Ви є тут

Головна

Порівняльна лексикологія

Студент повинен знати:

– основні закономірності розвитку словникового складу англійської мови у порівнянні з українською мовою;

– структуру слова як основної одиниці мови;

– англійські морфеми, їх семантику та основні шляхи передачі їх значення рідною мовою;

– основні та другорядні способи словотвору у порівнюваних мовах;

– види значень слова та види семантичної мотивації, семантичні групи лексики;

– словниковий склад англійської та української мови з етимологічної точки зору, типи асиміляційних процесів, що відбуваються із запозиченою лексикою;

– фразеологічні системи порівнюваних мов;

– основні стилістичні угрупування в основній іноземній та рідній мовах.

Студент повинен вміти:

– визначати, до якої групи відносяться лексеми англійської та української мов у залежності від аспекту розгляду;

– з’ясовувати значення англійської лексеми на основі аналізу її морфемної структури та добирати український семантичний еквівалент;

– користуватися різними словниками (тлумачними, багатомовними, морфемними, етимологічними, фразеологічними, термінологічними, словотворчими, діалектними, словниками неологізмів, іншомовних слів, синонімів, антонімів, паронімів, скорочень та ін.);

– опрацьовувати актуальні дослідження в галузі англійської лексикології вітчизняних та зарубіжних учених-лінгвістів;

– наводити приклади мовних явищ та процесів, що вивчаються впродовж курсу;

– використовувати здобуті знання у філологічних (літературних та мовознавчих) дослідженнях;

– розбиратися у термінології дисципліни.

Викладач дисципліни:

Хавкіна Олена Миколаївна, к.ф.н., доцент кафедри

Лазебна Наталія Валеріївна, к.ф.н., доцент кафедри

Конспект лекцій з дисципліни «Теоретична фонетика англійської мови» - Завантажити

Методичні вказівки до семінарських та практичних занять з дисципліни: «Теоретична фонетика» - Завантажити

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень? Характеристика навчальної дисципліни
Денна форма навчання? Заочна форма навчання?
Кількість кредитів – 2 Галузь знань: 0203 Філологія Нормативна
Напрям підготовки: 6.020303 «Філологія»
Змістових модулів – 1 Кваліфікація? (професійне спрямування?): перекладач науково-технічної та ділової літератури Рік підготовки:
4-й 4-й
Модулів – 2 Семестр?
Загальна кількість годин – 72 7-й 7-й
Лекції?
Тижневих годин для денної форми навчання?: аудиторних? – 5-2; самостійної роботи студента –  Освітній ступень: бакалавр з філології 16 годин 4 годин
Практичні, семінарські?
16 годин 4 годин
Лабораторні?
- годин - годин
Самостійна робота
40 годин  66 годин
Індивідуальні завдання?: 4 годин
Вид контролю?: іспит

 

Методи контролю:

Контроль здійснюється у формі граматичної контрольної роботи, перекладу тематичних тестів, усних доповідей за темами.