Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
Знання фізичної хімії дає теоретичний фундамент для вивчення хімічних процесів в металургії і ливарному виробництві і визначає шляхи їх інтенсифікації. Фізична хімія є вступом в теорію металургійних процесів і металографію. Курс призначений для набуття студентами основ знань, необхідних для розуміння складних в фізико-хімічному аспекті металургійних та ливарних процесів, які відбуваються в плавильних агрегатах при плавці ливарних сплавів, а також при подальшому заливанні розплаву в форму, твердінні і кристалізації металу в ливарній формі.
 
Викладач дисцимпліни: Воденніков С.А., д.т.н., професор
 

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5,5, у тому числі 1 кредит на курс. роботу

Галузь знань

13 Механічна інженерія 

Нормативна

Спеціальність 

136 "Металургія"

Модулів – 3

Освітня програма Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів

Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – Термодинамічний аналіз реакцій (КР-30)

Семестр

Загальна кількість годин – 165

3-й

3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3, самостійної роботи студента – 3,21

Освітній рівень:

Бакалавр

28 год.

6 год.

Практичні, семінарські

0 год.

0 год.

Лабораторні

14 год.

2 год.

Самостійна робота

93 год.

129 год.

Індивідуальні завдання: курсова робота та 2 р.г.р..

Вид контролю: іспит