Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є:

– набуття необхідних знань щодо організації та управління системою заходів цивільного захисту (ЦЗ) на об’єктах господарювання при загрозі виникнення надзвичайних ситуацій, організації роботи керівного та командно-керівного складу формувань і служб ЦЗ відповідно до одержаної у ВНЗ спеціальності та сформувати у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту, з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу;

– надання можливості слухачам оволодіти системою знань з охорони праці у відповідній галузі, виробити вміння і навички формування сучасної моделі управління охороною праці як на виробництві, так і в галузі з урахуванням досягнень науково-технічного процесу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– положення про єдину державну систему та типові положення про функціональну і територіальну підсистеми цивільного захисту України, а також методи та інструментарій моніторингу надзвичайних ситуацій та оцінки їх наслідків;

– завдання і обов’язки суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту та забезпечення їх скоординованих дій щодо попередження надзвичайних ситуацій (НС) на об’єктах господарювання (ОГ) відповідно до своїх професійних обов’язків;

– порядок розробки та  впровадження превентивних та оперативних (аварійних) заходів цивільного захисту;

– організацію та здійснення евакуаційних заходів, щодо працівників та майна суб’єкта господарювання, під час виникнення надзвичайних ситуацій;

– заходи, щодо забезпечення пожежної безпеки, впровадження досягнень науки і техніки та позитивного досвіду;

– значення системи управління охороною праці в загалі та у відповідній галузі, її соціально-економічні аспекти в галузі та на підприємстві;

– основні правові і нормативні акти, що діють в галузі та на підприємстві;

– участь трудового колективу в системі управління охороною праці;

– показники ефективності функціонування системи управління охороною праці на виробництві;

– стан травматизму, захворюваності на підприємстві галузі;

вміти:

– визначати коло своїх обов’язків за напрямом професійної діяльності з урахуванням завдань з цивільного захисту;

– приймати рішення з питань цивільного захисту в межах своїх повноважень;

– обирати і застосовувати методики з прогнозування та оцінки обстановки в зоні НС,  розраховувати параметри вражаючих чинників джерел НС, що контролюються і використовуються для прогнозування, визначення складу сил, засобів і ресурсів для подолання наслідків НС;

– оцінювати стан готовності ОГ до роботи в умовах загрози і виникнення НС за встановленими критеріями та показниками;

– визначати клас умов праці за показниками шкідливості, важкості та напруженості трудового процесу;

– розробляти технічні рішення щодо поліпшеного стану виробничого середовища, зниження напруженості і важкості робіт на виробництві у відповідній галузі;

– визначати коефіцієнти частоти та тяжкості виробничого травматизму;

– визначати категорію і клас вибухо-пожежної небезпеки виробничіх приміщень та обладнання відповідної галузі;

– розрахувати тип і кількість первинних засобів гасіння пожежі для виробничіх приміщень та обладнання відповідної галузі.

 

Викладачі дисципліни:

 • Нестеров Олександр Васильович, к.т.н., доцент кафедри ОПіНC
 • Шмирко Віра Іванівна, к.т.н., доцент кафедри ОПіНC
 • Лазуткін Микола Іванович,к.т.н., доцент кафедри ОПіНC
 • Скуйбіда Олена Леонідівна, к.т.н., доцент кафедри ОПіНС
 • Петрищев Артем Станіславович, к.т.н., доцент кафедри ОПіНС
 • Якімцов Юрій Вячеславович, к.т.н., доцент кафедри ОПіНС
 • Коробко Олександр Вікторович, ст.викладач кафедри ОПіНС
 • Писарський Андрій Олексійович, ст.викладач кафедри ОПіНС
 • Журавель Микола Олексійович, ст.викладач кафедри ОПіНС
 • Курков Олександр Борисович, ст.викладач кафедри ОПіНС
 • Журавель Сергій Миколайович, ст.викладач кафедри ОПіНС
 • Рубан Валентина Тарасівна, асистент кафедри ОПіНС
 • Троян Юлія Іванівна, асистент кафедри ОПіНС

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: нормативна
Напрям підготовки:
Змістових модулів – 2 Спеціальність: для всіх спеціальностей Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 9-й 9-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 1 самостійної роботи студента – 0.5 Освітній ступень: спеціаліст, магістр 12 год. 4 год.
Практичні, семінарські (інші види)
6 год. год.
Лабораторні
12 год. 2 год.
Самостійна робота
60 год. 82 год.
Індивідуальні завдання: год.
Вид контролю: диференційований залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для диф. заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T1 T2/1 T2/2 T3  
25 25 25 25 25 25 25 25 100