Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є:  залучення студентської молоді до літературного процесу, збагачення їх духовного світу знаннями історії зарубіжної літератури, виховання потреби в читанні, формування естетичного смаку

Програмою курсу передбачено:

– виявлення особливостей розвитку літератури постмодернізму;

– розкриття специфіки естетичних систем постмодернізму;

– характеристика художніх напрямків;

– аналіз етапів літературного розвитку і творчості найвагоміших письменників;

– вивчення закономірностей взаємодії загальних тенденцій, національного і особистого начала в літературному процесі;

– засвоєння теоретичних знань у межах вивчення питань формування літературних жанрів, еволюції художньої форми.

Завдання вивчення дисципліни:

– навчати студентів сукупності відомостей про вершинні явища світового літературного процесу;

– давати їм літературознавчі поняття, розвивати мислення;

– розвивати гуманітарну культуру студентів, повагу до духовних надбань людства, творче сприйняття естетичної і духовної ваги текстів.

 

Об'єктом вивчення в літературі є художній твір, що має вивчатися як мистецтво слова, а не як «підручник життя» або ілюстрація для пояснення тих чи інших історичних подій. Студенти повинні сприймати твір за законами естетичного мислення, розуміти його художню природу, опановувати технологію тематично-естетичного аналізу художнього твору. Саме усний підхід до вивчення літературного твору і вміння аналізувати твір в єдності форми та змісту забезпечить формування знань і умінь студентів. Тому під час вивчення літературного твору викладач повинен чітко визначити основні та фонові завдання, добрати аналогічні факти з інших дисциплін («Всесвітньої історії») та видів мистецтва, щоб найефективніше сприяти розвитку творчих здібностей студентів.

Процес роботи з текстами художньої літератури ґрунтується на питаннях, пов'язаних з аналізом їхньої структури, проблематики, системи образів, поетики, естетичних принципів різних літературних напрямів тощо.

Викладач дисципліни: Костенко Анна Миколаївна, к.ф.н., доцент кафедри теорії та практики перекладу

Торкут Наталія Миколаївна, д.ф.н., професор кафедри теорії та практики перекладу

Тарасенко Кирил Валентинович, к.ф.н., доцент кафедри теорії та практики перекладу

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Історія зарубіжної літератури“ для студентів 1 курсу спеціальності „Переклад” заочної форми навчання - Завантажити

Конспект лекцій з дисципліни „Історія зарубіжної літератури“ для студентів 1 курсу спеціальності „Переклад” заочної форми навчання - Завантажити

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Історія зарубіжної літератури” (XVII-XVIII cт.) для студентів II курсу спеціальності «Переклад» всіх форм навчання - Завантажити

 

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень? Характеристика навчальної дисципліни
Денна форма навчання? Заочна форма навчання?
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 0203 Філологія Нормативна
Напрям підготовки: 6.020303 «Філологія»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація? (професійне спрямування?): перекладач науково-технічної та ділової літератури Рік підготовки:
3-й 3-й
Модулів – 1 Семестр?
Загальна кількість годин – 72 5-й 5-й
Лекції?
Тижневих годин для денної форми навчання?: аудиторних? – 2; самостійної роботи студента – 2,5 Освітній ступень: бакалавр з філології 16 годин 6 годин
Практичні, семінарські?
16 годин 2 годин
Лабораторні?
годин годин
Самостійна робота
40 годин  64 годин
Індивідуальні завдання?: 4 годин
Вид контролю?: іспит

 

Методи контролю:

Для студентів денної форми навчання: усне опитування на семінарських заняттях, аудиторне індивідуальне рубіжне контрольне завдання, ведення читацького щоденника. Для студентів заочної форми навчання: захист контрольної роботи, ведення читацького щоденника.

Розподіл балів, які отримують студенти:

Оцінювання можна проводити за такими формами контролю: поточний – виступ на практичному занятті (до 10 балів), ведення читацького щоденника (до 10 балів), тематичний (за модулем) контроль (тестування) – до 80 балів (кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал, творчі завдання – 5 балів). Підсумковий контроль – виставлення семестрової оцінки студентам, які опрацювали теоретичні теми і практично засвоїли їх. Усі оцінки виставляються у відомість.