Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є:  формування у студентів вмінь та навичок монологічного та діалогічного мовлення, аудіювання. Читання та письма. Перекладу текстів різної тематики. Виходячи із загальної мети, цілі нвчання зводяться до практичних (формування мовленнєвих навичок і вмінь.

Студент повинен знати:

– фонетичні, гараматичні явища мови, що вивчається, в їх системності;

– мовні характеристики різних видів дискурсу;

– стратегії читання як мовленнєвого вміння за рахунок формування усіх його видів;

– близько 1500 лексичних одиниць (слів та зворотів) в межах вивчених тем за рік;

– певний обсяг соціокультурних особливостей мови, що вивчається, за рахунок читання відповідних текстів, застосування ілюсттратичного матеріалу тощо.

Студент повинен вміти:

– розуміти тексти з аудіювання за темами, що вивчаються;

– впевнено спілкуватися в межах вивчених тем;

– долати чинники, що перешкоджають розумінню під час спілкування;

– письмово оформлювати різножанрову продукцію (документи туристичного характеру аналіз позитивних та негативних аспектів ситуації, звіт про результати аналізу), а також складати невеликі твори.

Викладач дисципліни:

Правда Наталія Анатоліївна, викладач кафедри

Кулабнева Олена Андріївна, викладач кафедри

Методичні вказівки - Завантажити

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень? Характеристика навчальної дисципліни
Денна форма навчання? Заочна форма навчання?
Кількість кредитів – 6 Галузь знань: 0203 Філологія Нормативна
Напрям підготовки: 6.020303 «Філологія»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація? (професійне спрямування?): перекладач науково-технічної та ділової літератури Рік підготовки:
1-й 1-й
Модулів –  Семестр?
Загальна кількість годин – 180 1,2-й 1,2-й
Лекції?
Тижневих годин для денної/заочної форми навчання?: аудиторних? – 60/60; самостійної роботи студента – 120/120, Освітній ступень: бакалавр з філології - годин - годин
Практичні, семінарські?
60 годин 60 годин
Лабораторні?
- годин - годин
Самостійна робота
120 годин  120 годин
Індивідуальні завдання?: 4 годин
Вид контролю?: іспит, залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку?

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5  
20 30 18 15 17 100

 

Приклад для іспиту?

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T7 T8 T9 T10 T11  
25 25 16 17 17 100