Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань, навиків та уміння, що дозволить їм добре розумітися як в теоретичних, так і в практичних аспектах вимірювань у галузях науки і техніки.
 
Викладач дисципліни: 
 
 
Найменування показників Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3,5 Галузь знань 13 Механічна інженерія нормативна
Спеціальність 136 "Металургія"
Модулів – 2 Освітня програма "Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів" Рік підготовки:
2-й 2-й
Змістових модулів – 6 Семестр
Загальна кількість годин – 105 3-й 3-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних –  4, самостійної роботи студента -  5.5 Освітній ступень: Бакалавр з ливарного виробництва  30 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
14 год. 2 год.
Самостійна робота
61 год. 97 год.
Індивідуальні завдання: 
Вид контролю: залік