Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є:  вивчення термінології як лінгвістичної науки про терміни та терміносистеми, розкриття шляхів вирішення загальнотеоретичних проблем термінології як складової загального мовознавства, природи терміна, його інтернаціоналізації та лексико-семантичної структури.

Студент повинен знати:

– актуальність термінознавста;

– джерела дослідження термінознавства;

– зв'язок термінології з основними лінгвістичними дисциплінами ;

– основні відомості про термінознавтво;

– етапи формування української та іноземної термінологічної лексики;

– особливості термінологічного словотворчого процесу;

– впровадження термінолексики в практику;

– прояв основних семантичних процесів в термінології;

– особливості функціювання семантичних угруповань;

– основні методичні вимоги при творенні термінології.

Студент повинен вміти:

– орієнтуватися в термінологічному комплексі;

– застосовувати терміни у практиці діяльності технічного перекладача;

– аналізувати специфіку термінів;

– дотримуватися національних стандартів щодо системи термінів;

– орієнтуватися в тенденціях термінотворення;

– розрізнувати основні семантичні процеси та семантичні угруповання;

– володіти бібліографічним апаратом, який присвячен головним термінологічним питанням.

Викладач дисципліни:

Кузнєцова Ірина Володимирівна, к.ф.н., доцент кафедри

Методичні вказівки - Термінологія - Завантажити

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень? Характеристика навчальної дисципліни
Денна форма навчання? Заочна форма навчання?
Кількість кредитів – 2 Галузь знань: 0203 Філологія Нормативна
Напрям підготовки: 6.020303 «Філологія»
Змістових модулів – 1 Кваліфікація? (професійне спрямування?): перекладач науково-технічної та ділової літератури Рік підготовки:
4-й 4-й
Модулів – 2 Семестр?
Загальна кількість годин – 72 7-й 7-й
Лекції?
Тижневих годин для денної форми навчання?: аудиторних? – 5-2; самостійної роботи студента –  Освітній ступень: бакалавр з філології 16 годин 4 годин
Практичні, семінарські?
16 годин 4 годин
Лабораторні?
- годин - годин
Самостійна робота
40 годин  66 годин
Індивідуальні завдання?: 4 годин
Вид контролю?: іспит

 

Методи контролю:

Контроль здійснюється у формі граматичної контрольної роботи, перекладу тематичних тестів, усних доповідей за темами.