Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є:  створеннястійкихнавичокчитання та перекладу оригінальноїнауково-технічноїлітератури на німецькій і українськіймовах з використаннямфаховихсловників. Крім того, курс передбачаєсистематичну роботу над основними аспектами мови - лексичним, граматичним.

Студент повинен знати:

– основні поняття та терміни теорії перекладу;

– основні види перекладацьких трансформацій;

– основні методи, засоби та прийоми адекватного перекладу;

– термінологічну лексику, яка вживається в науково-технічних текстах (німецьких та українських);

– лексичні та граматичніпроблеми перекладу.

Студент повинен вміти:

– здійснювати адекватний письмовий та усний переклад оригінальних фаховоспрямованих текстів з німецької мови на рідну та навпаки;

– самостійно застосовувати лексичні та граматичні трансформації під час перекладу;

– редагувати переклади на рідну мову науково-технічних текстів;

– використовувати у перекладацькій роботі новітні інформаційні технології (комп'ютерні словники, різноманітні комп'ютерні програми з перекладу);

– використовувати практичні знання та навички з організації праці перекладача, ведення перекладацької документації;

– виділяти найбільш розповсюджені у НТЛ синтаксичні конструкції з ціллю пошуку їх адекватного відповідника;

– визначати семантико-структурні особливості лексики з ціллю пошуку адекватного відповідника;

– використовувати на практиці широко вживані перекладацькі прийоми (вилучення, доповнення, конкретизація, транскодування, калькуваннятощо), які мають місце приперекладі науково-технічних текстів.

Викладач дисципліни:

Волошук Вікторія Іванівна, к.ф.н., професор кафедри

Гура Наталія Петрівна, к.ф.н., доцент кафедри

Практичні заняття та самостійна робота з дисципліни “Практичний курс другої іноземної мови (німецької)” - Завантажити

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень? Характеристика навчальної дисципліни
Денна форма навчання? Заочна форма навчання?
Кількість кредитів – 17,5 Галузь знань: 0203 Філологія Нормативна
Напрям підготовки: 6.020303 «Філологія»
Змістових модулів – 8 Кваліфікація? (професійне спрямування?): перекладач науково-технічної та ділової літератури Рік підготовки:
3,4-й 3,4-й
Модулів –  Семестр?
Загальна кількість годин – 525 5,6,7,8-й 5,6,7,8-й
Лекції?
Тижневих годин для денної форми навчання?: аудиторних? – 2,5-4; самостійної роботи студента – 4,5-8,5 Освітній ступень: бакалавр з філології - годин - годин
Практичні, семінарські?
175 годин 38 годин
Лабораторні?
- годин - годин
Самостійна робота
350 годин  487 годин
Індивідуальні завдання?: контрольні роботи
Вид контролю?: іспит, залік

 

Методи контролю:

Для студентів денної форми навчання: усне опитування на практичних заняттях, словникові диктанти, аудиторне індивідуальне рубіжне контрольне завдання, статті за темами модулей.

Для студентів заочної форми навчання: захист контрольних робіт, статті за темами модулей.

Розподіл балів, які отримують студенти:

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуючи наступні види робіт:

– активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 40 балів;

– виконання індивідуального рубіжного контрольного завдання студента оцінюється до 50 балів за кожне;

– знання активного словникового запасу (диктати) до 10 балів;

– підготовка та захист статей за темами модулей до 10 балів.