Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є:  формування у студентів граматичної компетенції, розуміння особливостей граматичних систем та різнорівневих структур англійської та української мов;з’ясування та аналіз ізоморфних та аломорфних рис граматичних систем сучасної англійської й української мов, порівняльний та зіставний аналіз їх структурної організації на рівні морфем, словоформ, словосполучень, речень.

Особлива увага приділяється вивченню граматичних категорій частин мов, їх порівняльної характеристики, виявленню типологічних критеріїв їх зіставлення. У курсі розглядаються також типологічні характеристики словосполучень, простих і складних речень сучасної англійської й української мов, здійснюється їх порівняльний і зіставний аналіз, виявляються їх аломорфні й ізоморфні риси.

Курс «Порівняльна граматика іноземної та української мов» є одним із фундаментальних курсів, що ґрунтується на всебічному порівнянні та співвіднесенні мовних одиниць, аналізі особливостей їх функціонування в різних типах англомовного й україномовного дискурсу, що сприяє формуванню системних уявлень про спільні та розбіжні риси граматичних систем та структур англійської та української мов, дозволяє вдосконалювати вміння та навички перекладацької діяльності студентів.

Студент повинен знати:

– сучасний стан науки про граматичний склад сучасної англійської й української мов;

– типологічні характеристики граматичних систем англійської та української мов (морфологічної та синтаксичної);

– порівняльний і зіставний аналіз їх структурної організації на рівні морфем, словоформ, словосполучень, речень;

– ізоморфні та аломорфні характеристики самостійних та службових частин англійської та української мов, їх граматичних категорій, одиниць синтаксичного рівня.

Студент повинен вміти:

– аналізувати та порівнювати граматичні явища, визначати аломорфні й ізоморфні характеристики різнорівневих одиниць сучасної англійської та рідної мов;

– з’ясувати спільних і відмінних рис у системі простих і складних речень та їх структурі в сучасній англійській та українській мовах;

– розширювати та систематизувати загальнотеоретичні знанння.

Викладач дисципліни:

Кузнецова Марія Олександрівна, доцент,к.ф.н., старший викладач кафедри

Методичні вказівки - Порівняльна граматика англійської та української мов - Завантажити

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень? Характеристика навчальної дисципліни
Денна форма навчання? Заочна форма навчання?
Кількість кредитів – 49,5 Галузь знань: 0203 Філологія Нормативна
Напрям підготовки: 6.020303 «Філологія»
Змістових модулів – 16 Кваліфікація? (професійне спрямування?): перекладач науково-технічної та ділової літератури Рік підготовки:
3-й 3-й
Модулів –  Семестр?
Загальна кількість годин – 1485 5-й 5-й
Лекції?
Тижневих годин для денної форми навчання?: аудиторних? – 5-7; самостійної роботи студента – 8-10 Освітній ступень: бакалавр з філології - годин - годин
Практичні, семінарські?
495 годин 112 годин
Лабораторні?
- годин - годин
Самостійна робота
990 годин  1373 годин
Індивідуальні завдання?: - годин
Вид контролю?: іспит, залік

 

Методи контролю:

Для студентів денної форми навчання: усне опитування на семінарських заняттях, аудиторні індивідуальні рубіжні контрольні завдання, залік.

Для студентів заочної форми навчання: індивідуальне контрольне завдання, захист контрольної роботи, залік.

Розподіл балів, які отримують студенти:

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуючи наступні види робіт:

– відвідування та активність роботи студента на лекційних заняттях оцінюється в 1 бал, семінарських заняттях – в 2 бала (усього 6 лекційних і 12 семінарських занять 6x 1 + 12x 2 = 30 бали);

– виконання індивідуального рубіжного контрольного завдання студента оцінюється до 70.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

Усі оцінки виставляються у відомість.