Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є:  формування у студентів професійно-орієнтованих вмінь та навичок перекладу науково-технічних текстів, визначенню та аналізу їх граматичних та лексичних труднощів. Компетенція професійного перекладача становить не тільки знання вихідної та цільової мови, але й перекладацькі дії, доведені до автоматизму. Саме тому перекладач повинен бути добре обізнаним із самою предметною галуззю перекладу, основами теорії перекладу взагалі та науково-технічного перекладу зокрема, а також із перекладацькими відповідниками у галузі граматики та лексики, перекладацькими трансформаціями, що застосовуються при перекладі науково-технічних та науково-популярних текстів. У зв’язку з цим зазначений курс зорієнтовано на формування практичних (мовних та мовленнєвих), фахових (перекладацька компетенція) вмінь і навичок, розвиток когнітивних здібностей студентів, засвоєння ними фонду лінгвістичних та прикладних знань, необхідних для здійснення адекватного перекладу науково-технічних та науково-популярних текстів.

Студент повинен знати:

– близько 2000 термінів і термінологічних одиниць різних фахових галузей знань (комп’ютерна техніка, офісне обладнання, металургія, машинобудування, автомобілебудування, електротехніка, радіотехніка, електроніка, атомна енергетика, медицина, сільське господарство, економіка);

– лексико-семантичні, граматичні та комплексні трансформації, що застосовуються при перекладі фахових англійських та українських науково-технічних і науково-популярних галузевих текстів відповідної тематики;

– лексичні та граматичні особливості фахових англійських та українських науково-технічних і науково-популярних текстів зазначених галузей знань;

– структурно-семантичні особливості фахових англійських та українських науково-технічних і науково-популярних галузевих текстів відповідної тематики;

– жанрові, стилістичні та композиційні особливості фахових англійських та українських науково-технічних та науково-популярних текстів окреслених галузей знань.

Студент повинен вміти:

– визначати лексичні та термінологічні труднощі перекладу фахових англійських та українських науково-технічних і науково-популярних текстів різних фахових галузей знань (комп’ютерна техніка, офісне обладнання, металургія, машинобудування, автомобілебудування, електротехніка, радіотехніка, електроніка, атомна енергетика, медицина, сільське господарство, економіка);

– з’ясовувати граматичні труднощі перекладу фахових англійських та українських науково-технічних і науково-популярних галузевих текстів відповідної тематики;

– застосовувати лексико-семантичні, граматичні та комплексні перекладацькі трансформації для здійснення адекватного перекладу фахових англійських та українських науково-технічних і науково-популярних галузевих текстів відповідної тематики;

– перекладати фахові англійські та українські науково-технічні і науково-популярні тексти відповідної тематики.

Викладач дисципліни:

Бережна Олена Олександрівна, старший викладач кафедри

Кулабнева Олена Андріївна, викладач кафедри

Методичні вказівки - Завантажити

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень? Характеристика навчальної дисципліни
Денна форма навчання? Заочна форма навчання?
Кількість кредитів – 11 Галузь знань: 0203 Філологія Нормативна
Напрям підготовки: 6.020303 «Філологія»
Змістових модулів – 4 Кваліфікація? (професійне спрямування?): перекладач науково-технічної та ділової літератури Рік підготовки:
1,2,3,4-й 1,2,3,4-й
Модулів –  Семестр?
Загальна кількість годин – 330 1,2,3,4,5,6,7,8-й 1,2,3,4,5,6,7,8-й
Лекції?
Тижневих годин для денної/заочної форми навчання?: аудиторних? – 110/25; самостійної роботи студента – 220/220, Освітній ступень: бакалвр з філології - годин - годин
Практичні, семінарські?
 330 годин 330 годин
Лабораторні?
- годин - годин
Самостійна робота
220 годин  220 годин
Індивідуальні завдання?: 4 годин
Вид контролю?: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

   

Приклад для іспиту?

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T7 T8 T9 T10 T11  
25 25 16 17 17 100