р.) . –    Класичний приватний університет. –  Запоріжжя : КПУ, 2009. – Т 3.  –  С. 99
 • Проблема маргинальной личности в ракурсе американской социологии // Гражданское общество в епоху глобальной информатизации: материалы молодежной международной научной конференции ( г.Москва, 20-21 октября 2009 г.)  – Москва, 2009. – С. 114–116.
 • Недевіантна маргінальність людини в колективі та соціальні технології її подолання // Збірка тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми підготовки фахівців до роботи з соціально дезадаптованими і маргінальними групами населення» (м. Херсон, 2-3 грудня 2010р.) :  Випуск 1. – Херсон, 2010. – С. 24–26.
Відзнаки та нагороди:
 • Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради за високий професіоналізм, плідну педагогічну та наукову діяльність, вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікаційних спеціалісті, активну участь у громадському житті університету, грудень 2018 року

 

 

Рік початку діяльності в університеті: 2013.

  Мови спілкування: українська, російська вільно, англійська за допомогою словника 

  Контакти:

  адреса: вул. Тургенєва, 39, м.Запоріжжя [для поштових відправлень: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063]
  аудиторія (кабінет): 489 (корпус №4) 
  тел.: +38(061)7698570