Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є: вивчення питань історичного розвитку англійської мови на всіх рівнях (фонетичному та фонологічному, лексичному, граматичному, синтаксичному, текстовому, дискурсному). 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

– генеалогічну класифікацію індоєвропейских та германської групи мов;

–визначення фонологічних, фонетичних, граматичних особливостей германських мов та особливостей їх словникового складу;

– з'ясування етапів розвитку історії англійської мови, її періодизації; виявлення особливостей процесу еволюції фонетичної, лексичної, граматичної системи мови у давньоанглійський, середньоанглійський та новоанглійський періоди;

– визначення особливості взаємодії англійської мови з германськими та іншими мовами світу, засвоєння фонових знань про історію розвитку, культуру, традиції народів – носіїв англійської мови.

Вміти:

– виявляти закономірності її розвитку та функціонування;

– проаналізовувати особливості її еволюції та становлення, взаємодії з германськими та іншими мовами світу.

 

Викладач дисципліни: Кущ Єліна Олексіївна, к.ф.н., доцент кафедри

Методичні вказівки - Історія основної іноземної мови - Завантажити

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень? Характеристика навчальної дисципліни
Денна форма навчання? Заочна форма навчання?
Кількість кредитів – 1 Галузь знань: 0203 Філологія Нормативна
Напрям підготовки: 6.020303 «Філологія»
Змістових модулів – 4 Кваліфікація? (професійне спрямування?): перекладач науково-технічної та ділової літератури Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання– Семестр?
Загальна кількість годин – 72 7-й 7-й
Лекції?
Тижневих годин для денної форми навчання?: аудиторних? – 4 самостійної роботи студента – 68 Освітній ступень: бакалавр з філології 30 годин 10 годин
Практичні, семінарські?
годин годин
Лабораторні?
годин годин
Самостійна робота
годин  годин
Індивідуальні завдання?: 68 годин
Вид контролю?: іспит?

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку?

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5  
20 30 18 15 17 100

 

Приклад для іспиту?

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T7 T8 T9 T10 T11  
25 25 16 17 17 100