Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є:  навчання та вдосконалення умінь усного і писемного мовлення німецької мовою в різноманітних ситуаціях соціального, навчально-академічного та професійного спілкування, поглиблення лінгвістичних, соціокультурних та країнознавчих знань студентів, формування фахової компетенції.

Студент повинен знати:

– тематику практичного курсу німецької мови;

– такі форми мовленнєвої діяльності, як доповідь, бесіда, дискусія;

– активний словником (приблизно 6000 слів в усному та писемному спілкуванні), мовленнєві зразки та граматичний матеріал, передбачений програмою;

– граматичний і лексичний матеріал, правила висловлювання своєї думки у прямому спілкуванні в ситуаціях, які імітують спілкування в реальних обставинах;

– правила запиту інформації та реагування на репліки;

– правила формулювання своїх думок та ставлення до подій;

– різні стилістичні регістри в усному та письмовому спілкуванні з друзями, незнайомцями, колегами, працедавцями та з людьми різного віку і соціального статусу, маючи при цьому різні наміри спілкування;

– правила ведення бесіди (запитувати і відповідати, коментувати) з партнером або в групі що за темою пов'язані з навчанням та спеціальністю.

Студент повинен вміти:

– обговорювати навчальні та пов'язані зі спеціалізацією питання, для того щоб досягти порозуміння зі співрозмовником;

– готувати публічні виступи з низки великої кількості галузевих питань, застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні форми ведення дискусій і дебатів;

– знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію, що міститься в німецькомовних галузевих матеріалах (як у друкованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами і термінологією;

– аналізувати німецькомовні джерела інформації для отримання даних, що є необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень;

– писати професійні тексти і документи німецькою мовою з низки галузевих питань;

– писати ділові та професійні листи, демонструючи міжкультурне розуміння та попередні знання у конкретному професійному контексті;

– перекладати німецькомовні професійні тексті на рідну мову, користуючись двомовними термінологічними словниками, електронними словниками та програмним забезпеченням перекладацького спрямування.

Викладач дисципліни:

Волошук Вікторія Іванівна, к.ф.н., професор кафедри

Гура Наталія Петрівна, к.ф.н., доцент кафедри

Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни «Практичний курс німецької мови» для студентів 1-2 курсів спеціальності „Переклад” заочної форми навчання - Завантажити

Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни «Практичний курс німецької мови» для студентів 3 курсу спеціальності „Переклад” заочної форми навчання - Завантажити

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень? Характеристика навчальної дисципліни
Денна форма навчання? Заочна форма навчання?
Кількість кредитів – 6 Галузь знань: 0203 Філологія Нормативна
Напрям підготовки: 7.02030304 «Філологія»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація? (професійне спрямування?): перекладач науково-технічної та ділової літератури Рік підготовки:
5-й 5-й
Модулів –  Семестр?
Загальна кількість годин – 180 9-й 9-й
Лекції?
Тижневих годин для денної форми навчання?: аудиторних? – 4,5; самостійної роботи студента – 9 Освітній ступень:  спеціаліст  - годин - годин
Практичні, семінарські?
60 годин 12 годин
Лабораторні?
- годин - годин
Самостійна робота
120 годин  168 годин
Індивідуальні завдання?: контрольні роботи
Вид контролю?: залік

 

Методи контролю:

Контроль здійснюється у формі граматичної контрольної роботи, перекладу тематичних тестів, усних доповідей за темами.

Розподіл балів, які отримують студенти:

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуючи наступні види робіт:

– активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 40 балів;

– виконання індивідуального рубіжногоконтрольного завдання студента оцінюється до 50 балівза кожне;

– виконання індивідуального читання до 5 балів;

– усні доповіді за темами модулей до 5 балів.