Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є:  забезпечення ґрунтовного оволодіння студентами методами і прийомами складання анотацій, рефератів та рецензій, їх граматичною стороною.

Студент повинен знати:

– основні поняття, складові систему термінів курсу;

– теорію основ анотування та реферування;

– специфіку функціонально-цільового і читацького призначення різних типів і видів анотацій і рефератів;

– методику анотування та реферування;

– критерії оцінки анотацій і рефератів;

– специфіку складання рецензії на наукову статтю.

Студент повинен вміти:

– використовувати на практиці знання та навички методики анотування та реферування документів;

– застосовувати реферативне читання для скорочення наукового тексту та написання рефератів;

– складати реферати-конспект, реферати-резюме, оглядові реферати та учбові реферати;

– складати анотації до наукових статей, доповідей, матеріалів, дослідження, тощо;

– складати рецензії на наукову статтю.

Викладач дисципліни:

Кузнєцова Ірина Володимирівна, к.ф.н., доцент кафедри

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень? Характеристика навчальної дисципліни
Денна форма навчання? Заочна форма навчання?
Кількість кредитів – 2/1,5 Галузь знань: 0203 Філологія Нормативна
Напрям підготовки: 6.020303 «Філологія»
Змістових модулів – 1/2 Кваліфікація? (професійне спрямування?): перекладач науково-технічної та ділової літератури Рік підготовки:
2-й 2-й
Модулів –  Семестр?
Загальна кількість годин – 72/54 4-й 4-й
Лекції?
Тижневих годин для денної форми навчання?: аудиторних? – 2; самостійної роботи студента –  Освітній ступень: бакалавр з філології 12 годин 4 годин
Практичні, семінарські?
495 годин 112 годин
Лабораторні?
- годин - годин
Самостійна робота
48 годин  48 годин
Індивідуальні завдання?: 4 годин
Вид контролю?: залік

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку?

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5  
20 30 18 15 17 100