Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення наукових основ взаємодії людини з соціосферою, біосферою і техносферою з метою розширення творчих можливостей майбутніх фахівців під час вибору стратегії і тактики забезпечення безпеки життєдіяльності, а також виховання нового покоління з установою того, що людина, її здоров'я та життя - найбільша цінність у суспільстві. Набуття студентом компетенції, знань, умінь і навичок для здійснення діяльності з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку. Надання знань, умінь, здатностей для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах та установах, формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– культуру безпеки і ризик-орієнтоване мислення, при якому питання безпеки, захисту й збереження навколишнього середовища розглядаються як  найважливіші пріоритети в житті й діяльності;

– сучасні проблеми і головні завдання безпеки життєдіяльності;

– порядок ідентифікації небезпечних чинників природного та техногенного середовищ і пошуку шляхів відвернення їхньої вражаючої дії, використовуючи імовірнісні структурно-логічні моделі;

– порядок проведення аналізу механізмів впливу небезпек на людину, визначення характеру взаємодії організму людини з небезпеками середовища існування з урахуванням специфіки механізму токсичної дії небезпечних речовин, енергетичного впливу та комбінованої дії вражаючих факторів;

- значення охорони праці в промисловому виробництві;

- соціально-економічні аспекти охорони праці;

- основні правові та нормативні акти з охорони праці;

- основні засоби та заходи по забезпеченню безпечних умов праці та належних санітарно-гігієнічних умов на виробництві;

вміти:

– визначити коло своїх обов’язків з питань виконання завдань професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання;

– оцінювати середовище перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства, провести моніторинг небезпечних ситуацій та обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я та захисту працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних ситуацій;

– приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень;

– орієнтуватися в основних методах і системах забезпечення техногенної безпеки, обґрунтовано вибирати відомі пристрої, системи та методи захисту людини і природного середовища від небезпек;

– орієнтуватися в основних нормативно-правових актах в області забезпечення безпеки;

– надати допомогу та консультації працівникам та населенню з практичних питань безпеки життєдіяльності та захисту у надзвичайних ситуація;

- ефективно використовувати положення нормативно-правових документів в своїй діяльності;

- виконувати заходи з профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності;

- проводити заходи з усунення джерел виробничого травматизму та перевищень показників шкідливих факторів відносно граничнодопустимих концентрацій (ГДК) у виробничих приміщеннях.

 

Викладачі дисципліни:

 • Нестеров Олександр Васильович, к.т.н., доцент кафедри ОПіНC
 • Шмирко Віра Іванівна, к.т.н., доцент кафедри ОПіНС
 • Лазуткін Микола Іванович,к.т.н., доцент кафедри ОПіНC
 • Скуйбіда Олена Леонідівна, к.т.н., доцент кафедри ОПіНС
 • Петрищев Артем Станіславович, к.т.н., доцент кафедри ОПіНС
 • Якімцов Юрій Вячеславович, к.т.н., доцент кафедри ОПіНС
 • Силенко Сергій Анатолійович, к.е.н., доцент кафедри ОПіНС
 • Коробко Олександр Вікторович, ст.викладач кафедри ОПіНС
 • Писарський Андрій Олексійович, ст.викладач кафедри ОПіНС
 • Журавель Микола Олексійович, ст.викладач кафедри ОПіНС
 • Курков Олександр Борисович, ст.викладач кафедри ОПіНС
 • Журавель Сергій Миколайович, ст.викладач кафедри ОПіНС
 • Рубан Валентина Тарасівна, асистент кафедри ОПіНС
 • Троян Юлія Іванівна, асистент кафедри ОПіНС

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: нормативна
Напрям підготовки:
Змістових модулів – 2 Спеціальність: для всіх спеціальностей Рік підготовки:
2 2
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 3-4 3-4
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 1 самостійної роботи студента – 0.5 Освітній ступень: бакалавр 12 год. 4 год.
Практичні, семінарські (інші види)
6 год. год.
Лабораторні
12 год. 2 год.
Самостійна робота
60 год. 84 год.
Індивідуальні завдання: год.
Вид контролю: диференційований залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для диф. заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T4/1 Сума T3 T5/1 T5/2 Сума  
32 34 34 100 32 34 34 100 100