Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є: висвітлення проблем комунікативних та прагматичних аспектів перекладацької діяльності у сфері науки та техніки, з’ясуванню лінгвальних (насамперед, лексичних та граматичних) особливостей перекладу науково-технічних текстів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

– визначення лексичних та термінологічних проблем перекладу науково-технічних текстів;

–висвітлення граматичних проблем перекладу науково-технічних текстів;

– встановлення комунікативних та прагматичних особливостей перекладу науково-технічних текстів;

– засвоєння базових понять, необхідних для здісненння еквівалентного перекладу науково-технічних текстів з англійської мови на українську та навпаки;

– формування у студентів професійно - орієнтованих вмінь та навичок перекладацької діяльності у різних сферах науки та техніки;

– розуміння специфіки самої перекладацької діяльності у різних сферах науки та техніки;

– формування професійних вмінь та навичок студентів-перекладачів.

Вміти:

– визначати лексичні та термінологічні проблеми перекладу науково-технічних текстів;

– проаналізовувати граматичні проблем перекладу науково-технічних текстів;

– розуміти специфіку самої перекладацької діяльності у різних сферах науки та техніки;

– з’ясовувати лінгвальні (насамперед, лексичних та граматичних) особливості перекладу науково-технічних текстів;

– висвітлювати проблеми комунікативних та прагматичних аспектів перекладацької діяльності у сфері науки та техніки.

 

Викладач дисципліни: Кущ Єліна Олексіївна, к.ф.н., доцент кафедри

Методичні вказівки - Переклад як засіб комунікації у науково-технічній сфері - Завантажити

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень? Характеристика навчальної дисципліни
Денна форма навчання? Заочна форма навчання?
Кількість кредитів – 2,5 Галузь знань: 0203 Філологія Нормативна
Напрям підготовки: 6.020303 «Філологія»
Змістових модулів – 4 Кваліфікація? (професійне спрямування?): перекладач науково-технічної та ділової літератури Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання– Семестр?
Загальна кількість годин – 75 7-й 7-й
Лекції?
Тижневих годин для денної форми навчання?: аудиторних? – 7 самостійної роботи студента – 68 Освітній ступень: бакалавр з філології 30 годин 10 годин
Практичні, семінарські?
годин годин
Лабораторні?
годин годин
Самостійна робота
годин  годин
Індивідуальні завдання?: 68 годин
Вид контролю?: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку?

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5  
20 30 18 15 17 100

 

Приклад для іспиту?

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T7 T8 T9 T10 T11  
25 25 16 17 17 100