Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є: ознайомити майбутніх перекладачів з основними положеннями сучасного перекладознавства, створити в них теоретичну і практичну базу для формування вмінь і навичок перекладу, необхідних в їх майбутній діяльності. 

Задачі вивчення дисципліни:

– висвітлити основи теорії перекладу відповідно до сучасного стану лінгвістичних знань;

– увести студентів у найбільш важливі проблеми сучасних досліджень у сфері перекладу;

– познайомити студентів з суспільною значимістю перекладацької діяльності, роллю перекладу в сучасному житті, розкрити взаємозв’язок теорії перекладу з іншими філологічними дисциплінами і з іншими видами діяльності людини;

– допомогти студентам ширше усвідомити специфіку перекладу з іноземної мови.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години / 2 кредити ECTS.

 

Викладач дисципліни: Костенко Анна Миколаївна, к.ф.н., доцент кафедри

Методичні вказівки - Завантажити

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень? Характеристика навчальної дисципліни
Денна форма навчання? Заочна форма навчання?
Кількість кредитів – 2 Галузь знань: 0203 Філологія Нормативна
Напрям підготовки: 6.020303 «Філологія»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація? (професійне спрямування?): перекладач науково-технічної та ділової літератури Рік підготовки:
5-й 5-й
Модулі – 1 Семестр?
Загальна кількість годин – 72 9-й 9-й
Лекції?
Тижневих годин для денної форми навчання?: аудиторних? – 2; самостійної роботи студента – 2,5 Освітній ступень: спеціаліст 16 годин 6 годин
Практичні, семінарські?
16 годин 2 годин
Лабораторні?
годин годин
Самостійна робота
40 годин  64 годин
Індивідуальні завдання?: 4 годин
Вид контролю?: іспит

 

Методи контролю

Для студентів денної форми навчання: усне опитування на семінарських заняттях, аудиторне індивідуальне рубіжне контрольне завдання. Для студентів заочної форми навчання: захист контрольної роботи.

Розподіл балів, які отримують студенти

– активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 3 балів. (Всього 8 практичних заняття по 3 бали = 24 бали;

– виконання індивідуального рубіжного контрольного завдання студента оцінюється у 76 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

 

зараховано

85-89

В

добре

75-84

С

70-74

D

задовільно

60-69

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни