Ви є тут

Головна
 1. “Колокол” А.Мердок: философский роман и проблемы веры // Актуальні проблеми літературознавства. – Т.2. – Д.: Видавництво “Навчальна книга”, 1997. – С. 35-39.
 2. Роман У.Голдинга “Повелитель мух”: падение души // Від бароко до постмодернізму: Зб. наукових праць. – Д.: ДДУ, 1999. – С. 135-138.
 3. Особенности религиозно-философского романа У.Голдинга (на примере романа “Воришка Мартин”) // Актуальні проблеми літературознавства. – Т.4. – Д.: Видавництво “Навчальна книга”, 1999. – С. 149-158.
 4. Религиозно-философские проблемы романа У.Голдинга “Шпиль” // Вестник СевГТУ. Вып. 28: Филология: Сб. науч. тр. – Севастополь, 2000. – С. 73-80.
 5. Тематическое новаторство произведений Грэма Грина и Ивлина Во 40-х годов // Від бароко до постмодернізму: Зб. наукових праць. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2000. – С. 99-105.
 6. Своеобразие романа-притчи У.Голдинга на примере романа «Свободное падение» // Актуальні проблеми літературознавства. – Т.8. – Д.: Видавництво “Навчальна книга”, 2000. – С. 148-156.
 7. Айрис Мердок в поисках идеи добра // Матеріали міжвузівської конференції “Від бароко до постмодернізму”, присвяченої пам’яті Н.С.Шрейдер. – Д.: ДДУ, 2000. – С. 194-197.
 8. Ті, що втішають» М.Спарк (1957): «комічний роман» з релігійно-філософською проблематикою // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія. – Число 5. – Черкаси: ЧІТІ, 2001. – С. 58-62.
 9. Идейно-художественное своеобразие «комического романа» Спарк 1960-70-х годов // Нова філологія. - №2 (11). – Запоріжжя: ЗДУ, 2001. – С. 137-143.
 10. Особенности воплощения религиозно-философской проблематики в романах А.Мердок «Время ангелов» и «Генри и Катон» // Від бароко до постмодернізму: Зб. наукових праць. – Д.: РВВ ДНУ, 2002. – С. 209-218.
 11. В.В.Набоков и его перевод Л.Кэрролла «Алиса в стране чудес» // Нова філологія. - №4 (15). – Запоріжжя: ЗДУ, 2002. – С. 225-231.
 12. Cуперечки про ідейно-художню природу сучасного філософського роману // Тези 9-ої Всеукраїнської наукової філологічної конференції “Проблеми сучасної світової літератури та лінгвістики”. – Черкаси: ЧДТУ, 2002. – С. 25-26.
 13. Концепция реальности в современной англо-американской литературе // Вестник СевГТУ. Вып. 45: Филология: Сб. науч. тр. – Севастополь, 2003. – С. 16-23.
 14. Передача слов-реалий как переводческая проблема // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України: Зб. наук.праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції 2-3 жовтня 2003, м.Запоріжжя. – Запоріжжя: Облдержадміністрація, ЗНТУ; Сімферополь: Доля, 2003. – С. 191-192.
 15. Роман В.Набокова “Лоліта”: запитання без відповідей // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія. – Число дев’яте. – Черкаси: ЧДТУ, 2004. – С. 59-62.
 16. Художественные особенности рассказов В.Набокова (на материале «американского периода») // Від бароко до постмодернізму: Зб. наукових праць. – Д.: Вид-во ДНУ, 2004. – С. 211-216.
 17. Национальное и интернациональное в литературе: к изучению вопроса // Нові горізонти та перспективи філологічної науки та педагогічної практики: тези доповідей. – Дн-вськ: Вид-во ДНУ, 2004. – С. 50-52.
 18. Жанровый синтез романа В.Набокова “Бледное пламя” // Проблема свободы выбора в американской цивилизации: Материалы ХХХ Международной конференции ОИКС, Москва 17-22 декабря 2004. – Москва, 2004. – С. 140-144.
 19. Метафоричність зображення моря і корабля у творах Джозефа Конрада // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія. – Число дев’яте. – Черкаси: ЧДТУ, 2005. – С. 33-36.
 20. Романы В.Набокова «Дар» и «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» как примеры метаповествования // Мова і культура. – Вип.8. – Т.VI. – Ч.1.: Художня література в контексті культури. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. – С.147-154.
 21. Світи Джозефа Конрада: від зовнішнього світла до внутрішньої темряви // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія. – Число десять. – Черкаси: ЧДТУ, 2006. – Т.1.– С. 45-48.
 22. Комментарий В.В.Набокова к переводу романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин»: мир Пушкина и мир Набокова // Література в контексті культури. – Дн-вськ: Вид-во ДНУ, 2006. – С. 133-139.
 23. Набоков-переводчик: новые подходы в теории и практике // Вісник Сумського державного університету. Серія: Філологічні науки. – Т.2. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – С. 140-145.
 24. Перевод исторических реалий как переводческая проблема (на примере переводов романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин» // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий потенціал світу-2006». – Т.13. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 20-22.
 25. Проблема реальности и реального в творчестве В.Набокова (к постановке проблемы) // Америка реальная, воображаемая, виртуальная: Материалы ХХХІІ Международной конференции ОИКС, Москва 16-21 декабря 2006. – Москва, 2006. – С. 174-178.
 26. «Лорд Джим» Дж.Конрада та «Подвиг» В.Набокова: різні підходи до проблеми реальності // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія. – Число 11. – Черкаси: ЧДТУ, 2007. – С. 60-64.
 27. роблема діалогу та діалогічності в літературознавстві і культурології в контексті міжкультурної комунікації // Гуманітаризація вищої освіти: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту, 2007. – С. 47-49.
 28. Проблема национальной идентичности и творчество В.Набокова // Мова і культура. – Вип.10. – Т.ІI. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. –– С. 211-215.
 29. Міфопоетичне начало у фантастиці та в автобіографічній прозі В.Набокова // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету: Linguapax VIII. Філологія. Педагогіка. Психологія. – Вип. 16. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2008. – С. 85-89.
 30. У.Джерарди и А.П.Чехов: вопрос диалога культур // Світова література на перехресті культур і цивілізацій. Збірник наукових праць. Вип. 1. – Сімферополь: Кримський Архів, 2008. – С. 310-316.
 31.  «Полиглоты» У.Джерарди: роман о жизни и литературе // Вісник Дніпропетровського національного університету. Серія: Літературознавство, журналістика. – Вип. 10: Соціальні комунікації. – Т. 16. – № 12. – Дн-вськ: Видавництво ДНУ, 2008. – С. 207-212.
 32. Автор в изгнании: рассказы В.Набокова «Путеводитель по Берлину» и «Письмо в Россию» // Междисциплинарное изучение американской культуры как сферы контактов: Материалы ХХХІІІ Международной конференции Общества по изучению культури США. – Москва, 2008 (у друці)
 33. Автор в епоху постмодернизма и проблемы традиции // Матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» . – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2008. – С. 160-161.
 34. Англо-російський письменник Вільям Джерарді та його роман «Поліглоти» // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2008. – С. 53-54.
 35. Діалог культур – Схід та Захід в оповіданнях Дж.Конрада «Лагуна» та «Караїн: спогад» // Сучасні літературознавчі студії. Випуск 5. Схід на Заході, Захід на Сході: діалог світоглядних та художніх парадигм. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.І.Фесенко. – К.: Вид центр КНЛУ, 2008. – С. 141-147.
 36. У.Джерарди и традиция автобиографической прозы (на примере романа «Мемуары полиглота» // Література в контексті культури: Зб. наук. праць. Вип.18 / Ред. кол.: В.А.Гусев (відп. ред..) та ін. – Дн-вськ: Видавництво ДНУ, 2008. – С. 116-123.
 37. Автор и рассказчик в романе В.Набокова «Ада»: проблемы трансформации художественного мира писателя // Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія. – Вип. 54 (№ 836). – Харків, 2008. – С. 215-217.
 38. Pоман В.Набокова «Ада» як зразок метаоповідання: авторські алюзії та ремінісценції // Мова і культура. – Вип.11. – Т.ХІ (123). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – С. 252-257.
 39. Трансформація романтического в новеллах Дж.Конрада (на примере «Юности» и «Тайного спутника») // Від бароко до постмодернізму: [зб. наук. пр.] / редкол.: Т.М.Потніцева (відп. редактор) [та ін.]. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2009. – Вип. ХІІІ. – С. 216-222.
 40. Білінгвізм В.Набокова в авторській самооцінці (роман “Speak, Memory” та “Інші береги») // Літературознавчі студії. – Вип. 23. – Ч. 1. – К.: Вид-во КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2009. – С. 240-244.
 41. Останні романи В.Набокова: світ реальності та світ автора // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету: Linguapax VIII. Філологія. Педагогіка. Психологія. – Вип. 18. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2009. – С. 144-149.
 42. Проблема чужеродности в романе Дж.Конрада «Секретный агент» // Вісник Дніпропетровського національного університету. Серія: Літературознавство, журналістика (у друці)
 43. Подорож як відкриття іншого та самого себе (Дж. Конрад та В.С.Моем) // Сучасні літературознавчі студії. Випуск 6. Подорож як літературознавча та культурологічна проблема. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.І.Фесенко. – К.: Вид центр КНЛУ, 2009. – С. 128-136.
 44.  «Семь готических историй» К.Бликсен как пример своеобразного культурно-мифологического пространства // Література в контексті культури: Зб. наук. праць. Вип.19 / Ред. кол.: В.А.Гусев (відп. ред..) та ін. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – С. 154-162.
 45. Игра как доминирующий фактор развития сюжета в истории К.Бликсен «Мечтатели» // Нова філологія. – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – С. 46-50.
 46. Проблема автора в романі Володимира Набокова «Пнін» // Слово і час. – № 9. – 2009. – С. 60-65.
 47. Автор и герой как отражение двоемирия в романе Дж.Конрада «Глазами Запада» // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім.. Г.С.Сковороди. Серія: літературознавство. – Вип. 4 (60). – Х.: ППВ «Нове слово», 2009. – С. 41-49.
 48. Автор і герой у художньому світі Карен Бліксен (на прикладі повістей «Дороги навкруг Пізи» та «Поет» // Літературознавчі студії. – Вип. 26. – К.: Вид-во КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2010. – С. 307-312.
 49. Роман К.Бліксен «З Африки» як приклад трансформації автобіографічного жанру // Сучасні літературознавчі студії. Випуск 7. Модуси автобіографічного письма. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.І.Фесенко. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2010. – С. 190-200.
 50. Художественная реальность в романе В.Набокова «Под знаком незаконнорожденных» // Від бароко до постмодернізму: [зб. наук. пр.] / редкол.: Т.М.Потніцева (відп. редактор) [та ін.]. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2010. – С 142-147.
 51. Комментарий В.Набокова к переводу «Евгения Онегина»: переводческие решения // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай = Slavonic Literatures within the World Context: VII Міжнар навук. канф,  12-14 кастр. 2005 г.: зб. навук. арт. у 3 т. – Т.3. – Мінск: РІВШ, 2010. – С. 123-128.
 52. Джозеф Конрад та проблеми комунікації // Матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» . – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2010. – С. 134-136.
 53. Проблема білінгвізму як художнє відображення двох світів // Світова література на перехресті культур і цивілізацій. Збірник наукових праць. Вип. 3. – Сімферополь: Кримський Архів, 2011. – С. 125-131.
 54.  «Білінгвізм» В.Набокова і «Весна у Фіальті» як відповідь А.П.Чехову // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка. Серія: філологічні науки. – Вип. 27. – Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2011. – С. 153-157.
 55.  «Лоліта» В.Набокова і проблеми авторського перекладу // Вектори розвитку літературного процесу ХХ століття й методи його дослідження: збірник наукових праць / ред. кол.: відп. ред. Силантьєва В.І. [та ін.]. – Одеса, «Астропринт», 2011. – С. 163-171.
 56. Авторська свідомість у художньому просторі письменника-білінгва // Матеріали Міжвузівської наукової конференції «ХІ Шрейдерівські читання: Актуальні проблеми вивчення та викладання зарубіжної літератури». – Дн-вськ, 2011. – С. 62-63.
 57. Від Конрада до Набокова: білінгвізм та бікультурність як творчий імпульс: монографія. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 407 с.
 58. Набоков-Бунін та проблема творчих взаємин // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім.. Г.С.Сковороди. Серія: літературознавство. – Вип. 1 (69). – Ч. 2. – Х.: ППВ «Нове слово», 2012. – С. 59-66.
 59.  «Російська тема» в англійській літературі: міф і реальність // Світова література на перехресті культур і цивілізацій. Збірник наукових праць. Вип. 4. – Сімферополь: Кримський Архів, 2012. – С. 153-159.
 60. Міжкультурні зв’язки з російською класикою у романі Дж. Конрада «Очима Заходу» // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка. Серія: філологічні науки. – Вип. 30. – Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2012. – С. 147-151.
 61. Автор и герой в творчестве В. Набокова // Актуальные вопросы теории и практики филологических исследований. Материалы III международной научно-практической конференции 25-26 марта 2013 г. – Прага: V?decko vydavatelské centrum “Sociosféra-CZ”, 2013. – C. 210-212. (публикация РИНЦ)
 62. Літературний діалог Дж.Конрада (на прикладі його новелістики) // Світова література на перехресті культур і цивілізацій. Збірник наукових праць. Вип. 7. Ч.1. – Сімферополь: Кримський Архів, 2013. – С. 96-103.
 63. Феномен творчества в романе В. Набокова «Бледное пламя» // Филологические науки. – Москва, 2014. - № 1. – С. 83-88. (публикация РИНЦ)
 64. Вплив Дж. Конрада на американських письменників (Фіцджералд, Хемінгуей) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка. Серія: філологічні науки. –Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2014. – С. 214-218.
 65. Рецептивна поетика в перекладознавстві (на прикладі Набоківського перекладу «Слова про Ігорів похід») // Вісник ЗНУ. Філологічні науки. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – С. 218-226.
 66. Прагматична адаптація перекладу віршованого твору (на прикладі англомовних перекладів Т.Г. Шевченка) // Прагматична адаптація та її особливості під час перекладу текстів різних жанрів : монографія / Е.О. Кущ, Г.М. Костенко, Н.В. Лазебна, А. Б. Підгорна, І.В.Кузнєцова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – С. 35-58.
 67. Ayn Rand and Vladimir Nabokov: The Issue of Literary Dialogue // The Journal of Ayn Rand Studies. – Vol. 15. – No.1. - Pennsylvania State University, 2015. – P. 42-52.
 68. Поетикальні особливості іммігрантської літератури на прикладі роману Айн Ренд "Атлант розправив плечі" // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка. Серія: філологічні науки. –Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2015 (у друці).